Scheiding der machten? De chronologie

Scheiding der machten? De chronologie

Scheiding der machten? De chronologie

Print

Er waren verscheidene contacten tussen de kabinetten van Leterme en Reynders enerzijds en het gerecht anderzijds. Een beknopt overzicht:

6 november: Het kabinet Leterme wordt via het kabinet Reynders op de hoogte gebracht dat het parket advies gaat uitbrengen over de verkoop van Fortis aan ABN.

Dat advies is negatief omdat de aandeelhouders niet zijn gehoord. Het kabinet Leterme belt om 12.22 uur kort naar substituut procureur des Konings Paul Dhayer om bevestiging te vragen. Paul Dhayer antwoordt dat hij zijn advies om 15 uur zal uitbrengen. Het is negatief.

10 november: Hans D’Hondt, de kabinetschef van Leterme, belt om 19.30 uur gedurende 21 minuten en 21 seconden naar substituut Paul Dhayer om die de gelegenheid te geven zijn advies toe te lichten. Het gesprek zou op vraag van de substituut hebben plaatsgevonden.

11 november: Substituut Paul Dhayer belt om 11.57 uur zelf naar een raadgever van Leterme. Hij raadt de regering aan zijn advies te volgen en stelt voor dat hij zijn advies persoonlijk komt toelichten bij de premier. Het kabinet gaat niet in op de suggestie.

10 december: Jan De Groof, de echtgenoot van rechter Christine Schurmans, belt om 19.45 uur naar kabinetschef Hans D’Hondt. Die neemt niet op en laat per sms weten dat hij in het kernkabinet zit.

11 december: Jan De Groof belt om 9 uur ‘s morgens opnieuw naar Hans D’Hondt. D’Hondt is bezet maar belt zelf om 9.45 uur terug naar De Groof. Die meldt dat er een plotse wijziging zou zijn opgetreden in het Fortis-arrest dat het hof van beroep van Brussel aan het voorbereiden is en dat zijn echtgenote Christine Schurmans, rechter bij dat hof van beroep, het daar niet mee eens is.

11 december: Jan De Groof stuurt om 10.52 uur een sms naar Hans D’Hondt waarin hij vertrouwelijk aangeeft dat Christine Schurmans de “hoogste instanties bij het Hof van Cassatie” heeft kunnen overtuigen van de “mogelijke drastische wending” in het Fortis-dossier.

12 december: Jan De Groof belt opnieuw naar Hans D’Hondt om 11.36 uur. De verbinding is slecht. Daarop belt De Groof via de vaste telefoon. Hij herhaalt wat hij al gezegd heeft. Hij meldt ook dat de twee andere rechters naar zijn vrouw zijn gereden om haar het arrest te doen tekenen. Maar ze weigert. De Groof vraagt ook een nieuwe benoeming voor zijn vrouw, bijvoorbeeld in het comité Lamfalussy, dat moet nagaan hoe men nieuwe bankcrisissen kan voorkomen. Dat wordt meteen van de hand gewezen.

.

Nu in het nieuws