Buurtwerk WoBeg vraagt structurele oplossing voor verkeersdruk in noorden van Turnhout

Nu maandag staat het Mobiliteitsplan opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Buurtwerk WoBeg kijkt daar met grote belangstelling naar uit. De buurt is immers al jaren vragende partij voor een structurele oplossing voor de verkeersdruk in de wijk. Daarnaast zullen de wegenwerken in de Begijnenstraat (vanaf eind maart) en de werken aan het Park Begijnenveldekens (vanaf half april) de verkeerssituatie er tijdelijk nog ingewikkelder maken.

Toon Verheijen

Voorzitter Bart Cabanier is bezorgd. Het buurtwerk stuurt net als buurtwerk Vaart een open brief.

"De verkeersdruk in de wijk rond Begijnendreef en Wouwerstraat ligt zeer hoog. De wijk is ingericht als een woonwijk, maar krijgt in de ochtendspits volgens de Tritel-studie 'Stadsmodel Turnhout' meer dan 500 voertuigen per uur te verwerken. Dat is bijna dubbel zoveel verkeer als de Guldensporenlei (300 wagens/uur), Elisabethlei (300 wagens/uur) of de Steenweg op Mol (300 wagens/uur) moeten verwerken. In het mobiliteitsplan dat nu voorligt staat geen concrete maatregel om de verkeersdruk in WoBeg en bij uitbreiding het noorden van Turnhout, te verlichten. De Noordboulevard/Hertog Hendrik I-lei werd in de vorige, weggestemde, versie van het mobiliteitsplan naar voor geschoven als mogelijke oplossing."

"Of de Hertog Hendrik I-lei de ultieme oplossing is voor de verkeersproblematiek in het noorden van Turnhout, daar spreekt Buurtwerk WoBeg zich niet over uit. Wel maken we de bedenking dat tijdens toelichtingen in het verleden werd benadrukt dat de HHI-lei een oplossing was voor het verkeer dat van het noorden naar het zuiden wil rijden. Nochtans blijkt uit de eerder aangehaalde studie van Tritel dat in de ochtendspits de helft van het verkeer in de Begijnendreef afkomstig is van de Steenweg op Gierle en via Stationsstraat, Begijnendreef en Wouwerstraat naar de Kastelein rijdt, van het zuiden naar het noorden dus. Voor die verkeersstroom lijkt de Hertog Hendrik I-lei geen oplossing te bieden. Al biedt de piste vermoedelijk wel mogelijkheden: in de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van 29 september 2012 liet de ambtenaar van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken optekenen dat "het wegvallen van de Hertog Hendrik I-lei en het wegvallen van de daaraan gekoppelde maatregelen tegen sluipverkeer nadelig zijn voor het fiets- en voetgangersklimaat in de stad en de doorstroming van het openbaar vervoer." Opvallend in dat verslag was de daaropvolgende zin: "De stad ontkent dit niet, maar geeft mee dat de context het noodzakelijk maakte een stap terug te zetten om in de toekomst weer vooruit te geraken." Buurtwerk WoBeg verneemt graag van de Stad welke plannen ze heeft om in de toekomst weer vooruit te geraken. Begin maart schreven we met het Buurtwerk het college van Burgemeester en Schepenen daarover aan, met de vraag of de Stad hierover met de buurt overleg zou kunnen hebben. We deden als buurt daarin ook al enkele voorstellen. De problematiek zou naar verluidt op het volgende overleg met alle betrokken diensten van Stedelijke Ontwikkeling, Mobiliteit, Communicatie en de betrokken schepenen, geagendeerd staan."

De komende weken en maanden staan er een aantal projecten op stapel die een grote impact op de verkeersleefbaarheid in de wijk kunnen hebben. Zo zal de Begijnenstraat vanaf 25 maart met de heraanleg van de kasseistrook voor het Begijnhof, tijdelijk afgesloten worden en vangen half april de werken voor het park Begijnenveldekens aan, wat, gezien het grondverzet dat daarvoor nodig is, voor veel bijkomend zwaar verkeer zal zorgen. Buurtwerk WoBeg hoopt in dat verband dat één van de voorstellen, namelijk éénrichtingsverkeer invoeren in de Wouwerstraat, weerhouden wordt. Toen tijdens de grondwerken voor de Fietsersbrug tijdelijk éénrichtingverkeer in de Wouwerstraat werd ingevoerd, bleek de verkeersdruk flink af te nemen. Althans, zo werd het ervaren door de buurtbewoners, zowel van Wouwerstraat, Begijnendreef als omliggende straten. Jammer genoeg werden toen geen tellingen uitgevoerd, ofschoon dat destijds wel zo was toegezegd. Cijfers om het gunstige effect hiervan aan te tonen ontbreken dus. Met de op stapel staande werkzaamheden is het het uitgelezen moment om het experiment te herhalen en het effect nu wel te meten. Zoals gezegd bevat het mobiliteitsplan dat nu voorligt geen concrete oplossingen of voorstellen. Wel valt er onder de paragraaf Wensstructuur Turnhout te lezen dat "In het kader van de doorstroming van het openbaar vervoer en de leefbaarheid van de omgeving van het station, de Warande en de WOBEG-wijk een nieuw circulatieplan moet opgemaakt worden voor deze omgeving."

Buurtwerk WoBeg rekent erop dat daar snel werk van gemaakt wordt: er is de voorbije jaren al veel studiewerk verricht, het wordt tijd om concrete maatregelen te nemen. Met de buurt willen we daar graag aan meewerken.

Toon Verheijen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio