Openbaar onderzoek rond wonen in weekendverblijven

Print
Rotselaar - In de gemeente Rotselaar zijn er 550 weekendverblijven, waarvan ongeveer 230 permanent bewoond zijn. De opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet een langdurige en duurzame oplossing geboden aan deze problematiek. Het gemeentebestuur wil hiermee rechtszekerheid bieden voor de bewoners.
In de eerste plaats wordt gekeken naar een herlokalisering van bestaande woningen en de bouw van sociale woningen. Van 20 juni tot en met 19 augustus is een openbaar onderzoek lopende waar inwoners eventuele bezwaarschriften kunnen indienen. Ook geeft de gemeenteraad advies tijdens het openbaar onderzoek van dit provinciaal plan. Om alle betrokkenen correct te informeren werden er twee informatieavonden georganiseerd met een toelichting van het planproces, de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en een woordje uitleg over het openbaar onderzoek. Aansluitend kreeg iedereen de mogelijkheid om persoonlijk vragen te stellen aan ingerichte loketten. Voor de volgende clusters wordt een plan opgemaakt om de bestemming te wijzigen naar een gebied voor kleinschalig wonen en verblijven: Vondelweg, Vossebergen, Leybos, Hinderenberg, Guldentop en Kwikstaartweg. Deze weekendverblijven kunnen na het aanvragen van een functiewijziging omgevormd worden naar een woning waarin permanent kan worden verbleven. Op de volgende locaties wordt een herhuisvestingsproject gerealiseerd voor de clusters die niet omgevormd worden naar een gebied voor kleinschalig wonen: Vossebergen, Leybos, Hinderenberg en Bergzicht. Voor het project Bergzicht wordt in latere fase nog een apart RUP opgemaakt. De clusters Eggelbroek, Hanewijk en Olifant (met een deel van Leybos) worden meegenomen in planningsprocessen van het Vlaamse gewest. Een eventuele herhuisvesting van deze clusters wordt wel in dit RUP meegeteld. Voor de cluster Wijngaardberg wordt een uitvoeringsplan opgemaakt om de bestemming te wijzigen naar open ruimtegebied. De gemeenteraad vindt tevens dat voor de cluster Wijngaardberg ook het sociaal aspect moet bekeken worden en vraagt om te onderzoeken of een uitdovingbeleid mogelijk is. Voor de overige clusters wordt de gewestplanbestemming niet gewijzigd. Weekendverblijven, die vergund of vergund geacht zijn, kunnen in alle clusters als weekendverblijf behouden blijven. Voor bewoners van weekendverblijven die gelegen zijn in agrarisch gebied, natuurgebied of recreatiegebied zal een alternatief worden aangeboden. Er geldt in deze weekendverblijven een woonrecht tot 2029. De gemeente bekijkt met de provincie de verdere aanpak van de weekendverblijven die nu niet werden behandeld en die ook niet op Vlaams niveau worden behandeld, met andere woorden de weekendverblijven die meer verspreid liggen. Chris De Bruy
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio