010108: Nieuwe regeling hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer

Wie vanaf volgend jaar beroep doet op een aannemer, zal moeten nagaan of die aannemer sociale schulden heeft. Als dat het geval is, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die schulden.

Wie een aannemer inschakelt die op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst sociale schulden heeft, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling ervan.

bsouffreau

Die hoofdelijke aansprakelijkheid is vastgelegd op 100 procent van de totale prijs van de werken die aan de aannemer werden toevertrouwd.

Bovendien moet bij de uitbetaling van de factuur eveneens nagegaan worden of er sociale schulden zijn, aan de hand van een databank op internet. Als dat het geval is, moet 35 procent van het verschuldigde bedrag worden ingehouden en doorgestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Belangrijk is dat de maatregel niet geldt voor een particulier die werken laat uitvoeren voor uitsluitend privédoeleinden. Vanaf 1 januari 2009 zal dezelfde regeling ook van toepassing zijn met betrekking tot de fiscale schulden van een aannemer. Er moet evenwel niet meer worden nagegaan of de aannemer geregistreerd is.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.