Kamer wil wapenwet versoepelen

Hans Van Themsche is nog niet voor het assisenhof verschenen of het parlement wil de nieuwe wapenwet, die door zijn racistische raid werd versneld, al aanpassen. Vandaag bespreekt de Kamercommissie Justitie bij hoogdringendheid een resem voorstellen om de wapenwet te veranderen. Meestal gaat het om een versoepeling van de wet. Iedereen wil de termijn waarbinnen illegale wapens moeten worden binnengeleverd, verlengen. De kans dat er vandaag wordt gestemd is eerder klein.

John De Wit

BR>

Door de nieuwe wapenwet is ieder wapenbezit verboden, tenzij je daarvoor een vergunning van vijf jaar hebt. De wet heeft een lange voorgeschiedenis die al teruggaat tot justitieminister Tony Van Parys (CD&V). Telkens slaagden de wapenlobby's uit Wallonië en Limburg erin om de wet tegen te houden. Maar onder minister Onkelinx kwam ze er dan toch, mede door de moorden van Hans Van Themsche. De wet was echter nog maar pas goedgekeurd of sommigen wilden ze alweer versoepelen.

Vandaag woensdag liggen al voor de tweede keer een resem wetsvoorstellen ter bespreking in de Kamercommissie Justitie. De meeste zijn uitsluitend versoepelingen van de wet. De discussie hierover werd vorige week woensdag uitgesteld omdat de herziening van de wapenwet gekoppeld wordt aan de discussie over het wetsvoorstel om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Omdat in de voormiddag de Franstaligen verhinderden dat over BHV werd gediscussieerd, verhinderden in de namiddag de Vlamingen een debat over de herziening van de wapenwet. Mogelijk gebeurt vandaag hetzelfde.

Ondertussen zijn al wel meerdere wetsvoorstellen klaargestoomd. Namens de CD&V werkte Liesbeth Van der Auwera een totaalvoorstel uit om de wet te hervormen. Dat is nog niet ingediend, maar ligt ter bespreking voor bij de toekomstige oranje-blauwe meerderheid. Het verstrengt de huidige wet op enkele punten. Zo worden alle gaatjes gedicht in het bestraffen van de wapenverkoop via het internet. Dat verbod van verkoop via postorderbedrijven en het internet stond al in de wet van Onkelinx, maar

Gazet van Antwerpen

toonde aan dat dit verbod bepaald niet waterdicht was. Van der Auwera maakt ook het aanbieden én de organisatie van verkoop op afstand uitdrukkelijk strafbaar, hoewel wapenhandelaars op hun sites toch hun waar met de prijzen mogen voorstellen.

Bovendien wordt het voor veroordeelde criminelen moeilijker om een wapenvergunning te krijgen: al wie veroordeeld is voor geweld of bedrog ziet een vergunning aan zijn neus voorbijgaan. Ook wie de jachtwet of de wet op de sportschutterij overtreedt, overkomt dit. Merkelijk minder mensen zullen hierdoor een vergunning krijgen.

Liesbeth Van Der Auwera

Maar Van der Auwera wil de wet ook op meerdere punten versoepelen. Zo wordt een wapenvergunning in principe wel van onbepaalde duur. De gouverneur zal om de vijf jaar nagaan of de wapenbezitter nog in de voorwaarden is, of er geen nieuwe veroordeling is bv. De wapenbezitter zal dus niet meer zelf het initiatief moeten nemen voor een nieuwe vergunning.

Ook mensen die een wapen hebben geërfd zullen dat voortaan geldig kunnen bezitten. Dat is nu niet zo. En erfstukken of historisch belangwekkende of folkloristische wapens zullen niet noodzakelijk meer definitief onklaar moeten worden gemaakt. Ze kunnen ook "tijdelijk onklaar" worden gemaakt: meer is niet nodig voor een geldige vergunning.

Oude wapens

Van der Auwera bepaalt ook dat voortaan de federale politie de wapenhandelaren moet controleren omdat de lokale politie daarvoor vaak niet over de middelen beschikt.

Tot zover het voorstel van CD&V, dat voor mede-ondertekening werd voorgelegd aan de Open Vld en de andere oranje-blauwe partijen. Het moet nog worden ingediend.

Er zijn nog andere voorstellen. Alle partijen willen de termijn waarbinnen iemand een illegaal wapen kan binnenleveren of een vergunning voor een wapen dat hij bezit kan aanvragen, verlengen. Volgens de huidige wet kon dat tot 30 juni 2007. De PS, die zich lang tegen een verlenging verzette, wil de termijn nu op 31 december 2007 brengen, de MR kiest voor 31 maart 2008, de CD&V voor 30 juni 2008.

De PS en de MR willen de vergunningen gratis maken. Nu kosten die nog 65 euro voor 1 wapen. De CD&V wil de prijs voor meerdere wapens op 85 euro brengen, wat ook een verlaging inhoudt.

De MR dringt aan op nog meer versoepelingen. Zij wil dat het makkelijker wordt om een wapenverzameling aan te leggen. Nu krijg je het statuut van wapenverzamelaar pas als je minstens 10 wapens hebt. Dat moeten er maar vijf worden, meent de MR. Jagers en sportschutters moeten ook hun wapens onbeperkt in de tijd kunnen behouden.

Het VB werkt nog aan een wetsvoorstel.

Wat zegt de nieuwe wapenwet?

Wat zegt de wapenwet, die nu al moet worden herzien?

* Alle vuurwapens zijn verboden. Om ze te bezitten moet u een vergunning van vijf jaar van de provinciegouverneur hebben. Dat geldt ook voor munitie. Het onderscheid tussen jacht-, sport-, verweer- en oorlogswapens wordt afgeschaft. Onder meer ook spring-, werp- en vlindermessen, boksbeugels, knotsen, nunchaka's, geluiddempers en dergelijke zijn verboden.

* Om een vergunning te krijgen moet u meerderjarig zijn, een blanco strafregister hebben, een medisch attest voorleggen en slagen voor een praktische en een theoretische proef. Samenwonenden moeten akkoord gaan met het wapenbezit en u moet ook een geldige reden hebben om zo'n wapen te bezitten. Voor een jager volstaat het jachtverlof, voor een sportschutter de sportschutterslicentie die de gemeenschappen uitreiken. Jagers en sportschutters mogen hun wapens nog wel thuis bewaren.

* Wie een wapen wil bezitten, vraagt dat voortaan aan de gouverneur, niet meer aan de lokale politie. Die moet binnen de vier maanden antwoorden.

* Het loutere bezit van verboden wapens én van munitie wordt ook strafbaar.

* Alle wapens krijgen een nummer, dat in het centraal wapenregister komt.

* Wapenhandelaars moeten hun beroepsbekwaamheid aantonen. Dat moest tot nu toe niet. Ze zullen ook de oorsprong van het geld dat ze in hun zaak investeren, moeten verklaren. Ze krijgen een vergunning voor zeven jaar. Ook vervoerders van wapens moeten voortaan worden erkend.

* Wapenverkoop op beurzen en markten, via postorderbedrijven en via het internet worden in principe verboden. Ook reclame voor verboden wapens is verboden.

* Wie op 9 juni 2006 al een wapen zonder vergunning bezat, kon dat tot 30 juni 2007 anoniem en zonder risico op straf bij de politie binnenbrengen.

* Op overtreding van de wet staan straffen tot vijf jaar en 1.375.000 euro boete.

* De politie, de douane, de directeur van de Proefbank voor Vuurwapens, de controleurs van springstoffen en de Economische Inspectie controleren de toepassing van de wet.

* Maar voor de controle op wapenhandelaars en wapenfabrikanten is "in het bijzonder" de lokale politie bevoegd. Daarnaast kan de gouverneur preventieve acties bevelen waardoor controleurs bij particulieren nagaan of ze een wapen hebben en of dat wel mag.

Wat vond de sector?

Tijdens de debatten was veel kritiek op de wet te horen. Luc Brees vond, namens de 50.000 Belgische sportschutters, dat het ontwerp-Onkelinx zijn sport "de facto afschaft". Hij stelde dat "de huidige wet (

de oude wet van 1933, nvdr

) al streng genoeg is".

Om impulsieve aankopen te voorkomen, zou men best "een bewijs van goed zedelijk gedrag vragen vooraleer iemand een wapen mag kopen. Dan gaat enige tijd voorbij en zijn drama's als dat in Antwerpen onmogelijk. Dit kan al bij Koninklijk Besluit op basis van de huidige wet", stelde hij.

Het ontwerp-Onkelinx stond volgens hem vol fouten. Hij somde er drie op: "Eén: voor burgers gelden strenge eisen om een wapen te kopen. Maar niet voor vertegenwoordigers van rechtspersonen zoals vzw's en nv's: die mogen volgens het ontwerp-Onkelinx gek zijn of veroordeeld voor seksuele misdrijven. Twee: de politie mag bij de sportschutter dag én nacht een controle op legale wapens doen, maar op illegale wapens alleen overdag. De omgekeerde wereld! Drie: de minister van Justitie beslist welk soort munitie sportschutters mogen bezitten, maar dat kan niet, want sport is een bevoegdheid van de gemeenschappen."

De vertegenwoordiger van de jagers wees er tijdens de hoorzittingen op dat de markt van jacht- en sportwapens in België 20.000 personen tewerkstelt en een jaarlijkse omzet heeft van 600 miljoen euro. Hij noemde de wet onuitvoerbaar.

"Eén jaar na de inwerkingtreding moeten 1,2 miljoen wapens worden geregulariseerd door de gouverneurs, die daarvoor geen enkel personeelslid bijkrijgen. Dat lukt nooit. Waar zal men bovendien de mensen halen om die wapens te beoordelen?" Volgens de jagers is in Engeland de criminaliteit met een derde gestegen na de verstrenging van de wapenwet.

Maar advocaat Jef Vermassen kwam toen met andere cijfers: "De VS hebben de meest liberale wapenwet en ook de meeste moorden. Dat zegt genoeg. En in België gebeurt 37 procent van de moorden met vuurwapens. De daders klagen er achteraf over dat ze die in huis hadden, want daardoor gebeurde iets onherroepelijks. Wie een vuurwapen heeft, zal het ook sneller gebruiken. Het bewijs is daar: bij de politie gebeuren bijna alle zelfmoorden met het eigen dienstwapen".

Vermassen stipte aan dat de Belgische straten nog altijd erg veilig zijn: "De laatste massamoord voor die van Antwerpen dateert van mei 1987, met 7 doden in Bogaarden. En vier vijfde van de dodingen gebeurt door bekenden. Er is geen reden tot paniek. Toch is de verplichte vergunning voor vuurwapens een goede zaak. Ik juich deze wet absoluut toe."

Amper een halfjaar nadat de nieuwe wapenwet was goedgekeurd, richtte de Kamer een werkgroep op om ze te herzien en daar was ook veel kritiek te horen.

Namens de jagers en sportschutters vond de Brusselse advocaat Nico Demeyere het vergunningensysteem te streng. Hij vreesde dat folkloristische activiteiten zoals kleiduifschieten niet meer mogelijk zullen blijven en meende dat deelnemers aan dergelijke happenings maximum vijf dagen per jaar een wapen zouden moeten kunnen hebben zonder vergunning. Hij vond ook de duurtijd van de vergunningen te kort.

Kleiduifschieten

"Een vergunning voor een wapenhandelaar vervalt al na 7 jaar, zodat het bijna onmogelijk is om een handelshuur te sluiten, want dat moet voor minstens 9 jaar. Ook kan een handelaar bijna geen personeel aanwerven, want hij weet niet of de vergunning wel zal worden verlengd. Maar ondertussen moet hij wel hoge kosten maken voor de beveiliging."

Demeyere pleitte voor een vergunning van onbeperkte duur, waarbij de wapenhandelaar of -bezitter zelf om de vijf jaar al zijn wapens moet aangeven. Dat zou heel wat minder werk veroorzaken voor de overheid.

En die laatste klaagde ook. Louis Raemaekers van de Antwerpse politie zegde dat hij met 12 mensen 16.000 vergunningen moet controleren in de stad. Hij vond dat niet te doen en pleitte ervoor om niet de vergunningen, maar de 5.000 Antwerpse eigenaars te controleren in schijven van 1.000 per jaar.

26 SEPTEMBER 2007

MEER OVER John De Wit