Lees Van Rompuys volledige regeerverklaring

Herman Van Rompuy heeft woensdagmorgen in de Kamer zijn regeerverklaring voorgelezen. Hieronder kunt u die nog eens volledig raadplegen.

kscherpenberg

Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig van de vorige eeuw. Het heeft bij mensen een gevoel van onzekerheid nagelaten waar niemand op voorbereid was en waarop de overheden in tal van landen snel een antwoord hebben moeten op geven. Op binnenlands politiek vlak is het een jaar geweest van onzekerheid, mede door enkele politieke crisismomenten en het opvangen van de gevolgen van de financiële crisis.

Het is dus belangrijk dat de burgers een groter gevoel van zekerheid en van vertrouwen krijgen, zeker nu we steeds meer te maken hebben met de sociaal-economische gevolgen van de financiële schokken, vooral inzake werkgelegenheid.

Na de financiële crisis is de economische recessie in belangrijke mate het gevolg, precies van een gebrek aan vertrouwen in de toekomst, bij verbruikers en investeerders. Hoewel volgens de Nationale Bank het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen het volgend jaar met ongeveer 1.5 pct. zal groeien, blijft door de daling van de inflatie en de maatregelen van de vorige regering aarzeling troef. Ondanks ook het feit dat de rente voor investeerders en bouwers zelden zo laag is, merkt men ook bij hen grote terughoudendheid. Gelukkig is ons land lid van de eurogroep waardoor een zone van monetaire zekerheid is ontstaan, zonder dewelke de economische gevolgen van de financiële crisis dramatischer zouden zijn geweest. De euro is een grote opportuniteit voor de Unie en voor ons land.

Maar als gebrek aan vertrouwen een grote oorzaak is van de economische achteruitgang dan kan het herstel ervan ook zorgen voor een sterke opleving daarna. De overheden in de Europese Unie en in andere landen kunnen door een gericht beleid van economische relance bijdragen tot betere perspectieven voor werkgelegenheid en economische activiteit. De vorige regering heeft zo’n plan ontworpen. Het moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

De sociale partners hebben hun bijdrage geleverd tot een klimaat van meer zekerheid door in moeilijke tijden een interprofessioneel akkoord te sluiten waarbij tussen de concurrentiekracht van de bedrijven en de koopkracht een evenwicht werd gevonden. Ook dat akkoord moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat ook in tijden van economisch ontij het overlegmodel werkt, dat naast markt en overheid een belangrijke pijler is van ons sociaal-economisch stelsel. Werkgelegenheid is het doel van dat sociaal akkoord. Het is ook hét objectief van de regering. Te dien einde moeten inspanningen worden verdergezet tot steun aan de KMO.

Al die elementen zijn bouwstenen om precies meer vertrouwen te geven en te krijgen in de toekomst. Het is vanzelfsprekend dat een kleine, open economie als de onze, zo afhankelijk van de wereldeconomie, wacht op een herleving van de activiteit, in de eerste plaats in Europa. De inspanningen die de jongste weken geleverd zijn moeten daartoe bijdragen. Wij moeten binnenlands al de voorwaarden scheppen om van dat herstel maximaal gebruik te kunnen maken.

Meer dan ooit moet in deze moeilijke periode de sociale zekerheid worden versterkt in haar rol als bescherming tegen het risico om terecht te komen in armoede en schulden die een toenemend aantal van onze medeburgers treft.

De sociale zekerheid is een essentieel element van vertrouwen in de toekomst.

De Regering verheugt zich over de resultaten van het overleg tussen de ziekenfondsen en de zorgverstrekkers. Dit akkoord maakt het mogelijk om tariefzekerheid te waarborgen en nieuwe investeringen die een betere toegang tot de zorgverstrekking beogen. Ook hier is het verheugend dat het overlegmodel werkt.

De Regering zal tevens de inspanningen verderzetten om het niveau van de pensioenen op te trekken. De Nationale Pensioenconferentie die thans aan gang is zal het mogelijk maken om de leefbaarheid van onze pensioenstelsels te ondersteunen.

