Boeren houden vast aan poldergrond

Print
Stabroek - De Boerenbond, de Landelijke Gilden gewest Antwerpen en jonge bedreigde landbouwers verzetten zich tegen de onteigening van 120 ha poldergronden op de grens Stabroek-Berendrecht om er natuurgrond van te maken. Dat ter compensatie voor havengronden die natuurgebied werden. l
BR>
Het Opstal-valleigebied is ongeveer 190 hectare groot en situeert zich tussen het Laageind in Stabroek, het Delwaidedok en de Berendrechtse dijk ten westen van de A12-Havenweg.

"De boeren moeten in dit gebied 120 hectare rijke poldergrond afstaan ten gevolge van de inbreiding van de haven. Het Havenbedrijf wil braakliggende gronden in het havengebied ontwikkelen. Maar op die terreinen zijn in de loop der jaren natuurgebieden ontstaan, die erg aantrekkelijk zijn voor vogels en waarop heel specifieke flora gedijt. Mede hierom werden deze nieuwe natuurgebieden wettelijk beschermd. Deze voor de haven verloren gronden moeten elders worden gecompenseerd. De boeren in de polder dreigen nu van deze ruil het slachtoffer te worden", legt Frans Van Bouwel uit.

Als plaatselijk voorzitter van de Landelijke Gilden Gewest Antwerpen neemt hij het op voor zijn landbouwers. "Het wordt tijd dat er een breed maatschappelijk debat komt waarbij een fundamentele keuze wordt gemaakt tussen 'natuur' enerzijds en 'milieu' anderzijds. Het tellen van vogels en planten mag niet ten koste gaan van landbouwgrond die nodig is voor de voedselvoorziening. Wij ijveren voor een duurzaam behoud van de Vlaamse landbouwgronden. Het creëren van natuurgebied door het omwoelen van goede landbouwgrond - zoals in de polder dreigt te gebeuren - is voor ons onaanvaardbaar", aldus nog Frans Van Bouwel.

Natuurpunt

Met het oog op compensatie richtte de overheid een 'grondenbank' op. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verwerft gronden, die als ruilgrond voor de betrokken landbouwers kunnen dienen. In plaats van een vergoeding bij onteigening, krijgt de landbouwer dan een perceel grond op een andere plaats. De meeste landbouwers zien dat niet evenwel zitten, omdat zandgrond geen pasmunt kan zijn voor rijke poldergrond. Algemeen directeur van de vzw Natuurpunt Willy Ibens vindt dat er op gemaakte afspraken niet mag worden teruggekomen. "Over dit dossier is jarenlang onderhandeld en daarom is een herziening ervan voor ons onaanvaardbaar. Voor de landbouwers is er trouwens een begeleidingsplan voorzien."

Haven

Ann Wittemans, woordvoerster van het autonoom Havenbedrijf Antwerpen : "Dit dossier, en zeker het onderdeel van de compensatiegronden, is een moeilijk over te brengen boodschap. Maar het is gestuurd door de Europese regelgeving. De inbreiding van de haven is een normale ontwikkeling.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio