Eén jaar De Block op asiel en migratie

8 MAART 2013 - Dinsdag 12 maart heeft in de Kamercommissie Justitie een debat plaats over een nieuw wetsontwerp om schijnhuwelijken strenger aan te pakken. Het is één van de realisaties van de nieuwe staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block (Open Vld). We overlopen haar eerste beleidsjaar samen met Nahima Lanjri (CD&V). En de balans is zeer positief. "2012 was een kanteljaar", zegt Lanjri. "Het migratiebeleid kwam bij één persoon terecht en Maggie De Block is een goede manager, die de diensten ook echt doet samenwerken. Dat maakt dat de rust is weergekeerd op het terrein en dat op meerdere vlakken vooruitgang is geboekt. Alle asielzoekers worden nu toegewezen aan een centrum, ze zitten niet meer op hotel, er zijn geen dwangsommen meer om asielzoekers te plaatsen". Lanjri brengt een overzicht van de positieve en de negatieve punten en blikt vooruit naar wat in de steigers staat.

John De Wit

I. POSITIEVE PUNTEN

I.1. ASIEL

== Lanjri: "Het aantal asielaanvragen daalde in 2012 in vergelijking met 2011 met 15,8% tot 21.461. Dat is des te opmerkelijker omdat het aantal asielaanvragen elders in Europa steeg, in Duitsland zelfs met 40%. (Het aantal personen is gemiddeld 1,3 keer dit cijfer)."

In Europa voeren we niet meer de lijst aan van het aantal asielzoekers in verhouding tot het aantal inwoners, we staan nu op de vierde plaats. Drie vierde van deze aanvragen wordt afgewezen.

== Lanjri: "De asielprocedure gaat sneller. Volgens het regeerakkoord moeten asielaanvragen binnen de 6 maanden afgehandeld worden. De nieuwe aanvragen wordt nu gemiddeld afgehandeld in 183 dagen (101 bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en 82 bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV, het beroepsorgaan tegen de CGVS). Voor oude aanvragen zijn de termijnen nog: 231 bij de CGVS en 160 bij de RVV."

== "De achterstand in het afwerken van dossiers is voor het eerst sinds 2008 gedaald. Hij zal tegen midden 2014 weggewerkt zijn. Nu bedraagt hij nog bijna 11.000 dossiers bij het CGVS en bijna 5.000 bij de RVV. Bij de RVV is hij zelfs toegenomen, maar dat komt omdat het CGVS zijn dossiers sneller afhandelt."

== "Het aantal asielaanvragen uit veilige landen daalde met 36%, tot 2.998 in 2012. In 2012 werd de wet op de veilige landen van kracht. Daardoor werden asielverzoeken uit Albanië, Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië en India veel sneller afgehandeld. Met succes. In 2012 werden slechts 7,1% van de asielaanvragen uit veilige landen erkend."

== Er is nu ook een regeling om meervoudige asielaanvragen te beperken. In 2012 telde men 6.257 meervoudige asielaanvragen. Dat waren er drie keer zoveel als in 2006 (2.187) en een vijfde meer als in 2011 (5.149). Afgewezen asielzoekers kunnen nog altijd onbeperkt een nieuwe aanvraag indienen. Maar twee op de drie meervoudige aanvragen wordt niet in aanmerking genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, die ze ontvankelijk moet verklaren.

Deze meervoudige aanvragen komen in volgorde uit Kosovo en Rusland, Afghanistan en Guinée, Irak, Armenië en Albanië. Het aantal meervoudige asielaanvragen moet drastisch verminderen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde daarom op 5 februari een ontwerp van De Block goed om dit te ontmoedigen. Hoe?

* Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen zal binnen de 8 dagen nagaan of een meervoudige aanvraag ontvankelijk is of niet. Nu doet de Dienst Vreemdelingenzaken dat nog. Hij verklaart 70% van de aanvragen ontvankelijk en stuurt het dossier dan naar het Commissariaat-Generaal. Het CGVS zal nu binnen de acht dagen beslissen of het dossier ontvankelijk is en nader moet worden onderzocht. Veel sneller dus, want er valt een tussenstap weg.

* Er komt bovendien een strengere definitie van wat een "nieuw element" is. Bij een nieuwe asielaanvraag moet de kandidaat-vluchteling vanzelfsprekend een nieuw element bewijzen. Een nieuw element moet volgens de nieuwe wet "de kansen op erkenning als vluchteling beduidend verhogen". Bovendien zal de asielzoeker moeten uitleggen waarom hij dat nieuwe element niet eerder heeft ingediend.

* De asielzoeker zal tijdens het beroep bij de RVV nieuwe elementen kunnen aanbrengen. Vroeger kon de RVV die nieuwe elementen niet beoordelen en moest het de beslissing van het CGVS vernietigen, waarna een nieuw element bij de CGVS moest worden aangebracht. Nu kan de RVV zelf oordelen over het nieuwe element zonder eerst het dossier te moeten afwijzen. Dat bespaart heel wat tijd.

* Asielzoekers die al eerder in een ander EU-land erkend zijn, zullen makkelijker en sneller worden afgewezen. Door de economische crisis zakken steeds meer personen van buiten de EU, die al elders (in Polen bv.) erkend zijn als vluchteling, naar België af omdat het sociale stelsel hier beter is. Ze vragen dan hier opnieuw asiel aan. De Block wil ook dat afremmen.

* Afgewezen asielzoekers waarvan de Raad van State vindt dat er misschien een procedurefout is gemaakt, zullen in de toekomst ook materiële steun krijgen tot de Raad van State over hun verzoek heeft beslist. Het gaat slechts over zo'n 10 asielzoekers per maand.

Het ontwerp van Maggie De Block op de meervoudige aanvragen is ondertussen ook in de plenaire Kamer goedgekeurd.

== "De opvangcrisis is bezworen. Begin 2012 zaten de opvangcentra nog vol en werden nog asielzoekers weggestuurd zonder opvang. Dat is sinds 23 januari 2012 niet meer gebeurd. Momenteel (1 maart) is de bezettingsgraad 85%. Daarom werden al opvangcentra gesloten (Bastenaken in augustus 2012, Weelde einde 2012) en zullen ook Houthalen-Helchteren en Gembloers in de komende maanden worden afgebouwd. In de LOI's, de lokale opvanginitiatieven, woningen die de gemeenten ter beschikking stellen, kwamen in 2012 meer dan 500 plaatsen bij."

"Omdat iedere asielzoeker naar een opvangcentrum kon worden gestuurd, werden door de rechtbanken geen dwangsommen meer opgelegd om asielzoekers op te vangen."

"Er zitten geen asielzoekers meer op hotel sinds december 2012."

== Het spreidingsplan voor asielzoekers kan desnoods verplicht worden. Om in de toekomst geen opvangproblemen meer te kennen, keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op 5 februari een voorstel van Yvan Mayeur (PS) goed waardoor de regering een spreidingsplan voor asielzoekers kan verplichten. Nu kan dat nog niet en 62 gemeenten (voor vier vijfde in Franstalig België) hadden begin november 2012 nog altijd geen opvang voor asielzoekers.

Als de opvang vol is, dan kan de asielzoeker "niet toegewezen worden" aan een centrum. En dan valt hij in principe onder het OCMW van Brussel. Kamerlid Yvan Mayeur (PS), tevens voorzitter van het Brussels OCMW, is al jaren boos over deze regeling. Hij is zelfs voor de strafrechtbank gedaagd omdat zijn OCMW de "niet toegewezen asielzoekers" niet meer opvangt. De PS kwam al meerdere keren met een verplicht spreidingsplan, maar dat struikelde steeds omdat de meeste last op Vlaanderen werd afgewenteld. Als die niet-toegewezen asielzoekers in Brussel geen opvang kregen, trokken ze naar andere grote steden.

In de opvangwet-Somers werd bepaald dat de gemeenten opvang mochten uitbouwen, maar ze moesten niet.

Lanjri: "Een verplicht spreidingsplan is momenteel dus niet nodig. Maar de situatie kan veranderen. En daarom maken we het nu mogelijk dat de regering de gemeenten kan verplichten om opvang voor asielzoekers uit te bouwen als dat nodig is. De regering kan dan een spreidingsplan opleggen om grote steden zoals Antwerpen en Brussel te ontlasten en om de asielzoekers evenredig over alle gemeenten te verdelen."

Hoeveel gemeenten hebben nog altijd geen opvangplaatsen? Lanjri: "Begin november 2012 hadden 62 gemeenten geen enkele opvang voor asielzoekers. Slechts 14 (22%) liggen in Vlaanderen. Het gaat om Asse, Bever, Blankenberge, Damme, Erpe-Mere, Grimbergen, Haaltert, Lebbeke, Lubbeek, Machelen, Mesen, Moerbeke-Waas, Spiere-Helkijn en Zelzate. Ook een reeks Brusselse gemeenten blijft in gebreke: zo hebben Etterbeek, Evere, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Joost en Vorst helemaal geen opvang voor asielzoekers. In de toekomst zullen ze voor hun verantwoordelijkheid geplaatst kunnen worden."

"Toch mogen we het niet communautair bekijken. Want er is ook nog de opvang van asielzoekers in centra. Vlaanderen vangt 11.176 asielzoekers op, Wallonië 10.577 en Brussel 2.304. Vlaanderen doet dat meer in LOI's, Wallonië meer in opvangcentra. De inspanningen tussen beide regio's zijn dus min of meer gelijk verspreid."

Ondertussen zou het aantal gemeenten zonder LOI tot een dertigtal zijn herleid. Maar er is nog geen nieuwe lijst.

I.2. NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN

"Het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat naar ons land afzakt, is gedaald. In 2011 werden nog 3.117 nieuwe NBMV gesignaleerd, in 2012 waren er dat maar 2.797 meer (- 10,3%). Het aantal NBMV's dat asiel aanvroeg zakte van 1.385 in 2011 naar 1.008 in 2012 (-27,2%), maar het bleef hoger dan alle andere voorgaande jaren."

In 950 gevallen was er in 2012 twijfel over de leeftijd van deze NMBV, hij werd dan onderzocht en dan blijkt toch een grote groep meerderjarig te zijn.

Lanjri: "Vooral positief is dat in de toekomst ook NMBV uit de Europese Unie een voogd zullen krijgen. Vroeger was dat niet. Kinderen uit Congo krijgen nu al een voogd, kinderen uit Roemenië niet. Ik heb een wetsvoorstel ingediend om dat aan te passen en ik ben blij dat De Block dat nu ook wil doen".

I.3. GEZINSHERENIGING

== "Op 22 september 2011 werd de nieuwe wet op de gezinshereniging van kracht. Het ging om een voorstel van mij. En die wet heeft succes. Als we 2010, toen de wet nog niet bestond, vergelijken met 2012, toen de wet het hele jaar van kracht was, dan is het aantal gezinsherenigingen met een kwart gedaald, van 41.336 naar 30.960. Maar ook als je 2011 vergelijkt met 2012 is er nog een daling met een zesde: van 36.828 in 2011 naar 30.960 in 2012. Vooral het aantal gezinsherenigingen met een Belg daalde fors in vergelijking met 2011: naar 7.870 (- 34%) en ook dat met een burger van buiten de EU zakte naar 7.594 (- 10%). Voor deze twee groepen was de strengere wet bedoeld, want aan gezinsherenigingen met EU-burgers mag het Belgische parlement niet raken. Daar was de daling dan ook veel minder (- 6%, of 15.496 gezinsherenigingen)."

In 2012 werd liefst de helft van de aanvragen tot gezinshereniging geweigerd en de helft hiervan omdat de persoon die iemand laat overkomen onvoldoende bestaansmiddelen heeft.

== "De strijd tegen de misbruiken werd opgevoerd. In juni 2011 werden een aantal databanken aan elkaar gekoppeld. Gevolg: het voorbije anderhalf jaar (tot 31 december 2012) werd het verblijf van 2.907 Europeanen ingetrokken omdat ze van het OCMW leefden en een te zware belasting betekenden voor de sociale bijstand."

I.4. VERWIJDERING VAN ILLEGALEN

I.4.1. Vrijwillige verwijdering

* "Het nieuwe verwijderingsbeleid focust op vrijwillige terugkeer en dat lijkt toch gedeeltelijk te werken. In 2012 keerden

5.656 personen vrijwillig terug, bijna dubbel zoveel als in 2011

(3.870). En de stijging van de vrijwillige terugkeer geldt voor alle nationaliteiten behalve voor de Brazilianen."

* "Om de vrijwillige terugkeer van illegalen te promoten waren echter aparte terugkeercentra nodig. Die waren er niet. De Block creëerde op 17 september 2012 300 plaatsen voor vrijwillige terugkeer. Het ging telkens om 75 plaatsen in de centra van Arendonk, Poelkapelle, Sint-Truiden en Geldenaken. In die vier centra werken de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil samen aan de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en dat is volkomen nieuw."

* "Bovendien kreeg De Block op 8 januari 2013 van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) een open terugkeercentrum voor illegalen in een oud Formule 1-hotel in de bedrijvenzone van Holsbeek. De aankoop hiervan heeft 1 miljoen euro gekost. In totaal zijn er 48 kamers beschikbaar voor het huisvesten van telkens twee illegalen. Het centrum zelf krijgt 34 personeelsleden. Daar komen nog eens 16 mensen voor het vervoer van de illegalen bij."

* In juni 2013 komen er bovendien 8 turtelhuisjes, woningen voor illegale gezinnen met kinderen als alternatief voor de vasthouding in gesloten centra, bij in Bevekom. Het aantal eenheden komt dan op 26.

Een echt succes zijn deze turtelhuisjes niet. Volgens De Block verbleven in 2011 128 illegale families in de turtelhuisjes. 35 families verdwenen in de natuur zonder iets van zich te laten horen, 38 families kregen officeel de toelating om in België te verblijven. Terwijl deze huisjes bedoeld zijn om illegale gezinnen met kinderen naar hun herkomstland te laten vertrekken, bleken slechts 9 families dat te doen, de anderen vertrokken gedwongen en liefst 57% - of bijna twee op drie - mocht ofwel in België blijven ofwel verdwenen ze in de natuur. Missen de turtelhuisjes hun doel?

Lanjri: "Ik blijf geloven in het systeem. Wat ontbreekt is een sluitstuk voor de gezinnen die in de natuur verdwijnen. Zij moeten van zodra ze weer opgepakt worden gedwongen worden om het land te verlaten. En dan niet meer vanuit de open turtelhuisjes maar vanuit huisjes op het gesloten domein in Steenokkerzeel. Maar om die te bouwen is er momenteel geen geld. Daar beloofde de vorige regering al vijf huisjes om illegale gezinnen met kinderen te verwijderen, maar volgens De Block "is er momenteel nog niet meer dan de grond."

I.4.2. Gedwongen verwijdering

* Tegelijkertijd werden 5.742 illegalen gedwongen verwijderd, 10.9 % minder dan in 2011 toen er 6.443 personen gedwongen werden verwijderd. Daar zaten wel 1.895 "Dublingevallen" bij, illegalen die naar een ander EU-land werden gestuurd omdat ze daar asiel hadden moeten aanvragen en niet in België.

* De Block heeft op 25 april 2012 ook het nieuwe gesloten centrum voor illegalen Caricole geopend. Dat heeft de vorm van een slakkenhuis en moet 90 asielzoekers opvangen vanaf half mei. De Caricole vervangt het vroegere transitcentrum 127 in Melsbroek én het INAD-centrum op de luchthaven van Zaventem. Daar was geen humane opvang meer mogelijk. In dit nieuwe centrum komen twee groepen mensen: asielzoekers die een aanvraag hebben ingediend aan de grens en in de Caricole verblijven tot over hun verzoek is beslist; INADS (inadmissibles, ontoelaatbaar, nvdr), die in Zaventem ons land wilden binnenkomen zonder papieren en die geen asiel aanvragen. Zij zitten daar in afwachting van hun verwijdering uit het land.

De Regie der Gebouwen huurt de Caricole gedurende 36 jaar van eigenaar (en bouwheer) BIAC voor 1,2 miljoen per jaar. Tijdens de voorbije vijf jaar heeft de Regie 32 miljoen geïnvesteerd in asielcentra. In de periode 2010-2011 zelfs 10 miljoen euro per jaar.

* Lanjri: "Hoewel er geen extra geld voor is uitgetrokken, komt er toch een centrum voor criminele illegalen. Tegen juni 2013 komen er 22 plaatsen voor criminele illegalen in het asielcentrum van Vottem. Hiermee wordt een oud voorstel van mijelf en van het schepencollege van Antwerpen tenminste toch gedeeltelijk gerealiseerd."

I.5. REGULARISATIE VAN ILLEGALEN

I.5.1. Humanitaire regularisatie

== In 2012 telde men nog 8.745 aanvragen van illegalen die om humanitaire redenen geregulariseerd wilden worden (in 2011: 8.096). Er waren 7.667 aanvragen tot regularisatie om medische redenen (in 2011: 9.675). Samen waren er dat 16.412. (totaal 2011 : 17.771). Het gaat wel telkens om het aantal aanvragen, doorgaans telt één aanvraag 1,3 aanvragers. Volgens de recentste cijfers werden in 2012 4.412 illegale personen geregulariseerd in 3.387 dossiers in alle procedures samen. 39.684 illegale personen (24.132 dossiers) werden afgewezen.

In 2011 werden in alle procedures samen nog 9.509 illegalen geregulariseerd en 30.417 geweigerd. De verhouding tussen medische en humanitaire regularisaties wordt niet begrijpelijk op basis van de statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken, die zoals eerder al gezegd, erg gebruiksonvriendelijk zijn.

== Lanjri: "Het probleem is hier vooral dat deze procedure te lang duurt. Einde december 2012 moesten nog 18.303 aanvragen voor alle procedures samen worden afgehandeld. Sommige illegalen zitten er veel te lang in. Sommigen willen niet liever omdat ze meer kans op regularisatie maken als de procedure lang duurt. Momenteel gaat het alleen maar snel voor illegale gezinnen met kinderen omdat zij in de opvang zitten."

I.5.2. Medische regularisatie

Hoe zit het met de regularisatie om medische redenen?

* In maart 2012 kwam er door de wet van 8 januari 2012 een medische filter, waardoor bepaalde misbruiken onmiddellijk konden worden gestopt. Lanjri: "Op basis van een standaardformulier wordt de ernst van de ziekte en de nodige verzorging geëvalueerd en op grond daarvan wordt liefst 45% onmiddellijk onontvankelijk verklaard. Er kwamen ook artsen bij en daardoor konden in 2012 13.527 dossiers van medische regularisatie worden afgehandeld, tegen slechts 9.860 in 2011. Maar het aantal medisch geregulariseerden zelf is niet gedaald."

Hoe groot dit is werd niet gezegd tijdens het debat over de beleidsnota van De Block en kan op basis van de statistieken van DVZ niet begrepen worden.

* Tegelijkertijd nam De Block contact met de minister van Buitenlandse Zaken om zijn databank te kunnen gebruiken voor het terugvorderen van medische kosten van mensen die hier slechts drie maanden verblijven. Die moeten nl. allemaal iemand hebben die hun kosten betaalt, een zogenaamde garant. Lanjri: "Het is de bedoeling om een databank van garanten uit te bouwen. Dit onderdeel kwam op mijn vraag in het regeerakkoord en ik ben blij dat het nu wordt uitgevoerd".

II. WAT GAAT MINDER GOED?

Wat gaat minder goed?

II.1. ASIEL

Op het vlak van asiel, zitten we in 2012 nog altijd aan dubbel zoveel asielaanvragen als in 2007. Maar volgens Lanjri is dat vooral te wijten aan de evolutie van de conflicten in de wereld.

Deze opvang, die internationaal verplicht is, zal in 2013 371 miljoen euro kosten. Drie vierde van de asielzoekers wordt nooit erkend als vluchteling.

