Grootscheepse controleactie op camping Wildertse Rust

Grootscheepse controleactie op camping Wildertse Rust

Grootscheepse controleactie op camping Wildertse Rust

Print
Essen - Woensdagavond 6 februari vond er een grootscheepse inval plaats in camping Wildertse Rust in de Noord-Antwerpse grensgemeente Essen. Verschillende instanties, ook uit Nederland, verleenden hun medewerking aan de gecoördineerde actie tegen overlast en illegaliteit.
Het chaletpark 'Wildertse Rust' aan de Steenovenstraat vorm al jarenlang een bron van overlast in Wildert. De buurt krijgt af te rekenen met illegale bewoners, overwegend uit Oost-Europa, criminaliteit, geluidsoverlast, druggebruik e.d. Ondanks alle ingebrekestellingen en opgelegde boetes, weigerde de uitbater van het recreatiepark zich tot dusver in orde te stellen met alle vereiste vergunningen en veiligheidsvoorschriften. Deze instantie staat in voor de vergunningen en controles op campings.

Gedwongen stopzetting

Op 31 januari 2013 ging het Departement Internationaal Vlaanderen dan ook op het terrein over tot de betekening van de gedwongen stopzetting van Camping Wildertse Rust. Het proces-verbaal werd afgelopen vrijdag per aangetekende post aan de burgemeester van Essen, alsook aan de exploitant en minister Bourgeois, verstuurd. Het is nu aan de minister om deze beslissing binnen de 15 dagen te bekrachtigen.

"In afwachting van de definitieve beslissing, wilde het gemeentebestuur alle troeven benutten die het heeft om de sluiting of de omvorming naar een toeristische camping mogelijk te maken", verduidelijkt burgemeester Gaston Van Tichelt. "De inval in de camping komt niet uit de lucht gevallen. Het gemeentebestuur anticipeerde hier al veel langer op. Aan de actie ging een intense voorbereiding van anderhalf jaar vooraf."

Meervoudig doel

De actie richtte zich op verschillende doelen: de veiligheid (wegen, watertoevoer, brandveiligheid,...), stedenbouw, verblijfsinspectie (woonkwaliteit, hygiëne,...), controle van de bewoners en orde en reinheid van de camping (wc-voorzieningen,...).
"Om tot dit resultaat te komen, was een gedreven samenwerking tussen de bevoegde diensten absoluut noodzakelijk", vervolgt burgemeester Van Tichelt. "Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar verschillende partners om deze actie mee te dragen. Naast het Departement Internationaal Vlaanderen, de lokale politie Grens uit België en Politiedistrict De Markiezaten uit Nederland, namen ook de brandweer, OCMW en betrokken ambtenaren van de gemeente Essen, het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, en - last but not least - de Bouwinspectie deel aan de controleactie."

Succesvolle actie

In totaal werden 101 personen gecontroleerd. 13 personen hadden openstaande seiningen in België en 3 personen voor feiten in Nederland, waaronder betekening rijverbod, niet aangeven van woonstverandering, niet betaalde verkeersboetes of diefstal.

De brandweer stelde vast dat de gasleiding van de camping niet in orde was en dat verscheidene chalets werden verwarmd met petroleum- en gasverwarming. Dit is een reëel gevaar voor CO-vergiftiging (lage plafond, kleine ruimtes, slechte verluchting, ...). Ook de elektriciteitsvoorzieningen lieten te wensen over. Het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed controleerde 9 woningen, waarvan er 8 onbewoonbaar werden bevonden.

De politiezone Grens stelde ook talrijke stedenbouwkundige inbreuken vast, zowel inzake vaste constructies als wat permanente bewoning betreft. Volgens de Essense burgemeester verliep de actie geheel volgens plan.

Wie meer info wenst kan terecht bij de communicatiedienst op het nummer 03.670.01.46, info@essen.be
Politiezone Grens: Hoofdinspecteur Patrick De Smedt, 0473.96.37.65 of patrick.desmedt@pzgrens.be

MaTi
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio