Geen overloon voor de hoofdstoker

Print
In het arbeidsrecht gelden strenge bepalingen inzake arbeidsduur. Zo worden er dagelijkse en wekelijkse grenzen aan de arbeidsduur gesteld.

Indien de werkgever opdracht geeft aan zijn personeel om deze grenzen te doorbreken, dan dient hij in principe overloon te betalen.

Deze uren moeten dan 50% meer betaald worden dan het gewone loon voor de uren die wel binnen de normale arbeidstijdsgrenzen vielen. Deze vermeerdering bedraagt zelfs 100% voor overwerk op zondagen of feestdagen.

De arbeidswet bepaalt echter uitdrukkelijk dat het naleven van uurroosters en rusttijden niet van toepassing is op een reeks expliciet opgenoemde categorieën van personen. Gezien deze personen niet onderworpen zijn aan de beperkingen inzake arbeidsduur kunnen ze dan ook nooit aanspraak maken op overloon betaald aan 150% of 200%.

Familiebedrijven

Het gaat hier onder meer over de kleine familieonderneming, geleid door vader of moeder en waar enkel eigen kinderen of stiefkinderen en hun echtgenoten werken. Ook piloten en het cabinepersoneel van een vliegtuig behoren tot de "ongelukkigen" die geen overloon kunnen eisen van hun werkgever. Net zo min als de handelsvertegenwoordigers, die dagelijks klanten prospecteren en proberen nieuwe contracten af te sluiten.

Ook werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden in een bedrijf, kunnen geen overloon eisen. Wie hier precies onder valt, wordt bepaald in koninklijk besluit van 10 februari 1965. Het betreft hier onder meer de directeurs, onderdirecteurs, filiaalhouders, fabricage- en atelierschefs, die werkelijk gezag uitoefenen of verantwoordelijkheid dragen, magazijnmeesters, hoofdmonteurs, hoofdmeestergasten, chefs van herstel-of onderhoudsdiensten, concierges, keukenchefs, hoteldirecteur…

Hoofdstokers

Het probleem is dat heel wat van de in het koninklijk besluit van 1965 opgesomde functiebeschrijvingen hopeloos verouderd zijn en totaal niet meer aansluiten bij de realiteit in de ondernemingen. Zo is er onder meer sprake van hoofdstokers, stenotypisten, meccanografen, stalmeesters...

Hedendaagse bril

Volgens een deel van de rechtspraak moet men die lijst van vertrouwensfuncties dan ook door een hedendaagse bril lezen. Zo zou het hoofd van de informaticadienst kunnen gelijkgesteld worden met het vroegere hoofd van de meccanografische dienst. Andere rechtspraak houdt zich strikt aan de letterlijke opsomming van de stokoude lijst.

De idee die schuilgaat achter het niet betalen van overloon aan leidinggevende personen, is het feit dat hun loon in principe hoog genoeg is om ook meteen deze extra prestaties te vergoeden.

MEEST RECENT