Wat met groepsverzekering bij einde contract?

Het einde van de arbeidsrelatie betekent dat ook de groepsverzekering wordt stopgezet door de werkgever. Het lot ervan verschilt echter naar gelang de wijze waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

jvangeyte

Indien de werkgever aan de werknemer een te presteren opzeggingstermijn betekent, dan heeft hij de verplichting om gedurende deze termijn de maandelijkse bijdragen te blijven storten in de groepsverzekering. Immers, tijdens de opzeggingstermijn lopen alle rechten en plichten in het kader van de arbeidsovereenkomst gewoon door, inclusief deze inzake groepsverzekering.

Indien de werkgever onmiddellijk een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst, dan stopt de verplichting tot het betalen van werkgeversbijdragen ook onmiddellijk. Bij de berekening van het bedrag van de opzeggingsvergoeding zal men moeten rekening houden met het voordeel van de groepsverzekering. De laatste maandelijkse werkgeversbijdrage van vóór het ontslag wordt vermenigvuldigd met 12 en gevoegd bij het basisjaarloon en verhoogt aldus het bedrag van de uit te betalen verbrekingsvergoeding.

In de praktijk zal het ook gebeuren dat de werkgeversbijdragen niet gevoegd worden bij de uit te betalen verbrekingsvergoeding, maar dat er in de plaats een éénmalige extra-storting gebeurt rechtstreeks in de groepsverzekering. Deze extra-storting is dan gelijk aan de som van alle werkgeversbijdragen, die normaliter tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding hadden moeten betaald worden in de groepsverzekering.

Het voordeel hiervan is dat noch de werkgever noch de werknemer op deze extra-storting sociale zekerheidsbijdragen dienen te betalen, wat wel het geval is bij een verbrekingsvergoeding. Tevens kan de ex-werknemer zijn groepsverzekeringskapitaal op die manier nog wat opkrikken.

Let op, deze werkwijze is enkel en alleen mogelijk indien het groepsverzekeringsreglement dit toelaat en bij expliciet akkoord tussen werkgever en werknemer.

Verworven rechten

Naast het aspect van de verrekening van het voordeel van de groepsverzekering in de ontslagvergoeding, dient de ontslagen werknemer ook nog te beslissen over de verworven rechten, die hij ondertussen heeft opgebouwd in de groepsverzekering.

Klassiek zal de werknemer via de verzekeraar drie opties krijgen : 1° Overdracht naar de groepsverzekering van de nieuwe werkgever. De overgedragen reserves zullen dan de regeling volgen van de groepsverzekeraar van de nieuwe werkgever of ondergebracht worden in een "onthaalstructuur", die eigen regels volgt. 2° Overdracht naar een andere groepsverzekeraar, een zogenaamde KB 69-instelling. Die tot opdracht heeft de totale winst te verdelen onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves en de kosten beperkt. 3° De verworven reserves laten bij de groepsverzekeraar van de ex-werkgever. Het valt aan te raden om aan een actuaris te vragen wat in elk individueel geval de beste oplossing is.

Filip Tilleman Advocaat Tilleman Van Hoogenbempt Antwerpen