'De discriminatie op de werkvloer is torenhoog'

23 JUNI 2005 - Woensdag stelde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zijn jaarrapport voor. Directeur Jozef De Witte constateert daarin dat de discriminatie van allochtonen bij de drie W's (wonen, werk, en weten ofte onderwijs) nog steeds voortduurt.

John De Wit

BR>

Vooral in de arbeidssector worden allochtonen nog vaak gediscrimineerd, zo blijkt uit het rapport van het Centrum.

Jozef De Witte: "Recent onderzoek van professor Martens toonde dat aan voor Brussel. Mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn meestal arbeider, zelden bediende, en dan nog veelal in laag betaalde beroepen in de bouw, interimsector, horeca. Ze zijn ook meer werkloos dan autochtone Belgen, en de laaggeschoolden van deze herkomst vinden moeilijker een baan. Of ze nu Belg geworden zijn of niet speelt geen enkele rol: de discriminatie blijft duren. Martens volgde bovendien sollicitanten en toonde aan dat de helft van de allochtone werkzoekenden tijdens drie maanden solliciteren minstens één keer te maken kreeg met discriminerend gedrag. Dat laatste was des te erger tegenover allochtone vrouwen die hogere studies hadden gevolgd.

Martens spreekt over een tijdbom die langzaam voorttikt. Ik wil zover niet gaan maar het is zeker een enorm probleem."

Zijn quota de oplossing?

Neen. Wij zijn tegen quota voor minderheidsgroepen in het bedrijfsleven. Quota zijn verplichte cijfers, die van boven naar beneden zijn opgelegd en niet zijn aangepast aan de concrete situatie. We kunnen Volkswagen uit Vorst geen quotum van allochtonen opleggen als dat bedrijf mensen wil afdanken. Bovendien zijn quota denigrerend tegenover de betrokkenen zelf: men werft dan gehandicapten aan omdat ze gehandicapt zijn, niet omdat ze geschikt zijn.

Wat stelt u dan voor?

Wij willen een diversiteitsbeleid uitbouwen, voornamelijk voor ouderen, allochtonen, laaggescholden en gehandicapten. Dat zal verschillen per sector. Ieder bedrijf moet nagaan of het wel voldoende mensen van deze groepen aan het werk heeft. Ieder bedrijf zou ook een beleidsplan moeten opstellen met niet alleen maatregelen rond aanwerving, maar ook rond promotie, vorming en coaching in verband met pesterijen. Het is zeker fout om alle discriminatie in de schoenen van de werkgevers te schuiven, ook de vakbonden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Door bepaalde allochtonen niet aan te werven verspeelt onze economie belangrijke kansen. Hoe kan een kenniseconomie ontstaan als men bewust bepaalde mensen negeert wegens hun afkomst of seksuele voorkeur? De Leonidas-pralines zijn nu 'Belgian Chocolate', maar ze werden aanvankelijk geproduceerd door migranten. Zet bekwame mensen dus niet opzij omdat ze allochtoon of gehandicapt zijn.

U beheert ook de antidiscriminatiewet. Wat moet daar veranderen?

Die wet mag op bepaalde vlakken wat strenger. Zo zou iemand die mensen wegens hun seksuele geaardheid of handicap uit een café gooit of de toegang weigert, ook strafbaar mogen zijn. Dat is nu niet het geval, maar wij bevelen het aan. Er zijn nog andere problemen met die wet. Zo is niet duidelijk of ze toepasbaar is in het onderwijs en de huisvesting. Is dat een federale materie of zijn de gewesten en gemeenschappen bevoegd? De specialisten zijn hierover verdeeld. Ons kan het niet schelen wie bevoegd is, als het maar geregeld is.

Vervolgens zijn wij voor een duidelijker definitie van 'directe discriminatie'. De huidige antidiscriminatiewet is juridisch te onzeker. Men zou - zeker in de sector van de tewerkstelling - beter vastleggen op welke grond nooit mag worden gediscrimineerd en dan een reeks uitzonderingen uitdrukkelijk in de wet opnemen. De regering moet die uitzonderingen met de sociale partners overleggen. Ze kan bepalen dat discriminatie op grond van leeftijd niet kan, maar dat bijvoorbeeld een sollicitant van 64 jaar weigeren geen discriminatie is als die persoon twee jaar inwerktijd nodig heeft, omdat hij op zijn 65ste met pensioen gaat. Dan wordt alles duidelijk en onbetwistbaar.

* * * * *

Racisme in beeld

23 JUNI 2005 - Het Centrum kreeg in 2004 924 nieuwe klachten over racisme binnen, waarvan 60 over antisemitisme.

Maar slechts in 20 procent van de klachten gaat het om echt racisme. Het Centrum probeert dit vooral door bemiddeling op te lossen. Uiteindelijk stapt het in één op de twintig gevallen naar het gerecht.

Waarover?

17% van de klachten gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt, 14% over samenlevingsproblemen. Deze laatste groep steeg met de helft sinds 2003 en opvallend was de toename van het geweld. Daarna volgden de klachten over de overheid (13%).

Waarom?

Het gros van de klagers (36%) zegt gediscrimineerd te worden voor zijn afkomst. Verder scoren godsdienst en nationaliteit (beide 10%).

Tegen wie?

Voornamelijk tegen de overheid (30%), en het onderwijs is daar niet inbegrepen. Daarna keert men zich tegen privé-personen (23%) en privé-organisaties (17%).

* * * * *

Antidiscriminatie in beeld

23 JUNI 2005 - Het Centrum kreeg in 2004 374 nieuwe dossiers over de antidiscriminatiewet binnen. Uiteindelijk bemiddelt men ook hier heel vaak. Slechts in 5 gevallen ging men naar de rechtbank.

Wie?

Voornamelijk gehandicapten (27%), voor homo's (20%) en zieken (12%).

Waarover?

Discriminatie bij de levering van goederen en diensten prijkt bovenaan (30%). Horecazaken en bioscopen krijgen vaak het verwijt dat ze geleidehonden niet binnenlaten. Een flink pak meldingen gaat over verzekeringen die bepaalde zieken weigeren, zoals iemand die behandeld is voor kanker of iemand die besmet is met het HIV-virus. Een mutualiteit weigerde dan weer een huwelijkspremie uit te keren aan twee homo's die trouwden.

De klachten tegen de overheid (24%) gaan vooral over het feit dat overheidsgebouwen niet toegankelijk zijn voor gehandicapten.

24% van de klachten gaat dan weer over discriminatie bij tewerkstelling. Zo is de tewerkstellingsgraad van gehandicapten in België amper 42,5% tegenover 64,3% voor gewone Belgen. Werkgevers staan huiverig tegenover de noodzakelijke aanpassingen die ze voor andersvaliden moeten doorvoeren en ze vrezen ook dat gehandicapten minder hard werken en meer ziek zullen zijn.

Slechts 3% van de klachten gaan over agressie. Vooral dan over agressie tegen homo's.

Vastgoed

Jobs in de regio