Nieuwe huurwet van kracht

Vorige vrijdag werd de nieuwe huurwet van kracht. Minister van Justitie Laurette Laurette Onkelinx (PS) wil door de wet de huurders beter beschermen, discriminatie van minderheden op de huurmarkt moeilijker maken en de prijzen laag houden. De verhuurders moeten de prijs van hun pand voortaan afficheren en bovendien bedraagt de huurwaarborg nog maar twee maanden in plaats van drie. De nieuwe huurwet werd in de Kamer goedgekeurd ondanks scherpe kritiek van de CD&V-oppostie. We brengen een overzicht van de wet, mét tegelijkertijd de kritieken.

John De Wit

BR>

1. Prijs afficheren

De nieuwe wet

: Verhuurders moeten de prijs van hun pand voortaan openbaar afficheren. Deze regel geldt ook voor tweede verblijven en studentenkamers. Als dat niet gebeurt, kan de gemeente een boete tussen 50 en 200 euro opleggen. Maar vooraleer het zover is, moet de gemeente wel haar politiereglement wijzigen om de overtredingen te kunnen vervolgen en administratief beteugelen.

De CD&V-kritiek

: Servais Verherstraeten formuleerde in de Kamer de bedenkingen op deze wet. "Deze sociaal goedbedoelde maatregel leidt tot hogere huren. Sommige verhuurders willen niet zomaar met om het even wie in zee. Vroeger schrikten zij ongewenste huurders af door de huurprijs als heel hoog voor te stellen, terwijl dat niet zo was. Dat kan nu niet meer, omdat ze hem vooraf bekend moeten maken. Ze zullen nu gewoon de huurprijzen voor iederéén verhogen. Alle huurders worden hierdoor gestraft. Deze maatregel schendt bovendien de privacy van zowel verhuurder als huurder, omdat hun inkomen deels bekend wordt. De wet wentelt bovendien de kosten af op de gemeenten, die instaan voor controle en bestraffing. Ten slotte wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden: waarom moeten huurprijzen geafficheerd worden en prijzen van bouwgronden en koopwoningen niet?"

Onkelinx antwoordde hierop in de Kamercommissie Justitie dat de horeca zijn prijzen ook moet afficheren en dat de maatregel uitdrukkelijk bedoeld is om discriminatie op de huurmarkt moeilijker te maken.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

: zij vindt het niet de taak van de gemeenten om te controleren of verhuurders hun huurprijs afficheren. Alleen Oostende werkt momenteel aan een politiereglement om die controle mogelijk te maken en de Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) zegde uitdrukkelijk dat hij het niet zal doen. De VVSG is ook tegen en ze somt hiervoor een aantal redenen op:

* Wie zijn huurprijs niet afficheert, veroorzaakt geen overlast en verstoort de openbare orde niet. Bij de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) gaat het nu net om de bestrijding van overlast (nachtlawaai, sluikstorting, storingen openbare orde). De GAS wordt hier gebruikt voor doelstellingen, die de openbare orde of veiligheid niet raken.

* Discriminatie bij huur is strafbaar, voor zover het allochtonen betreft. De federale overheid moet de overtredingen van de huurwet zelf maar afdwingen door de parketten hiervoor te motiveren. GAS-boetes zijn bestemd voor overtredingen die niet elders bestraft zijn.

* De federale overheid schendt de gemeentelijke autonomie. Bij een GAS beslist de gemeente zelf welke overlast ze strafbaar stelt. Hier beslist de federale overheid dat én bovendien legt ze zelf de sanctie vast.

* De invoering van de GAS voor het niet afficheren van de huurprijs is niet verplicht. Een overtreding die strafbaar is, zal dus in de ene gemeente wel beteugeld worden en in de andere niet, of met een andere boete. Deze ongelijke behandeling is... een discriminatie. Verhuurders die een GAS-boete krijgen omdat ze hun huurprijs niet afficheerden, zullen die bij de politierechter wellicht kwijtgescholden krijgen.

* De GAS lost niets op. De verhuurder kan immers - ondanks de aankondiging van de huurprijs - zijn huurprijs nog altijd verhogen of verlagen naar eigen inzicht.

2. Inventaris

De nieuwe wet

: Een gedetailleerde inventaris van het pand wordt verplicht bij het begin van het contract. Onkelinx wil zo de huurder beschermen tegen betwistingen.

De CD&V-kritiek

: "Dat leidt tot bijkomende kosten en brengt de huurder in een juridisch zwakkere positie, omdat hij zonder zo'n plaatsbeschrijving voor veel minder verantwoordelijk kan worden gesteld wanneer hij vertrekt."

3. Huurwaarborg

De nieuwe wet

: De huurwaarborg wordt teruggebracht van drie tot twee maanden. Mensen kunnen ook in schijven afbetalen, maar dan moeten ze wel drie maanden waarborg ophoesten. Ze kunnen die laatste huurwaarborg wel spreiden over 3 jaar.

De CD&V-kritiek

: "Mensen met financiële problemen, de lage inkomens dus, worden gestraft én gestigmatiseerd. De vrees bestaat, zowel bij de huurdersbond als bij het Eigenaarssyndicaat, dat de huurprijzen hierdoor zullen stijgen én dat meer eigenaars hun woning zullen willen verkopen in plaats van ze te verhuren. De schuldoverlast zal ook stijgen, omdat de banken een waarborg moeten geven om de huur in schijven te betalen. Nog meer schulden bij de armen dus."

Ook de banken morren over deze regeling. Zij kunnen minder beleggen als vele huurwaarborgen van drie naar twee maanden zakken. Het bedrag van uitstaande huurwaarborgen zou momenteel rond de 3 miljard euro liggen. Men kan verwachten dat dit na verloop van tijd zakt, mogelijk zelfs met 1 miljard. Als de banken op dat geld een marge van 1% verdienen door het te wederbeleggen, zullen ze na verloop van tijd dus ook 1% op 1 miljard euro verliezen: circa 10 miljoen euro per jaar.

Bovendien kunnen problemen rijzen met huurders die plots stoppen met betalen. De verhuurder kan dan de volledige, nog niet afbetaalde huurwaarborg, bij de banken opeisen. En dat zien zij niet zitten. Ze vinden dat ze door de nieuwe wet verplicht worden om krediet te verlenen aan mensen van wie ze de kredietwaardigheid niet hebben getest. In bankkringen praat men al over een geding bij het Grondwettelijk Hof.

4. Relevante informatie

De nieuwe wet

: Alle relevante informatie (over federale en gewestelijke gezondheidsnormen, veiligheid, bewoonbaarheid, maar ook een hele uitleg over de inhoud van de huurwet...) moet bij het contract worden gevoegd in een begrijpelijke taal. Het Koninklijk Besluit dat dit allemaal doet staat vandaag in het Staatsblad.

De CD&V-kritiek

: "Huurcontracten worden heel dikke turven. Huurders zullen worden ontmoedigd om dat allemaal te lezen en misschien dingen ondertekenen waarmee ze eigenlijk niet akkoord gaan."

5.Herstellingen

De nieuwe wet

: Welke herstellingen de verhuurder zelf moet uitvoeren, komt uitdrukkelijk in de wet en men zal er niet meer van kunnen afwijken in het contract. Ook hiervoor is nog een Koninklijk Besluit nodig.

De CD&V-kritiek

: CD&V noemde de nieuwe huurwet asociaal. De partij pleitte ervoor de huurwet over te hevelen naar de gewesten, omdat die ook al bevoegd zijn voor ruimtelijke ordening, gronden- en pandenbeleid en stads- en dorpsherwaardering. Door zo'n overheveling kan de kwaliteit van de woning worden gekoppeld aan de huurprijs.

En verder...

* Eén belangrijk punt uit Onkelinx' ontwerp sneuvelde tijdens de debatten in de Kamer. De minister wilde de gemeenten de mogelijkheid geven om de verhuurder te verplichten veertien dagen vóór het contract ingaat, sommige gegevens (adres, type woning, huurprijs, maandelijkse kosten en lasten...) te melden aan het gemeentebestuur. Zo wilde ze de prijzen in bepaalde buurten makkelijker in kaart brengen om ze beter in de hand te houden. De meerderheid diende een amendement in om dit punt te schrappen, omdat het te veel administratieve rompslomp meebrengt en omdat er al een verplichte registratie van de huurcontracten bij de Federale Overheidsdienst Financiën bestaat. Vooral de VLD was tegen het systeem dat de overheid de mogelijkheid zou bieden om de prijzen te bevriezen.

* Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op door al die opeenvolgende wijzigingen. Sinds de vorige programmawet moet de verhuurder die registratie uitvoeren en zijn meer paritaire huurcommissies mogelijk. En de wet waardoor mondelinge contracten afgeschaft worden en verplicht vervangen worden door schriftelijke is nog niet van kracht.

De basisgegevens

* In 2005 was 76,2% van de Vlamingen eigenaar van zijn woning, slechts 23,8% was huurder. In heel België gold dat voor 74,4%. Dat is heel veel in vergelijking met de ons omringende landen.

* Hoe hoog waren de huurprijzen? De Vlaamse overheid publiceert hierover statistieken voor Vlaanderen.

9,6% betaalde in 2005 minder dan 200 euro per maand;

17,6% betaalde tussen 200 en 300 euro

25,3% betaalde tussen 300 en 400 euro

24,5% betaalde tussen 400 en 500 euro

12,9% betaalde tussen 500 en 600 euro

10% betaalde meer dan 600 euro

Volgens de Federale Overheidsdienst Economie besteedde de Belg in 2002 jaarlijks 6.177 euro aan huur. In Vlaanderen was dat iets meer: 6.272 euro. Procentueel gezien was dat 20,4% van zijn uitgaven (voor de Vlamingen: 20,7%).

* Hoe erg stegen de huurprijzen?

Als we vertrekken bij het begin van paarsgroen, dan stegen de huurprijzen van index 102,2 in 2000 naar index 119,3 in 2007, dus met 17%. Als we vertrekken bij paars en de huren van 2004 als index 100 nemen, dan stegen de huurprijzen tot 104,9 in 2007, dus met 5%.

Wie er meer wil van weten, kan terecht in het Staatsblad van 8 mei 2007, maar ook bij de huurdersbonden of bij het Algemeen Eigenaarssyndicaat

21 MEI 2007

Vastgoed

Jobs in de regio