Veroordeling Herremans is teken van "achterhaald beleid"

Veroordeling Herremans is teken van achterhaald beleid

Veroordeling Herremans is teken van "achterhaald beleid"

Print
Open Vld-senatoren Margriet Hermans (foto) en Nele Lijnen willen dat personen met een handicap ruimte krijgen om bij te verdienen.
Ze reageren daarmee elk afzonderlijk op de veroordeling die triatleet Marc Herremans opliep. "Typerend voor een achterhaald beleid", noemt Hermans de veroordeling. "Hemeltergend", vindt Lijnen.

Voor gemeenschapssenator Hermans moeten de regels worden nageleefd, maar is het de taak van de overheid om te zien of de regelgeving nog gedragen wordt door de maatschappij. De huidige regelgeving, zowel inzake het sociale zekerheidsbeleid als de welzijnsvoorzieningen voor personen met een handicap, vertrekt vanuit het standpunt dat gehandicapten per definitie hulpbehoevend zijn. Ze worden dan ook systematisch door de overheid in een staat van afhankelijkheid geduwd, voert Hermans aan.

Ze wil daarom dat de overheid een strikt tijdschema vooropstelt om de aftrek van het beroepsinkomen op de tegemoetkoming van de overheid voor het inkomensverlies bij een handicap, op te heffen. "Werken moet terug lonen, ook voor gehandicapten", redeneert Hermans.

Ook Lijnen vindt dat de sociale zekerheid zo moet worden georganiseerd dat ze mensen in de eerste plaats ondersteunt in hun mogelijkheden om hun lot in eigen handen te nemen. Het moet mensen toelaten bestaanszeker te zijn, een job te vinden, voor zichzelf in te staan en vooruitgang te boeken, in plaats van te betuttelen en afhankelijk te maken.

Daarom wil ze dat toestemming moeten vragen om vrijwilligerswerk te doen en toelating vragen om zonder verlies van uitkering mogen bij te verdienen, tot het verleden gaan horen.

Veroordeling

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft rolstoeltriatleet Marc Herremans (33) maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht dagen met uitstel en een boete van 2.750 euro, eveneens met uitstel. De rechtbank vond het bewezen dat hij uitkeringsfraude pleegde.

Na zijn ongeval op Lanzarote op 28 januari 2002, waarbij hij gedeeltelijk verlamd raakte, ontving de triatleet een invaliditeitsuitkering van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv). Om die uitkeringen te krijgen, moest hij zich akkoord verklaren om iedere wijziging in zijn situatie, zoals het bekomen van extra inkomsten, meteen aan het Riziv te melden.

De inspectiediensten van het Riziv stelden echter vast dat Herremans tussen september 2002 en augustus 2005 verschillende activiteiten verricht had, zonder dat hij daarvan aangifte had gedaan bij het ziekenfonds. Zo had hij met een uitgeverij een contract getekend voor de publicatie van een boek, waarvoor hij royalties ontving. Hij werkte mee aan radio- en tv-programma's, schreef een krantencolumn en was zelfstandig adviseur van het kabinet van de Vlaamse minister van Sport.

Via de vzw 'To Walk Again' zorgde hij voor fondsenwerving en gaf hij lezingen. Het doel van de vzw is het promoten van het onderzoek naar ruggemergletsel en de behandeling ervan. De vzw baat samen met SPORTA tevens een sportcentrum uit in Tongerlo. Met de vzw 'To Walk Again Events' organiseerde hij tot slot sportevenementen zoals de Marc Herremans Classic. Al die activiteiten factureerde hij via zijn bvba Mad Max. Daarnaast ontving hij in die periode nog 21.663,99 euro aan uitkeringen. Onterecht, zo blijkt nu.

Herremans' advocaat had bij de rechtbank aangevoerd dat iedereen via de media wist waar zijn cliënt mee bezig was en dat dit evengoed als kennisgeving gold. De opbrengsten van zijn activiteiten waren bovendien nooit naar hem persoonlijk gegaan.

De rechtbank zag dat echter anders. "Uit de resultatenrekening van de bvba Mad Max blijkt duidelijk dat beide vzw's niet genieten van enige tussenkomst van de bvba, zodat de opbrengsten uitsluitend de beklaagde ten goede komen", stelde de rechtbank in zijn vonnis.

Nog volgens de strafrechter werd de bvba Mad Max duidelijk opgericht om aan Herremans inkomsten te verschaffen die hem moesten toelaten zijn sport verder te kunnen beoefenen. Er bestond dan ook geen twijfel dat de beklaagde het ziekenfonds van zijn activiteiten had moeten inlichten.

De rechtbank stelde tot slot dat het "bewonderenswaardig" is dat hij zijn sportactiviteiten probeert verder te zetten en dat hij een steun en voorbeeld wil zijn voor andere lotgenoten, maar dat de sociale wetgeving dient te worden nageleefd.

Over de terugbetaling van de 21.663,99 euro aan ten onrechte verkregen uitkeringen bestaat nog betwisting. Er is daarover een burgerlijke procedure hangende voor de arbeidsrechtbank. Om die reden en omdat het Riziv zich ook geen burgerlijke partij had gesteld, besliste de rechtbank om Herremans te veroordelen tot het terugbetalen van een bedrag van een euro provisioneel met uitstel.

Noch de triatleet, noch zijn advocaat waren aanwezig bij de uitspraak.
Nu in het nieuws