Nog meer inzetten op taalkennis

Print
Begin 2012 telde Vlaanderen 1.114.792 inwoners van vreemde herkomst, zo blijkt uit een studie van de Vlaamse overheid. We hebben het hier over mensen van wie de (eerste) nationaliteit niet Belgisch is, of om Belgische kinderen van een ouder in die situatie.

Op zich hoeft 17,5 procent mensen van vreemde origine geen probleem te zijn voor een harmonische samenleving. Op voorwaarde dat de immigranten goed geïntegreerd zijn. En dat is hier niet het geval.

Kijken we alleen naar de sociaaleconomische situatie van de allochtonen, dan komen we tot ronduit dramatische vaststellingen. Zelfs die van de tweede generatie hebben een grote achterstand wat betreft scholing, tewerkstelling, armoede en huisvesting. Vooral inwoners die niet uit de Europese Unie komen, hebben het zeer moeilijk. Minder dan de helft heeft werk, terwijl dat voor Belgen 75 procent is. En wie wél een job heeft, wordt slecht betaald. Bijna 60 procent zit in de laagste loonklasse.

Veel beterschap lijkt er niet op komst. Het aantal mensen van vreemde origine stijgt in Vlaanderen elk jaar met gemiddeld 2 procent. Maar wat ons veel meer zorgen baart, zijn de taalkennis en het taalgebruik.

In Antwerpen spreekt 41 procent thuis geen Nederlands. Als we dan weten dat in diezelfde stad bijna zeven op de tien kinderen tussen 1 en 5 jaar van buitenlandse origine zijn, dan hoef je geen gediplomeerde socioloog te zijn om te voorspellen dat ook zij het later heel moeilijk gaan krijgen, vooral door een gebrek aan taalvaardigheid. De schoolse uitval is bij jongeren van allochtone afkomst veel groter dan bij autochtonen, met alle nare gevolgen van dien voor het latere beroepsleven en voor hun sociale situatie.

Wat Vlaanderen moet doen, is nog veel meer dan vandaag inzetten op taalkennis. Er zijn meerdere factoren die een invloed hebben op integratie, maar met een goede kennis van het Nederlands begint alles. Het is de eerste en belangrijkste voorwaarde voor een goede opleiding, voor een job, voor sociale verbondenheid, voor een goed gevoel.

Natuurlijk moeten de inspanningen van twee kanten komen. Vlaanderen moet een tand bijsteken, maar de mensen met een taalachterstand evenzeer. Zeker ouders met jonge kinderen.

PAUL GEUDENS

MEEST RECENT