Verhofstadt III wil koopkracht opkrikken

Print
De interim-regering wil de komende drie maanden onder meer de begroting 2008 opstellen. Een budgettair evenwicht blijft de doelstelling. Daarvoor moet een tekort van 0,4 à 0,7 procent van het BBP worden weggewerkt. Dat komt overeen met ongeveer 2 miljard euro. Daarnaast is het de bedoeling om de koopkracht van de mensen op te krikken.
Zoals bekend lichtte premier Verhofstadt een tipje van de sluier op van het 10-puntenprogramma dat met de vijf regeringspartijen werd afgesproken. Naast de begroting gaat daarbij vooral veel aandacht naar de ondersteuning van de koopkracht van de bevolking.

De eerste minister wees erop dat de spilindex wellicht twee keer zal worden overschreden en de lonen daardoor automatisch zullen worden aangepast. Maar toch gaat de regering, "binnen de beperkte budgettaire ruimte", maatregelen nemen om de laagste uitkeringen en de pensioenen te verhogen en de belastingen op de laagste en middeninkomens te verlagen.

Volgens Verhofstadt zal ook gewaakt worden over prijsstijgingen die knagen aan het gezinsbudget, door het afsluiten van convenanten in sectoren zoals energie en distributie, door het opvolgen van de evolutie van de prijzen, door belastingverlagingen op energieproducten, door een uitbreiding van het sociaal stookoliefonds en een evaluatie van de sociale tarieven. "Zo zal de aandacht prioritair gaan naar de vermindering van de facturen van de lage en gemiddelde inkomens", luidde het.

De industrie krijgt van de interim-ploeg meer zuurstof. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan ploegenarbeid, de kenniseconomie, KMO's en het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Wat de arbeidsmarkt betreft nemen Verhofstadt en co zich voor om de tewerkstellingsgraad op te trekken en de mobiliteit en vorming van werknemers te bevorderen. Het activeringsbeleid van werkzoekenden wordt versterkt.

De beslissingen van de Algemene Raad van het RIZIV zullen worden uitgevoerd. Dat betekent dat 340 miljoen euro wordt uitgetrokken voor dringende dossiers en 380 miljoen wordt vastgelegd als reserve. Wat dat betekent inzake uitgavengroei is nog niet duidelijk.

Op het vlak van klimaat en energie neemt de interim-regering zich voor de concurrentie op de energiemarkt te verhogen. Ons land schaart zich daarnaast achter de doelstellingen van het tweede Kyotoplan en de streefcijfers inzake hernieuwbare energiebronnen.

Wat mobiliteit betreft zal de bewindsploeg werk maken van nieuwe beheersovereenkomsten met de NMBS en de uitvoering van de aanbevelingen van de staten-generaal voor de verkeersveiligheid.

De dienstverlening van de overheid moet worden gemoderniseerd en de administratieve vereenvoudiging dient te worden voortgezet. De ploeg-Verhofstadt lijkt ook vast te houden aan het voornemen om de continuïteit van de dienstverlening bij overheidsdiensten en -bedrijven te garanderen. Daarover wordt wel overleg gepleegd met alle betrokken actoren. De vakbonden zijn daar alvast niet voor te vinden, omdat ze dit beschouwen als een aantasting van het stakingsrecht.

Inzake Justitie en veiligheid wil de regering de geplande beveiliging en bouw van gevangenissen en instellingen voor geïnterneerden via PPS-constructies versnellen. Er komt daarnaast een nieuw nationaal veiligheidsplan 2008-2011. Extra maatregelen moeten de strijd tegen de gerechtelijke achterstand verder opvoeren.

Wat buitenlands beleid betreft neemt de regering zich voor het Verdrag van Lissabon snel te ratificeren. België zal deelnemen aan het civiel en politioneel crisisbeheer dat in 2008 in Kosovo zal worden ontplooid. Om het imago van België - na de maanden van politieke crisis - in het buitenland weer te verbeteren, zal een "actieve communicatiestrategie" op gang worden getrokken.

Begin volgend jaar worden parallelle onderhandelingen op gang getrokken die moeten uitmonden in een definitieve regering. Het gaat om onderhandelingen over sociaal-economische dossiers - getrokken door MR-vicepremier Didier Reynders - en de communautaire onderhandelingen. Die worden gevoerd in de zogenaamde Groep van 12, die geleid wordt door minister van Institutionele Hervormingen Yves Leterme en waarin de vier grote politieke families vertegenwoordigd zullen zijn. Zondag maakt Verhofstadt bekend wie erin zetelt. De werkgroep wordt op woensdag 9 januari gelanceerd. Verhofstadt bevestigde zijn voornemen om een voorstel op tafel te leggen.

Tot slot herhaalde Verhofstadt nogmaals dat hij op Pasen de fakkel doorgeeft aan Yves Leterme. "Ik vind het immers vanzelfsprekend dat het resultaat van de verkiezingen wordt gerespecteerd. Ten laatste op 23 maart zal de leider van de belangrijkste formatie, Yves Leterme, worden voorgesteld om de definitieve regering op de been te brengen", klonk het.

Verhofstadt beloofde ook het parlement veel nauwer te betrekken bij de besluitvorming, aangezien het gaat om een overgangsregering.
MEEST RECENT