Alles wat u moet weten over het referendum!

Bent u de draad kwijt in de Oosterweelsaga en hebt u vragen bij de volksraadpleging van zondag 18 oktober? U bent vast niet de enige. Daarom zetten wij alles nog even op een rijtje.

jvandermosten

De volksraadpleging

Waar draait het op zondag 18 oktober om? Elke Antwerpenaar, ouder dan 16 jaar, mag 'ja' of 'nee' antwoorden op de vraag: "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/ Deurne?"

Is de uitslag van de volksraadpleging bindend? Neen. Het stadsbestuur hoeft zich in zijn advies aan de Vlaamse regering niet aan het resultaat van de volksraadpleging te houden. En de Vlaamse regering hoeft evenmin het advies van de stad Antwerpen te volgen.

Wanneer is de volksraadpleging geldig? Als minstens 10% van de Antwerpenaars van 16 jaar en ouder een stem uitbrengt. De stemming is immers niet verplicht. In het andere geval worden de stemmen niet geteld.

Hoe is de volksraadpleging er gekomen? In dit geval heeft de vzw Ademloos 47.091 handtekeningen verzameld. Dat is 10% van de Antwerpse bevolking en voldoende om een volksraadpleging af te dwingen.

Wat komt er allemaal kijken bij een volksraadpleging? Stemmen kan zondag tussen 8 en 13u en gebeurt op papier. In Antwerpen worden voor de volksraadpleging 351 stembureaus geopend. De stemmen worden verwerkt in 56 telbureaus in de stad. Er moeten 1.755 Antwerpenaars zetelen in de stembureaus en nog eens 280 in de telbureaus. Naar schatting zal de organisatie van de volksraadpleging Antwerpen 800.000 euro kosten.

De Lange Wapper

Wat is het BAM-tracé? Dit tracé is een tunnelverbinding onder de Schelde en het Lange Wapperviaduct, dat op de rechteroever via het Eilandje tot aan de Ring in Merksem en Deurne loopt. Simpel gezegd is dit het tracé waarover de Antwerpenaar zich zondag uitspreekt.

Komt er nu een brug over de Schelde of niet? Neen. In het BAM-tracé is er sprake van een viaduct over het Eilandje tot in Merksem.

Betekent een 'nee' het einde van de Lange Wapper? Niet noodzakelijk. Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die beslist. Die kan het resultaat en het advies negeren, het BAM-tracé laten aanpassen of voor een alternatieve oplossing kiezen.

Betekent een 'ja' dat de Lange Wapper er komt? Ook dat is lang niet zeker. Bij 'ja' zijn aanpassingen op het BAM-tracé evenmin uitgesloten. Zelfs een totaal ander tracé blijft dan mogelijk.

Wie is er voor en wie is er tegen. Dat is de jongste maanden wel een paar keer veranderd. Sp.a, Groen!, Vlaams Belang en PVDA zijn tegen het tracé. CD&V, Open Vld, N-VA en Lijst Dedecker roepen op om zondag 'ja' te stemmen. Maar binnen die partijen is er niet overal unanimiteit. Bij Open Vld hebben onder meer schepen Ludo Van Campenhout en Christian Leysen zich tegen het BAM-tracé uitgesproken en ook bij CD&V staan niet alle neuzen in dezelfde richting.

De alternatieven

Wat is Arup/Sum? Dit is het Britse studiebureau dat een tunnelalternatief heeft uitgetekend in het noorden van Antwerpen. Over dit alternatief kan zondag niet gestemd worden.

Is een betere ontsluiting van de Liefkenshoektunnel een goed alternatief voor het BAM-tracé? Volgens sommige politici en ondernemers, zoals Christian Leysen, wel. Maar als dit plan er komt, moet de Liefkenshoektunnel tolvrij worden gemaakt en is tol in de Kennedytunnel nodig. Anders blijft het verkeer voor de kortere route via deze laatste tunnel kiezen. Voor dit plan is er voorlopig geen politiek draagvlak.

Maakt het BAM-tracé geen deel uit van een Masterplan? Inderdaad. Om de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen aan te pakken, is er een Masterplan opgesteld. Daarin staan behalve het BAMtracé ook een aantal tramverlengingen, de aanleg van fietspaden, een Groene Singel en projecten om vervoer over water te verbeteren.

De toekomst

Wat gebeurt er na zondag 18 oktober? De stad Antwerpen zal een (niet-bindend) advies formuleren aan de Vlaamse regering. Voorts is het koffiedik kijken. Afhankelijk van de uitslag van de volksraadpleging zal worden gezocht naar een oplossing. Dat kan de aanpassing van het BAMtracé zijn, voortwerken rond het tracé van Arup/Sum of een andere piste.

Is het mogelijk dat er helemaal niets gebeurt? Sommige politici beweren dat dit het geval zal zijn bij een nee-stem op de volksraadpleging, maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. Alle politici en een groot deel van de Antwerpenaars zijn het erover eens dat er een oplossing moet komen voor het mobiliteitsprobleem. Alleen over de manier waarop dat moet gebeuren, is er discussie.

Betekent een 'ja' in de volksraadpleging dat de werken aan het BAM-tracé meteen kunnen beginnen? Alleen in theorie. Wie goed naar de hoofdrolspelers heeft geluisterd, weet dat er ongeacht het resultaat van de volksraadpleging nog aanpassingen of meer onderzoek zullen worden gevraagd. Wat het BAM-tracé betreft, is er nog een zaak hangende bij de Raad van State. De eigenaar van restaurant Het Pomphuis wil dat de bouwvergunning wordt vernietigd. De auditeur van de Raad van State gaf hem gelijk. Het is nu wachten op een definitief arrest.Wat het BAM-tracé betreft, is er nog een zaak hangende bij de Raad van State.

Wat gebeurt er met het Masterplan als het BAM-tracé wordt afgevoerd? De voorstanders van het BAM-tracé zeggen dat dan het hele Masterplan in het water valt. Tegenstanders van het tracé wijzen erop dat delen van het Masterplan al in uitvoering zijn. Bovendien besliste de Europese Commissie vorig jaar voorlopig dat de tolgelden van de Oosterweelverbinding niet gebruikt mogen worden voor het financieren van het Masterplan. Dit betekent dat voor het Masterplan naar andere inkomsten moet worden gezocht, los van het BAM-tracé.

PVDP

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring