De 10 prioriteiten van elke partij

Print
Geen slak die voorbijkruipt of de politieke partijen leggen er zout op. Feit is dat de politieke partijen vandaag over alles en nog wat een mening hebben. Gevolg is dat hun programma’s ook erg uitgebreid zijn. Om u een beter zicht te krijgen wat elke partij nu echt belangrijk vindt, vroegen wij de hoofdkwartieren van de zes grootste partijen naar hun tien absolute topprioriteiten. Waar willen ze na de verkiezingen van 10 juni echt werk van maken?

Selecteer de partij waarvan u de tien prioriteiten wil lezen:
3. CD&V N-VA
4. Vlaams Belang
6. Open VLD
8. Groen!
9. sp.a Spirit
11. Lijst Dedecker


3. CD&V N-VA
1 Staatshervorming (*) De uitvoering van de resoluties van het Vlaams Parlement m.b.t. de staatshervorming om Wallonië, Brussel en Vlaanderen meer autonomie en verantwoordelijkheid te geven op sociaal-economisch vlak.

2 Gezinnen waarderen CD&V wil gezinnen waarderen, ondermeer door gelijke en welvaartsvaste kinderbijslagen voor alle kinderen.

3 Nieuw levensloopbaanbeleid Mensen ondersteunen op alle belangrijke momenten in de loopbaan: betere combinatie arbeid en gezin, vorming,.. Volgens CD&V moeten mensen met een fiscaal gunstig tarief ondermeer loon kunnen sparen om later tijd te kunnen vrijmaken. Kortom: een echt levensloopbeleid moet mensen ertoe aanzetten minder vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden.

4 Justitieplan Een dringend S.O.S-plan voor justitie is nodig met een snellere rechtsbedeling. De bouw van 1.500 extra cellen moet toelaten straffen geloofwaardiger uit te voeren.

5 Opwarming aarde tegengaan Gezinnen en ondernemingen moeten volgens CD&V samenwerken met de overheid in de strijd tegen de opwarming van de aarde, ondermeer door milieuvriendelijke aankopen van huishoudtoestellen te stimuleren met een groen vak op de belastingsbrief. De vennootschapsbelasting en autobelasting moet ‘vergroend’ worden.

6 Geen armoede CD&V wil de strijd tegen armoede opdrijven, ondermeer door de uitkeringen van gepensioneerden en chronisch zieken welvaartsvast te maken en door een verhoging van de laagste pensioenen.

7 Inburgering bevorderen Taalkennis is volgens CD&V een belangrijke stap en dus een voorwaarde voor het bekomen van onze nationaliteit.

8 Ondernemingen steunen Ondernemingen en vooral kmo’s moeten actief ondersteund worden, ondermeer door een verlaging van de sociale lasten, de mogelijkheid aan deelstaten om kortingen te geven inzake de vennootschapsbelasting en sociale bijdragen. Er moet een beter sociaal statuut voor zelfstandigen komen, en werkzoekenden hebben recht op opleiding en de plicht een geschikte job te aanvaarden.

9 Nieuw drugsbeleid CD&V wil drugs consequent ontraden en de hulpverlening uitbouwen.

10 Belastinghervorming De belastingvrije som voor iedereen moet worden opgetrokken en de belastingen hervormd worden.

(*) De staatshervorming stond eerst niet opgenomen in de tien prioriteiten van de CD&V voor na de verkiezingen. Nadat deze krant hierover berichtte, vroeg de CD&V om de staatshervorming alsnog op te nemen en op nummer één te zetten.

Terug naar het overzicht.


4. Vlaams Belang
1 Vlaamse staatsvorming De transfers naar Wallonië moeten stoppen en BHV gesplitst.

2 Streng vreemdelingenbeleid De Snelbelgwet en het vreemdelingenstemrecht moeten worden afgeschaft. Er moet een waterdichte immigratiestop komen en asielmisbruik, illegalen en misbruik van gezinshereniging moet streng worden aangepakt. Inburgering wordt verplicht.

3 Recht op veiligheid De Wet-Lejeune moet worden afgeschaft, de criminaliteit streng worden aangepakt, parketten en politie moeten versterkt worden en drugs mogen niet gelegaliseerd of gedoogd worden. Er moet een ernstig jeugdsanctierecht komen en een grotere pakkans in het verkeer zonder superboetes. Justitie en politie moeten gesplitst worden.

4 Minder belastingen Echte belastingverlagingen door lagere overheidsuitgaven en een sterke vereenvoudiging van het belastingstelsel.

5 Een beter Vlaanderen In afwachting van de onafhankelijkheid moet er fiscale autonomie komen, de splitsing van de staatsschuld, de sociale zekerheid en een Vlaams arbeidsmarktbeleid.

6 Een sociale politiek Een eenheidsstatuut voor werknemers en gelijkschakeling voor zelfstandigen, verantwoorde medische consumptie, een robuust pensioenstelsel, betere ouderenzorg met welvaartsvaste pensioenen, een echte sociale huisvesting zonder positieve discriminatie, en meer middelen voor gehandicapten.

7 Meer gezin De fiscale benadeling voor gehuwden moet verdwijnen, en er moet een gezinsvriendelijk beleid worden gevoerd dat gebaseerd is op de invoering van een opvoedersloon. Er moet betaalbare en kwalitatieve kinderopvang komen, een gelijkschakeling van de kinderbijslagen, en het recht op leven moet gevrijwaard worden.

8 Klimaat en energie Meer aandacht voor de klimaatsopwarming zonder een afbouw van kernenergie.

9 SOS Democratie De Senaat en provinciebesturen moeten worden afgeschaft, net als het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Er moeten bindende referenda komen, en een rechtstreekse verkiezing van burgemeesters.

10 Propere handen De politieke zelfbediening en politieke benoemingen moeten stoppen, de kabinetten afgeschaft.

Terug naar het overzicht.


6. Open VLD
1 Opnieuw 200.000 extra jobs Opnieuw 200.000 extra jobs door een verdere verlaging van de lasten op arbeid. Daardoor worden jobs goedkoper waardoor bedrijven opnieuw mensen gaan aanwerven.

2 Belastingverlaging Open Vld wil de lasten verder doen dalen. Voor burgers moet er een ‘Fair Tax’ komen, een grondige hervorming van de personenbelasting. Voor de bedrijven wil de partij een verdere verlaging van de loonkosten en een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 28 procent.

3 Ethische tolerantie Het moderne en tolerante beleid inzake ethische vraagstukken (euthanasie, abortus en homo-huwelijk) moet worden voortgezet.

4 Loopbaan op mensenmaat Open Vld wil een nieuw loopbaansysteem invoeren: de individuele loopbaanrekening. Die moet mensen in staat stellen om hun eigen loopbaan in te richten naar de eigen noden en zo de combinatie werk-gezin makkelijker te maken.

5 40.000 kansenjobs 40.000 nieuwe jobs moeten gaan naar mensen die in de kansarmoede zitten of dreigen te raken. Interim-arbeid bij de overheid moet kunnen, het dienstenchequessysteem moet worden uitgebreid, en er moet meer geïnvesteerd worden in sociale tewerkstelling.

6 Meer vredesmissies Net zoals het verzet tegen de oorlog in Irak zal Open Vld blijven kiezen voor vredesmissies in plaats van oorlogsavonturen.

7 Meer gelijkheid Vrouwen verdienen vandag voor dezelfde job minder dan mannen. Open Vld wil deze ongelijkheid wegwerken met ondermeer de pensioendeling en gezinsmaatregelen die zorgen voor een evenredige verdeling van de gezinstaken.

8 Slagkrachtigere justitie Na politie moet justitie gemoderniseerd worden: een snellere bestraffing van misdrijven, meer alternatieve straffen en de bouw van nieuwe gevangenissen.

9 Open kijk op migratie Open Vld wil legale, economische migratie: mensen met specifieke kwaliteiten mogen in ons land aan de slag om zo onze economie en welvaart te versterken.

10 Geen separatisme Meer Vlaanderen én meer België, in plaats van een splitsing.

Terug naar het overzicht.


8. Groen!
1 Minder gassen Groen! wil 30 procent minder broeikasgassen tegen 2020 en 80 procent minder tegen 2050. Daarom moet de ecologische en sociale omslag in een klimaatwet worden vastgelegd.

2 Beter milieu Het fijn stof en ozon moeten kordaat worden aaggepakt en gevaarlijke pesticiden uit de handel worden genomen. Groen! wil van het milieu een gezondmaker maken in plaats van een ziekmaker.

3 Meer treinen Meer treinen leidt tot minder vrachtwagens. Groen! wil daarom het spoornet en de voorstadsnetten uitbouwen, en wil stations en halteplaatsen opwaarderen in plaats van ze te schrappen.

4 Gezonde voeding De partij wil gezonde voeding bereikbaar maken voor iedereen. Ecologische streekproducten moeten gepromoot worden en landbouw met respect voor dierenrechten gestimuleerd.

5 Geen armoede Groen! wil alle uitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens. Ook de laagste pensioenen moeten verhoogd en welvaartsvast gemaakt worden.

6 Fiscale fraude De fiscale fraude moet worden aangepakt, ondermeer door de belastingadministratie betere werkinstrumenten en meer opleidingskansen te geven.

7 Huurtoelage Groen! wil huren ook voor de armsten betaalbaar maken door middel van een huurtoelage: werk een huurwet uit die plafonnering en regulering van de huurprijzen toelaat.

8 Interculturele maatschappij Werk aan een interculturele maatschappij met respect voor ieders eigenheid. Groen! wil ook alle vormen van discriminatie en racisme consequent aanpakken.

9 Regularisatie Groen! wil regularisatiecriteria in de wet opnemen en een onafhankelijke regularisatiecommissie oprichten.

10 Meer ontwikkelingshulp Groen! wil keiharde garanties om 0,7 procent van het bbp aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. De partij wil ook ontwikkelingshulp die de armste landen ten goede komt, niet onze bedrijven.

Terug naar het overzicht.


9. sp.a Spirit
1 Meer en beter werk sp.a wil elke werkzoekende intensief begeleiden in de zoektocht naar een job. Ook de discriminatie naar het aanwerven van gehandicapten, ouderen, vrouwen en vreemdelingen moet stoppen. Het stedenplan jeugdwerkloosheid moet veralgemeend worden naar alle laaggeschoolde jongeren in heel Vlaanderen.

2 Uitstap uit kernenergie De socialisten kiezen resoluut voor propere energie en blijft bij de uitstap uit kernenergie. In het kader van energiezuiniger leven moeten renteloze leningen aangeboden worden zodat iedereen binnen de zes jaar dubbele beglazing en dakisolatie kan plaatsen.

3 Een sociaal-economisch model sp.a wil een sociale staatshervorming waarbij de kerntaken van de federale overheid (pensioenen en ziekteverzekering) en die van de gewesten (oa. werkgelegenheid) voluit ondersteund worden.

4 Elk kind, schoon kind De administratieve rompslomp voor nieuwe gezinsvormen moet worden aangepast zodat kinderen niet in armoede opgroeien. Het kartel wil 1 jaar ouderschapsverlof per kind (tot 12 jaar) en meer en flexibelere kinderopvang.

5 Geen armoede Alleenstaande ouders die werk zoeken moeten gratis kinderopvang krijgen want een job is de beste remedie tegen armoede.

6 Meer ontwikkelingssamenwerking Ons leger moet specialiseren en halveren tot 20.000 man, het vrijgekomen geld moet gaan naar ontwikkelingssamenwerking.

7 Hoger pensioen Er moet een aangepast pensioenstelsel komen dat inspeelt op de verwachtingen van iedereen. Ook in 2008 zal er een stijging van de pensioenen komen van 126 miljoen euro.

8 Wereldgezondheidsfonds De middelen voor Ontwikkelingssamenwerking moeten omhoog. Een deel daarvan wil sp.a reserveren voor een Wereldgezondheidsfonds.

9 Een sociaal Europa Interne marktregels mogen de solidariteits- en herverdelingsmechanismen (pensioenen, sociale zekerheid, fiscaliteit, onderwijs en gezondheidszorg) niet aantasten.

10 Propere stroom Het biomassa-actieplan biedt, samen met de groei van zonne- en windenergie en warmtekrachtkoppeling, een alternatief voor kernenergie in ons land.

Terug naar het overzicht.


11. Lijst Dedecker
1 Propere politiek Voor een eerlijke en rechtlijnige politiek.

2 Staatshervorming De staat moet beter presteren. Dit kan enkel in een doorgedreven staatshervorming, inclusief de splitsing van de sociale zekerheid.

3 Iedereen gelijk Een gelijk pensioen voor zelfstandigen en werknemers en gelijk kindergeld voor hun kinderen. Gelijk statuut voor alle werknemers. Geen onderscheid meer tussen arbeiders en bedienen.

4 Arbeid moet lonen Wie werkt moet minstens 20% meer verdienen dan wie geniet van een vervangingsinkomen. Afbouw van de belasting op arbeid met 40% . Verschuiven van de last op arbeid naar de last op verbruik. Beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd zoals in alle Europese landen.

5 Minder belastingen Een sociale vlaktaks van 30% in der personenbelasting. Met 1/3 van uw salaris moet de staat toekomen. Een logisch en rechtvaardig ondernemingsbeleid. Een vennootschapsbelasting van 19% (momenteel 33,99%) gecompenseerd door een afschaffing van subsidies aan bedrijven.

6 Kerncentrales open Onze kerncentrales zijn afgeschreven maar nog niet afgeleefd. Zonder deze goedkope energie wordt onze elektriciteit 60% duurder en verhoogt de CO2 uitstoot met 20%. Met de winst van het openhouden van de kerncentrales, ongeveer 50 miljard euro, moeten de investeringen in groene energie betaald worden.

7 Gezinshereniging Familie-emigratie en gezinshereniging moeten zich beperken tot de wettige partner en de minderjarige kinderen. De overheid moet “echte” asielzoekers binnen het jaar rechtzekerheid geven. Als de overheid binnen die termijn geen uitsluitsel geeft, wordt het asiel automatisch aanvaard. Dus : legaal integreren of terugkeren, desnoods repatriëren.

8 Economische migratie Vrijheid van arbeid voor alle migranten uit de Europese Unie met dezelfde rechten en plichten. Migranten van buiten de Europese Unie worden uitgenodigd op basis van een arbeidskaart. Ze kunnen pas genieten van ons sociaal verzekeringssysteem in functie van de tijd en de bedragen dat ze er zelf toe hebben bijgedragen.

9 Oudergeld Thuisopvang voor bejaarden stimuleren door toekenning van een vergoeding gelijk aan het hoogste bedrag aan kinderbijslag.

10 Minder files Een efficiënt mobiliteitsbeleid om de economische en ecologische schade van de files te beperken.

Terug naar het overzicht.


.

Nu in het nieuws