Het oranje-blauwe deelakkoord over het asiel- en migratiebeleid

Print
Al op 10 oktober bereikten de oranje-blauwe onderhandelaars over een nieuwe regering een eerste deelakkoord: over migratie en het asielbeleid. Als er ook effectief een oranje-blauwe regering komt, dan wordt de snel-Belgwet verstrengd, maar de regularisatie van illegalen versoepeld. Angelica en haar moeder zullen dan in België kunnen blijven. Ook komt er een Amerikaans geïnspireerd systeem van "blue cards" waardoor migranten van buiten de Europese Unie in België kunnen komen werken.
BR>
Wat zegt het akkoord?

* Er komt één minister voor het migratiebeleid: hij is zowel verantwoordelijk voor de opvang van de asielzoekers, die nu onder de Minister van Integratie valt, als voor het asielbeleid en het migratiebeleid, die nu onder de Minister van Binnenlandse Zaken vallen. Hij moet het beleid eenvormiger maken, overleggen met de Gemeenschappen en Gewesten en ieder jaar een rapport over het migratiebeleid opstellen.

* De regels om een verblijfsvergunning te krijgen en die om een arbeidsvergunning te krijgen, worden op elkaar afgestemd. Nu zijn daar veel gaten en tegenspraken. Ook zullen alle beperkingen voor mensen uit de Europese Unie, die in België willen komen werken, worden opgeheven. Dat zal een behoorlijke neerwaartse druk op de lonen in bepaalde beroepen tot gevolg hebben.

Tegen 1 oktober 2008 moeten de sociale partners bovendien een regeling uitwerken voor mensen van buiten de Europese Unie, die hier willen komen werken. Maar deze nieuwe migratie kan alleen voor knelpuntberoepen waarvoor geen andere werknemers kunnen worden gevonden. Eerst moet men proberen de werklozen te activeren en mensen uit de Europese Unie proberen in te schakelen. Als dat niet lukt, dan kunnen de illegalen die hier sinds 1 januari 2006 verblijven en binnen de vier maanden uitzicht hebben op werk, in aanmerking komen.

Er komt een systeem van blue cards voor mensen van buiten de Europese Unie: zij krijgen een tijdelijk arbeids- en verblijfsrecht. Er komt ook een elektronische site, waarop alles staat over wonen en werken in België en waarop je als buitenlander ook alle formaliteiten kan vervullen.

* De verschillende regels voor gezinshereniging voor Belgen, mensen uit de EU en mensen van buiten de EU worden "zo eenvormig mogelijk gemaakt". Nu lopen die sterk uiteen. Iedereen die zich beroept op gezinshereniging zal moeten bewijzen dat hij voldoende inkomsten heeft, die minstens 125% van het leefloon bedragen. Dit vereiste geldt niet voor minderjarige kinderen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zal als volwaardige beroepsinstantie betwistingen over gezinsherenigingen kunnen afhandelen. Nu oordeelt hij alleen op basis van de argumenten die aan de Dienst Vreemdelingenzaken zijn voorgelegd en kan hij geen eigen onderzoek doen of nieuwe argumenten aanvaarden. Het werk van dit orgaan wordt hierdoor flink uitgebreid.

* Er komt een meldpunt voor schijnhuwelijken en de parketten krijgen richtlijnen om schijnhuwelijken daadwerkelijk te vervolgen. Nu gebeurt dat nauwelijks, grotendeels omdat de maximumstraf zo laag is (3 maanden) dat ze toch nooit wordt uitgevoerd en het sop de kool niet waard is.

* Asielzoekers mogen in de toekomst vanaf zes maanden procedure gaan werken. Nu vallen ze gedurende de hele procedure ten laste van de staat. De filterprocedure, die moet verhinderen dat al te veel afgewezen asielzoekers de Raad van State als derde beroepsinstantie gebruiken, wordt verstrengd.

* De methoden om de leeftijd van niet-begeleide minderjarigen te verifiëren worden verbeterd en er komt een centrale databank zodat iedere betrokken hulpverlener zicht krijgt op wie waar zit.

* Alle gevatte illegalen zullen eerst een aanbod krijgen om vrijwillig naar hun herkomstland terug te keren. Als ze daarop ingaan, zullen ze ook in dat land nog een tijdje worden opgevolgd door de Belgische hulpverlening. Als ze dat niet doen, worden ze gedwongen verwijderd en daarvoor "rekent de federale overheid op de medewerking van de politiezones". Nu moeten de lokale polities illegalen niet opsporen. Dat gebeurt op de meeste plaatsen (zoals bv. in Antwerpen of in Sint-Joost, waar de illegale Angelica verblijft) dan ook niet.Angelica


Oranje-blauw investeert in alternatieven voor de opsluiting in gesloten centra van illegalen met kinderen, die uit het land verwijderd moeten worden. Er komen voor hen "speciale opvangmogelijkheden met een zekere beperking van de bewegingsvrijheid", waarbij de kinderen zoveel mogelijk op school kunnen blijven en de ouders toch onder controle staan.

Het Comité P, dat de politiediensten controleert, zal op eigen initiatief of op vraag van de regering (niét op vraag van het parlement dus!) kunnen nagaan of de richtlijnen over het verwijderingsbeleid, die de Commissie onder leiding van professor Etienne Vermeersch formuleerde, worden nageleefd.

* Het wordt veel makkelijker om illegalen te regulariseren. Nu kan regularisatie al voor asielzoekers die 3 jaar (met kinderen) of 4 jaar (zonder kinderen) wachten op een beslissing over hun asielverzoek. De duurtijd van een procedure bij de Raad van State van een asielzoeker die afgewezen is, telt nu nog niet mee voor de berekening van deze termijn.
Oranje-blauw wil dat veranderen en bovendien ook de behandeling van een regularisatieverzoek om humanitaire redenen meerekenen. De termijnen worden dan wel opgetrokken tot 4 en 5 jaar.
Omdat iedereen telkens een nieuw verzoek tot regularisatie om humanitaire redenen kan indienen, omdat de beroepsmogelijkheden hierbij worden versoepeld en omdat de procedure bij de Raad van State zelden korter is dan één jaar, zullen in de toekomst dus heel wat meer afgewezen asielzoekers geregulariseerd worden dan nu.

Daar komt in de toekomst bij dat illegalen die sinds 1 januari 2006 in België verblijven en die uitzicht hebben op werk binnen de vier maanden, geregulariseerd kunnen worden. Ze zullen een verblijfs- en werkvergunning kunnen krijgen. Door deze maatregel zullen in de praktijk omzeggens àlle illegalen geregulariseerd worden, zoals de cdH van Joëlle Milquet én de vreemdelingenorganisaties ook wilden. Zij haalden hun slag dus thuis.
Officieel noemt men dit geen "collectieve regularisatie", omdat ieder geval individueel wordt beoordeeld op basis van de criteria, maar dat gebeurde bij de collectieve regularisatie van voormalig binnenlandminister Tony Duquesne (MR) ook. Het gaat hier dus wel degelijk om een collectieve regularisatie.


Tony Duquesne


De Raad voor Advies voor Vreemdelingen moet nagaan of de minister van binnenlandse zaken de criteria voor regularisatie van illegalen wel voldoende correct en eenvormig toepast. Hij moet hierover tegen 1 januari 2009 een rapport maken en daarna om het half jaar. Die rapporten gaan naar het parlement. Ook leden van de vreemdelingenorganisaties zullen lid kunnen worden van de Raad voor Advies van Vreemdelingen.

Illegalen hebben recht op dringende medische hulp, maar die regeling wordt nu overal verschillend toegepast. In de toekomst wordt ze eenvormig gemaakt. Ook moeten de OCMW's, die het geld voor die hulpverlening voorschieten, sneller worden terugbetaald door het RIZIV. De kosten voor medische hulp aan illegalen zijn de voorbij vijf jaren verzevenvoudigd.

Ook voor dit onderdeel van de vreemdelingenwet, de regularisatie om humanitaire redenen, krijgt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de toekomst alle mogelijkheden om het beroep van de afgewezene tegen de beslissing van de minister volledig te onderzoeken. Momenteel mogen geen nieuwe argumenten worden aangevoerd voor die Raad en hij kan ook geen eigen onderzoeksdaden stellen.

* De snel-Belgwet wordt verstrengd. Tussen 2000 en einde juni 2006 werden 335.491 buitenlanders Belg op basis van deze wet en jaarlijks worden gemiddeld 52.726 buitenlanders Belg.

Momenteel kan het parlement iemand tot Belg naturaliseren als hij drie jaar ononderbroken wettig in België verbleef. Dat wordt opnieuw vijf jaar, zoals voor de snel-Belgwet van 2000. De naturalisatie door het parlement tekent echter slechts voor een derde van alle mensen die Belg worden. Bij deze naturalisatie zullen meer objectieve criteria worden gehanteerd.

Voortaan zal men zijn integratie moeten bewijzen vooraleer men genaturaliseerd wordt tot Belg. Men zal moeten bewijzen dat men één van de landstalen voldoende kent. Of dit ook geldt voor de andere systemen om Belg te worden, wordt niet duidelijk uit de tekst, maar vermoedelijk is dat zo.

De snel-Belgwet wordt migratieneutraal gemaakt. Zo zal het niet meer mogelijk zijn dat kinderen van buitenlanders die later Belg geworden zijn, ook zelf automatisch Belg worden als een van hun ouders dat wordt, zonder dat ze zelf ooit in België hebben verbleven. Sinds de snel-Belgwet werden al 5.535 buitenlanders die nog nooit in België waren, Belg dank zij dit systeem. In 2001 waren er dat nog maar 659, in het eerste semester van 2006 al 634. Dat systeem wordt dus afgeschaft, omdat het in bepaalde gevallen makkelijker is om je kinderen Belg te maken dan om ze een verblijfsvergunning voor België te geven. Vooral de CD&V-er Jo Vandeurzen had hiervoor in het verleden geijverd, hij haalt zijn slag hiermee thuis.

De volledige tekst van het deelakkoord over het asiel- en migratiebeleid vind je in dit pdf-bestand.

5 NOVEMBER 2007

Nu in het nieuws