Is val op personeelsfeest een arbeidsongeval?

Print
Een slachtoffer van een arbeidsongeval kan van de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever een reeks vergoedingen ontvangen, o.a. voor kosten medische verzorging, verlies van loon tijdens arbeidsongeschiktheid….Een arbeidsongeval wordt echter niet zo maar aanvaard omdat een werknemer iets overkomt op het werk.

De werknemer moet ten eerste bewijzen dat er een plotse gebeurtenis is voorgevallen, die een letsel heeft veroorzaakt. Een plotse gebeurtenis is bijvoorbeeld een val, uitglijden, getroffen worden door een voorwerp, een botsing, een vechtpartij…Het letsel mag dus niet het gevolg zijn van een langzame achteruitgang van de gezondheid of een ziekte.

Meteen rijst er in de praktijk een gigantische discussie rond de vraag of het slachtoffer van een hartinfarct op het werk nu al dan niet het slachtoffer is van een arbeidsongeval. Het hartinfarct op zich wordt niet aanvaard als een plotse gebeurtenis.

Er moet dus een extra gebeurtenis zijn die het veroorzaakte, bv. een striemende evaluatie die tot opwinding leidde. Er zal tevens onderzocht worden of er geen voorafbestaande hartpathologie was. Indien blijkt dat bijvoorbeeld de werknemer reeds enkele weken hartklachten had door een privé-situatie of zelfs door professionele stress, dan zal dit niet kunnen aangemerkt worden als een arbeidsongeval.

Ook wanneer een letsel ontstaat bij de normale uitoefening van de arbeidstaak of het stellen van een éénvoudige of pure repetitieve handeling wordt vaak betwist dat er sprake is van een arbeidsongeval.

Personeelsfeest

De werknemer moet tevens bewijzen dat ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er moet aangetoond worden dat de werknemer zich nog onder het gezag bevond van de werkgever.

De rechtspraak heeft hier toch de tendens om dit eerder ruim te interpreteren. Aldus wordt in vele gevallen zelfs een ongeval overkomen buiten de normale diensturen ( bv. tijdens personeelsfeest, rustpauze op het werk) aanvaard als arbeidsongeval. In die context stelt de arbeidsongevallenwet uitdrukkelijk dat een ongeval overkomen op de weg van en naar het werk beschouwd wordt als zijnde gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werknemer moet wel bewijzen dat hij het normale traject volgde en niet bijvoorbeeld een belangrijke omweg maakte om louter privé-redenen bv. het afhalen van een boodschap.

Opmerkelijk is dat de werknemer in principe kan blijven aanspraak maken op de vergoedingen van de arbeidsongevallenwet wanneer hij een zware fout heeft begaan (bv. zware overtreding veiligheidsvoorschriften onderneming, dronkenschap). Ongevallen die daarentegen opzettelijk worden veroorzaakt door de werknemer (bv. zich vrijwillig van trap laten vallen) kunnen geen aanleiding geven tot schadeloosstelling.

Filip Tilleman Advocaat Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

MEEST RECENT