Niet meer bouwen onder hoogspanningslijn

Print
Herentals - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 januari 2014 de verkavelingsaanvraag in het binnengebied tussen de straten Acacialaan, Heesveld en Duifhuizen ongunstig geadviseerd. De verkaveling met 24 loten voor eengezinswoningen wordt deels onder een hoogspanningskabel gepland. Het schepencollege houdt in zijn weigering rekening met de mogelijke gezondheidsrisico's van elektrische en magnetische velden afkomstig van deze kabel.
Er bestaat geen Belgische en Vlaamse normering voor de bescherming van het publiek tegen elektromagnetische velden. Enkel op Europees niveau is een grenswaarde vastgelegd voor blootstelling van de bevolking. Die grenswaarde ligt op 100 microtesla.

Het besluit van de Vlaamse Regering over maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu hanteert 0,2 microtesla als richtwaarde voor straling in een gebouw en 10 microtesla als interventiewaarde (maximaal toelaatbaar risiconiveau).

Naar gezondheidsrisico's bij het verblijven onder een hoogspanningsleiding zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken verricht. Er werd een statistisch verband gevonden tussen blootstelling aan magnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Er is op dit moment echter nog geen oorzakelijk verband vastgesteld. Dit komt omdat er nog geen verklaring is voor hoe magneetvelden van hoogspanningslijnen leukemie veroorzaken.

Van de 24 ontworpen woonkavels in de verkaveling aan de Acacialaan liggen er 11 binnen een zone van 18 meter rond de hoogspanningsleiding. Het zomaar weglaten van deze loten uit de verkaveling maakt dat het ontwerp in zijn geheel ruimtelijk niet meer verantwoord kan worden. Het college is ervan overtuigd dat ontwikkeling in het binnengebied nog steeds mogelijk is wanneer de verkavelaar rekening houdt met deze bufferzone. Dit kan de verkavelaar doen via bijvoorbeeld een andere inplanting, een andere woontypologie of door andere functies in te plannen die verenigbaar zijn met de hoogspanningslijn. Enkel de 2 loten die langs Acacialaan liggen, kunnen in het huidige ontwerp worden verantwoord.

Marc HELSEN
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio