Protest tegen mestinstallatie

Omwonenden, ouders en de voetbalclub van Geel- Ten Aard verzetten zich tegen de komst van een mestverwerkingsbedrijf in hun dorp.

knuyens

Bio Kempen wil een mestverwer-­­­ kingsbedrijf starten in de vroege-­­­ re hallen van een failliete varkens-­­­ kweker in de Blokstraat in Geel-­­­ Ten Aard. De installatie dient om het mest te verwerken van vijftig var-­­­ kensbedrijven.

Actiecomité

De buren verzetten zich al langer tegen de komst van Bio Kempen, maar sinds kort is ook een actiecomité opgericht met ouders van de plaatselijke school en verte-­­­ genwoordigers van het jeugdvoet-­­­ bal. Zij vrezen naast stankoverlast, vooral voor de verkeersveiligheid.

“We moeten heel het dorp mobi-­­­ liseren”, stelt Koen Hontelé van het actiecomité. “Nog te weinig mensen beseffen de ernst van de zaak. Het kan toch niet dat in de mobiliteits-­­­ plannen van de stad staat dat het zwaar verkeer uit het centrum van Ten Aard moet worden geweerd en dat tegelijkertijd de Vlaamse over-­ heid een vergunning aflevert om da-­­­ gelijks veertigtonners door de smalle Aardseweg te sturen. Dit is absurd.”

Lobbywerk

Guy Kempen is voorzitter van het ou-­­­ dercomité van de plaatselijke school en benadrukt dat niet alleen de men-­­­ sen van Ten Aard de komst van het be-­­­ drijf een slechte zaak vinden. “De pro-­­­ vinciale diensten milieu en ruimtelijke ordening verleenden een negatief ad-­­­ vies. Net zoals het schepencollege van Geel en de verkeersdienst”, somt hij op. “Het is onbegrijpelijk dat de deputa-­­­ tie die adviezen negeert. Meer nog, we stellen ons vragen bij de gang van za-­­­ ken en vermoeden dat zwaar lobby-­­­ werk van de Boerenbond heeft mee-­­­ gespeeld.”

Kempen stelt vast dat er betere plaat-­­­ sen bestaan om de installatie in te plan-­­­ ten. “Aan Bio Kempen werd een alter-­­­ natieve locatie aangeboden in Achter-­­­ lee (Kasterlee) vlakbij het zuiverings-­­­ station. Om daar te geraken, moet niemand door een dorpscentrum en die locatie ligt veel dichter bij de var-­­­ kenskwekers die bijna allemaal actief zijn rondom Turnhout.”

Alex KESTENS

MEER OVER VOETBAL