Storme: "Cassatie levert basisrechten over aan vreemde heersers"

Storme: Cassatie levert basisrechten over aan vreemde heersers

Storme: "Cassatie levert basisrechten over aan vreemde heersers"

Print
"Het Hof van Cassatie heeft een aantal basisrechten overgeleverd aan vreemde heersers. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid die voortvloeit uit de private eigendom, worden gegarandeerd door onze grondwet. Maar het Hof van Cassatie heeft die grondwet in een ondraaglijk licht arrest van 9 december 2004 ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat is dan weer een excuus voor het parlement om die rechten en vrijheden verder uit te hollen. Zo beslissen vreemde heersers over onze rechten en dat is meestal een beperking".
BR> Dat betoogde professor Matthias Storme vrijdag 16 november in het stadhuis van Oudenaarde, ter gelegenheid van de plechtige opening van het Gerechtelijk jaar 2007-2008 door de Conferentie van de Jonge Balie in Oudenaarde. Storme sprak daar over het recht op secessie en over de burgerrechten.

Op 16 november 1813 brak in Vlaanderen de opstand tegen de Franse bezetting uit en nog op 16 november 1776 erkende Nederland (de "Republiek der Verenigde Provinciën") als eerste land ter wereld de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika, die in opstand waren gekomen tegen Engeland. Storme grijpt beide gebeurtenissen aan om een recht op secessie te bepleiten. Maar ook om concrete bedreigingen van fundamentele rechten en vrijheden uit onze grondwet te becritiseren.

Volgens Storme heeft de magistratuur, en dan vooral het Hof van Cassatie, onze grondwettelijke rechten en vrijheden ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en aan andere internationale verdragen. Zo worden die rechten en vrijheden "overgeleverd aan vreemde heersers".

Als voorbeelden van zijn stelling gaf Storme:

* de beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting door de antiracismewet, die het loutere verspreiden (zonder enige discriminerende of haatdragende bedoeling, nvdr) van ideeën die gegrond zijn op rassensuperioriteit, strafbaar stelt;

* de feitelijke afschaffing van het jurysysteem voor politieke misdrijven door allerlei arresten van het Hof van Cassatie. Storme verwijst naar mensen die weigerden als voorzitter van een kiesbureau te zetelen bij de volgens hem "ongrondwettige verkiezingen" van 10 juni 2007. De professor meent dat die verkiezingen ongrondwettig waren omdat er nog geen oplossing (bv. een splitsing) was voor het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij verdedigt hierbij een aparte visie in de discussie over het roemruchte arrest van het Arbitragehof dat verkiezingen nog mogelijk maakte tot een bepaalde datum, die niet in het arrest zelf staat maar daarin op een ingewikkelde en multi-interpretabele manier wordt aangeduid.
Volgens de meeste grondwetsspecialisten konden de verkiezingen van 10 juni nog net, volgens Storme was het op 10 juni al te laat. In ieder geval is niet willen zetelen in een kiesbureau bij onwettige verkiezingen volgens de prof een politiek misdrijf, waarvoor assisen bevoegd is. Maar het gerecht volgt die visie niet.

* de afschaffing van de jury voor racistische persmisdrijven door het parlement;

* de uitholling van de openbaarheid van vonnissen en arresten door de invoering van een positieve motiveringsplicht, waarbij de rechtbank alleen maar zijn eigen beslissing moet motiveren en niet meer moet ingaan op alle argumenten die de partijen in conclusies hebben naar voorgebracht. Die positieve motiveringsplicht is er nog niet, maar de oranje-blauwe onderhandelaars voor een nieuwe regering zijn wel overeengekomen om ze in te voeren;

* het Europees Aanhoudingsbevel, omdat eigen burgers moeten worden overgeleverd aan andere staten met totaal vreemde culturen, als ze daar verdacht worden van een misdrijf dat in hun eigen land geen misdrijf is. Storme prees het Duitse Bundesverfassungsgericht omdat het op 18 juli 2005 de wet die het Europees Aanhoudingsbevel in Duitsland mogelijk maakte, ongrondwettig heeft verklaard. Hij viel uit tegen het Belgische Grondwettelijk Hof dat dit Europees Aanhoudingsbevel wél grondwettig verklaarde.

* de inbeslagname van goederen ten gevolge van internationale boycots (van ex-Joegoslavië) of wegens verdenking van banden met terroristen. Storme verwijst concreet naar de terroristenlijsten van de Verenigde Naties, die volgens de rechtbanken "boven alle andere rechtsregels staan". Hierdoor wordt het grondwettelijk recht om bij een rechtbank deze inbeslagname te betwisten, verhinderd.


Storme betreurde dat onze rechterlijke macht niet bereid is om onze eigen grondwet voorrang te geven op "vreemde heersers".

Zie: http://www.storme.be/omniettedeleninhaarzonden.html.

19 NOVEMBER 2007

Nu in het nieuws