II.2. VERWIJDERING ILLEGALEN

Ook het beleid over verwijdering van illegalen kan flink beter. Lanjri: "In 2012 werden 15.312 asieldossiers afgewezen. Je moet dat aantal met gemiddeld 1,3 vermenigvuldigen om het aantal personen te krijgen. We moeten vaststellen dat meer dan een derde van wie afgewezen wordt helemaal niet terugkeert. Het terugkeercijfer moét omhoog. Dat kan door personen die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten beter te begeleiden. Als deze illegalen niét in een opvangcentrum zitten, dan is er nu amper of helemaal geen begeleiding om terug te keren. De illegalen krijgen nu alleen maar een foldertje met de mogelijkheden. De coaches zouden alle illegalen moeten begeleiden en ze zouden zich moeten richten op de hoofdreden waarom de vreemdeling aanvankelijk naar hier kwam om van daaruit een terugkeertraject te starten. Als er voor dat aanvankelijk probleem een oplossing is, of als duidelijk is dat ook een andere toekomst voor hen en hun familie in hun herkomstland mogelijk is, dan zullen de illegalen ook sneller vrijwillig terugkeren. Deze mensen willen weten of er voor hen opvang en werk zal zijn in hun herkomstland. Er zijn in alle herkomstlanden ngo's, die daaraan willen meewerken. Nu is dat allemaal te veel afhankelijk van de individuele coach. Dat moet gestructureerder en naar alle illegalen. Alleen zo zullen we het terugkeercijfer omhoog krijgen".

II.3. ECONOMISCHE MIGRATIE

De "blue card", waardoor economische migranten naar België moesten komen is voorlopig geen succes, zo zegde De Block in het debat over haar beleidsnota in de Kamer. Het systeem van de "blue cards" is geïnspireerd op de Amerikaanse "green cards". Het wil dié migranten naar hier halen, die hier nodig zijn om te werken. En dan vooral hooggescholden. Het is in de lente van 2012 ingevoerd. Een blue card is tegelijkertijd een verblijfsvergunning én een arbeidsvergunning. Nu moet je die twee apart aanvragen, de eerste bij de federale overheid, de tweede bij de gewestelijke.

Blue cards kunnen enkel worden uitgereikt aan derdelanders (mensen van buiten de EU), die een diploma van hoger onderwijs hebben. Deze studies moeten minstens drie jaar geduurd hebben. Wie al om andere redenen een verblijfsvergunning in België vroeg (gezinshereniging, asielzoeker, seizoenarbeider) komt niet in aanmerking voor de blue card. Om de blue card te krijgen moet je bewijzen dat je hier minstens een jaar kan werken en minstens anderhalf keer het gemiddeld brutosalaris van ons land verdient. Die som is vastgesteld op 49.995 euro.

De Dienst Vreemdelingenzaken moet binnen de drie maanden beslissen over de aanvraag. Die termijn kan met één maand worden verlengd. Als er in die periode geen beslissing valt, dan is ze positief. Wie een blue card heeft, kan zijn gezin laten overkomen, maar slechts voor de duur van zijn kaart. Hij kan ook overal rondrezien in de EU. Na vijf jaar verblijf kan zijn verblijfsrecht slechts worden ingetrokken als hij twee jaar buiten de EU verblijft.

De Block geeft toe dat de blue card geen succes is. Reden: de inkomensgrens van 50.000 euro ligt te hoog. De ons omringende landen zitten aan 39.000 euro.

Lanjri: "In de toekomst moet de aanvraag voor arbeidsvergunning en die voor een verblijfsvergunning in één beweging kunnen. Het regeerakkoord over de staatshervorming leert dat de Gewesten dit in de toekomst zullen moeten doen. Voortaan zal dus automatisch een verblijfsrecht worden verleend als de gewesten een arbeidskaart of studentenkaart afleveren. Nu is dat dus niet zo. Hoe dit in de toekomst precies zal gebeuren moet nog bepaald worden in de teksten van de zesde staatshervorming."

III. WELKE PLANNEN?

III.1. SCHIJNHUWELIJKEN

== Maggie De Block heeft een ontwerp ingediend om de schijnhuwelijken te ontmoedigen ingediend. Dat wordt dinsdag besproken in de Kamercommissie Justitie.

In 2012 werden 9.064 onderzoeken naar schijnhuwelijken ingesteld. Het probleem blijft dus groot en daarom wordt de wet verstrengd. Hoe?

* De straffen gaan behoorlijk omhoog: van drie maanden en 600 euro boete voor een gewoon schijnhuwelijk naar drie jaar en 3.000 euro boete. Dat is een vertwaalfvoudiging! Ze gaan van twee jaar en 3.000 euro boete naar vijf jaar en 30.000 euro boete voor een gedwongen huwelijk.

* De procedures worden beter op elkaar afgestemd. De strafrechter zal ook een schijnhuwelijk kunnen ontbinden. Nu moet dat nog in twee aparte procedures gebeuren. Een ontbonden schijnhuwelijk zal ook automatisch door een inreisverbod van maximum vijf jaar worden gevolgd.

