Nieuwe vreemdelingenwet van kracht sinds 1 juni 2007

Sinds vrijdag 1 juni 2007 is een nieuwe vreemdelingenwet van kracht. In vijf extra delen belichten wij de problemen rond deze wet.

John De Wit

BR>

Wat zijn in een notendop de belangrijkste veranderingen?

* De asielprocedure moet korter worden, ze mag in principe nog één jaar duren. Het huidige onderscheid tussen de fase waarin de ontvankelijkheid van een asielverzoek wordt onderzocht en de fase waarin de grond van de zaak wordt bekeken, valt weg. De Dienst Vreemdelingenzaken verdwijnt grotendeels uit de procedure.

* Naast het statuut van politiek vluchteling, komt er ook een subsidiaire bescherming, voor mensen die op de vlucht gaan voor burgeroorlogen of voor de doodstraf. Daarnaast komt er ook een speciale regeling voor zwaar zieken en voor slachtoffers van mensenhandel. De mogelijkheden op asiel worden dus uitgebreid.

* Er komt een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVVB), die de Vaste Beroepscommissie vervangt. Alle beroepen inzake vreemdelingen (o.a. een geweigerde gezinshereniging, een geweigerde regularisatie van een illegaal, een geweigerde erkenning als politiek vluchteling) komen voor die RVVB. De verzoeker mag daar geen nieuwe elementen aanvoeren en de procedure is grotendeels schriftelijk.

* De Raad van State verdwijnt grotendeels uit de procedure. Er is nog wel cassatieberoep bij de Raad van State mogelijk tegen de beslissingen van de RVVB, maar er komt een filter om zinloze beroepen te weren.

* De gezinshereniging van buitenlanders van buiten de Europese Unie mét buitenlanders van buiten de Europese Unie wordt veranderd. Op bepaalde vlakken wordt ze makkelijker: ook geregistreerde partners en ouders van minderjarige vreemdelingen die als vluchteling zijn erkend, mogen voortaan overkomen. Bovendien verdwijnt het cascadeverbod: vreemdelingen die via gezinshereniging naar België komen, kunnen voortaan zelf mensen laten overkomen via het systeem van gezinshereniging.

Maar op andere punten wordt de gezinshereniging voor deze groep moeilijker: beide partners moeten nu 21 jaar zijn in plaats van 18; de persoon die mensen laat overkomen moet voor hen een gepaste woning en een ziekteverzekering hebben; de Dienst Vreemdelingenzaken kan de hereniging drie jaar lang controleren en desnoods verbreken.

* Regularisatie van illegalen om humanitaire redenen wordt moeilijker. Wie de regularisatie vraagt, zal geen argumenten meer kunnen aanvoeren die hij al in een andere procedure gebruikte. Hij zal ook zijn identiteit moeten bewijzen.

* Asielzoekers zullen tijdens de hele duur van de asielprocedure alleen nog materiële hulp (en dus geen geld) krijgen. De eerste vier maanden moeten ze in een grootschalig opvangcentrum van de federale overheid verblijven, daarna gaan ze naar een opvanginitiatief van een OCMW. Zo wordt dumping van asielzoekers in de grootsteden verhinderd.

* Niet-begeleide minderjarige buitenlanders mogen niet meer in een gesloten centrum opgesloten worden.

4 JUNI 2007

MEER OVER John De Wit