Doorheen deze economische inzinking mogen we maximaal de langetermijnobjectieven inzake vergrijzing en klimaat niet uit het oog verliezen. In dat verband neemt de regering zich voor een ambitieuze politiek van duurzame ontwikkeling en van strijd tegen de opwarming van de aarde te verdedigen.

Zo is het nodig ons volledig in te schrijven in het pas besliste EU-klimaatplan. Het is trouwens daarom dat het herstelplan van de vorige regering een aantal aanzetten daartoe bevatte. In het kader van een langere termijnoptiek moeten we de volgende weken en maanden een plan opmaken om het structureel begrotingstekort weg te werken.

Vertrouwen omvat ook vertrouwen in onze instellingen. Daarom moet de werkgroep onder leiding van de heer Lamfalussy voorstellen formuleren voor een steviger financiële structuur. Vandaag is de onvervangbare rol van de overheid, als uiteindelijke behoeder van het algemeen belang, duidelijk in het kader van ons sociaal-economisch stelsel dat voor een zo hoog peil van welvaart en welzijn heeft gezorgd voor ons land. Vertrouwen komt er ook door respect voor ethische regels inzake het beheer van spaargeld en verloning van de leiding.

Vertrouwen is ook nodig in de werking van justitie. De voorbije jaren werden reeds belangrijke hervormingen doorgevoerd. Onder de vorige Minister van Justitie, Jo Vandeurzen, werden nieuwe waardevolle initiatieven inzake hervormingen genomen die tot een goed einde moeten worden gebracht.

Opnieuw in het kader van een herstel van vertrouwen in de instellingen, zal de regering het Parlement uitnodigen een initiatief te nemen voor een parlementaire onderzoekscommissie over de problematiek van de scheiding van de machten en de recente problemen hierrond. Dat onderzoek moet op een serene en onpartijdige wijze geschieden. De regering suggereert beroep te doen op experten met het oog op een voorafgaand verslag en te werken binnen een bepaald tijdsbestek. Voor het onderzoek van de banken en financiële crisis heeft de Kamer reeds op 5 december jongstleden besloten tot het oprichten van een gemengde bijzondere commissie. Op beide domeinen zijn beleidsvoorstellen erg aangewezen.

De goede werking van onze instellingen hangt ook af van een efficiënte staatsstructuur. Ons federaal stelsel is de voorbije decennia dermate ontwikkeld dat de gewesten en gemeenschappen een uitgavenstroom beheren die zo groot is als meer dan 11 pct. van het BBP. Hun reeds belangrijke bevoegdheden laten hen trouwens toe om op een zeer actieve wijze mee te werken aan het economisch herstelprogramma. In dat kader is het enerzijds van belang dat de gemeenschapsdialoog snel wordt heropgestart en vóór de regionale verkiezingen tot resultaten leidt. Deelakkoorden moeten worden gesloten op die domeinen als bijvoorbeeld arbeidsmarkt, grootstedenbeleid, justitie waar reeds grote vooruitgang werd geboekt, naast wat reeds eerder op het jaar was overeengekomen en waar nu ook problemen ter zake zijn opgelost. Anderzijds moet snel in de schoot van het Overlegcomité, dat gevat is over een belangenconflict over wetsvoorstellen over de kieskring BHV, een groep worden belast met het uitwerken van voorstellen voor oplossingen zoals trouwens door de Senaat in mei jongstleden werd gevraagd. De besluiten hiervan moeten vanaf de zomer van 2009 besproken en uitgevoerd worden.

De nieuwe regering moest snel tot stand komen, andermaal om in tijden van economische onzekerheid stabiliteit te geven. Zij zal het regeerakkoord van de vorige regering in zijn geheel uitvoeren, waarvoor de gewezen Eerste Minister Yves Leterme een grote bijdrage leverde. Het spreekt vanzelf dat de volgende weken en maanden de regering nieuwe initiatieven zal nemen om aan de uitdagingen die de crisis stelt voor economie en werkgelegenheid, het hoofd te bieden.

De regering vraagt het vertrouwen om deze taak in bijzonder moeilijke tijden te kunnen aanvatten en tot een goed eind te brengen in de loop van de huidige legislatuur.

Nu in het nieuws