"Districten lossen verwachtingen niet in" (poll)

De districten hebben de verwachtingen niet ingelost, vindt politicoloog Dave Sinardet. “Misschien kunnen ze beter worden afgeschaft en vervangen door participatie op wijkniveau zonder verkozen raden”, zegt hij.

jrosquin

De Antwerpse politicoloog Dave Sinardet maakte samen met zijn collega Wouter Van Dooren een analyse van de Antwerpse districten, die als inspiratie moest dienen voor een eventuele hervorming van de negentien Brusselse gemeenten.

Hun conclusie: voor Brussel zou het model van de districten wel een verbetering zijn, omdat de negentien gemeenten dan veel bevoegdheden verliezen en de stad meer als geheel kan worden bestuurd. Maar op zich is het model geen succes.

"Beleid niet dichter bij de burgers"

“De districten hebben niet voldaan aan de verwachtingen qua efficiëntie en democratie”, zegt Sinardet. “Ze hebben het beleid niet dichter bij de burgers gebracht, die hun districtspolitici nauwelijks kennen. Bovendien strookt de huidige indeling van de districten niet met de socio-demografische realiteit. Kijk bijvoorbeeld naar Borgerhout en Berchem, die allebei een gedeelte binnen en buiten de Ring hebben. Of naar Deurne, dat uit drie stadsdelen bestaat. En naar het district Antwerpen, waarvan een deel zelfs op de andere oever van de Schelde ligt.”

Ook in de districten zelf zijn veel burgers en politici gefrustreerd door de huidige situatie, aldus Sinardet. “Het stadsbestuur houdt namelijk weinig rekening met de adviezen van de districten. De N-VA beloofde in haar verkiezingscampagne dat wél te zullen doen, maar in de praktijk zie ik nu veeleer het tegendeel.”

Optie 1: Meer decentralisatie

Volgens Sinardet zijn er twee mogelijke richtingen om de situatie te verbeteren. “Ofwel moet de decentralisatie worden versterkt door meer bevoegdheden aan de districten te geven. Maar dan dreigt Antwerpen te verzeilen in de vele problemen die zich nu voordoen in Brussel, waar de gemeenten te veel bevoegdheden hebben om een krachtdadig grootstedelijk beleid met een globale visie te ontwikkelen. Je dreigt ook allerlei coördinatieproblemen te krijgen. Dat lijkt me dus geen goede optie.”

Optie 2: Projectgebonden participatie in de wijken

“De tweede mogelijkheid is om het huidige - heel traditionele en statische - systeem van de verkozen districtsraden te vervangen door vormen van participatie die wijken projectgebonden zijn. Zo kan je de burger bijvoorbeeld inspraak geven in projecten van stadsontwikkeling. Belangrijk is dan wel dat er een rechtstreekse toegang tot het stadsbestuur is. In Gent blijkt dat goed te functioneren, met zeventien wijkregisseurs. Daar heeft 45% van de bevolking vertrouwen in het stadsbestuur, terwijl dat in Antwerpen slechts 24% is.”

Stadsgewest

Tegelijk met de beweging naar meer kleinschalige participatie pleit Dave Sinardet ook voor een hervorming in de omgekeerde richting. “Het is zinvol om de provincies af te schaffen, want ook die stemmen niet overeen met de socio-demografische realiteit”, zegt hij.

“Stadsgewesten zijn een beter alternatief, zeker voor Antwerpen. Al tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad na de fusie in 1983 maakte burgemeester Bob Cools daar een toespeling op. Hij zei toen: Antwerpen is te groot voor het kleine en te klein voor het grote. En dat is meer dan ooit zo. Stad en rand zijn op veel vlakken steeds meer één geintegreerd gebied, maar zonder een geïntegreerd beleid rond bijvoorbeeld mobiliteit, wonen en werk. Een bestuurlijk antwoord daarop is minstens even nodig als de evolutie naar participatie op kleine schaal.”

Lex Moolenaar Foto: BHul (Dave Sinardet)

MEER OVER Dave Sinardet