* Ook het misbruik bij gezinshereniging van samenwoners wordt aangepakt. Reden: steeds meer mensen die afgewezen zijn voor een schijnhuwelijk, proberen het opnieuw via een "schijnsamenwoonst". En daar is geen regeling voor. Om die reden wilde het Antwerpse parket destijds zelfs het statuut van wettelijk samenwoner afschaffen. Het wetsontwerp van De Block en justitieminister Annemie Turtelboom bevat een definitie bevatten van wat een "schijnsamenwoonst" is. Dezelfde maatregelen die nu tegen schijnhuwelijken bestaan, zullen dan ook tegen schijnsamenwoonsten kunnen.

* Bovendien komt er een termijn in de wet waarbinnen de ambtenaar van de burgerlijke stand moet beslist hebben of een huwelijk doorgaat of niet. Nu bestaat zo'n termijn niet. Wie wil trouwen, zal binnen de drie maanden een antwoord moeten krijgen van de ambtenaar van de burgelijke stand. In die periode kan de ambtenaar nakijken of de documenten geldig zijn of niet. Als de ambtenaar binnen die drie maanden niet heeft beslist, dan wordt het huwelijk goedgekeurd. Als de ambtenaar van burgelijke stand denkt dat het een schijnhuwelijk is, dan contacteert hij het parket en dat heeft nog eens maximum vijf maanden de tijd om een onderzoek te doen. Als er dan geen reactie is, dan wordt het huwelijk voltrokken. Als het parket vindt dat er een schijnhuwelijk is, dan wordt het niet afgesloten. Samengevat: als het huwelijk verdacht was, maar er is niets aan de hand, dan moet een huwelijk acht maanden na de aanvraag voltrokken zijn.

* Ook de consulaten en buitenlandse ambassades zullen kunnen onderzoeken of een Belg die in het buitenland wil trouwen geen schijnhuwelijk pleegt.

== Ondertussen tekent zich een nieuwe tendens af van schijnkinderen. Eerder al wees de migratiespecialiste van het Antwerpse parket, Chantal Merlin hierop. Momenteel zouden zo'n 200 gevallen in onderzoek zijn. Lanjri: "De problemen kunnen hier heel verschillend zijn en optreden is bijzonder moeilijk omdat het een schijnerkenning bewijzen zeer moeilijk is. Bij een erkenning krijgt de vreemde ouder verblijfsrecht. Een Belgisch kind erkennen kan dus ingegeven zijn door het verblijfsrechtelijk voordeel. Anderzijds is er ook de mogelijkheid om vreemde kinderen te erkennen om daar voordelen uit de putten in het kader van de sociale zekerheid. Dit is een praktijk die vaak in Europees verband voorkomt, omdat in ons land de uitkeringen voor kinderen of bepaalde voordelen nu meer uitgebouwd is dan in andere Europese landen."

III.2. MIGRATIEWETBOEK

De Block moest ook een nieuw, eenvoudiger migratiewetboek maken. Ze heeft aan de Raad van State gevraagd om dat voor haar te doen, want daar zit veel expertise. Maar een antwoord is er nog niet.

*****************************************

Lees ook:

De nieuwe opvangwet voor asielzoekers

De crisis in de opvang van asielzoekers in januari 2012

De wet over de veilige landen voor asielzoekers

De nieuwe wet op de gezinshereniging

Het nieuwe verwijderingsbeleid voor illegalen

Marion van San brengt Belgische illegalen in kaart

Hoe evolueren illegalen na hun regularisatie?

Antwerps parket: "Schaf de wettelijke samenwoonst af"

In België is huwen soms een schijntje

CGKR: Het migratierapport voor 2011

Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois: "Het migratiebeleid is volkomen mislukt"

De parlementaire hoorzitting over de rede van Liégeois over het migratiebeleid

Bouckaert wil één vreemdelingenrechtbank

Kamer verstrengt snel Belgwet

*****************************************

Het dagelijkse nieuws over het justitiebeleid vindt U door in de functie "zoeken" rechtsboven op deze site de letters JDW in te tikken.

*****************************************

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER