Rondje Provincie: Nieuw provinciebestuur in de kijker

Print

Rondje Provincie: Nieuw provinciebestuur in de kijker

De provincie Antwerpen wordt de volgende zes jaar bestuurd door een coalitie van N-VA, CD&V en sp.a. Er staat de komende zes jaar op alle beleidsdomeinen veel op het programma.

Exact twee maanden geleden legden 72 verkozenen de eed af als provincieraadslid. Zeventig procent daarvan zetelt voor het eerst in het halfrond. Ook de deputatie telt drie nieuwkomers: Luk Lemmens en Bruno Peeters nemen voor N-VA een mandaat op en voor CD&V heeft Ludwig Caluwé zetelend gedeputeerde Peter Bellens vervoegd. Rik Röttger en Inga Verhaert blijven voor sp.a in de deputatie zetelen.

Er staat heel wat op het programma van de deputatie. Op sportief vlak zet de provincie extra in op sport voor personen met een beperking of G-sport. Qua onderwijs zal de fusie van de Plantijn en Artesis Hogescholen beide instellingen sterker maken. Via de nieuwe bevoegdheid energie zet de provincie haar inspanningen rond het verminderen van je energiefactuur voort. Het toeristisch beleid besteedt veel aandacht aan vakantie in eigen land en toerisme voor allen. Op het gebied van ruimtelijke ordening wordt ingezet op levendige dorps- en stadkernen, waar het leuk shoppen is. Bij dat alles gaat veel aandacht naar behoud van open ruimte. Wat mobiliteit betreft, wil de provincie meehelpen bij het ontwarren van de verkeersknopen op haar grondgebied. Ook zet zij haar fietsbeleid voort en zal het netwerk van fietsostrades verder worden uitgebouwd.

Een ander belangrijk punt in het bestuursakkoord is het herbekijken van de taken van de provincie. De provinciale taken krijgen een focus op grondgebonden bevoegdheden. Maar ook een aantal persoonsgebonden materies worden - mits de nodige afspraken - verankerd. Resultaat: er zullen bevoegdheden tussen verschillende besturen worden overgeheveld.

Ilse Prinsen

Het volledige bestuursakkoord vind je online: www.provant.be/bestuur/beleid/bestuursakkoord

grote groepsfoto copyright Jesse Willems
De provincieraadsleden met vooraan de gedeputeerden, provinciegriffier en voorzitter van de provincieraad.

Groepsfoto deputatie: v.l.n.r. Rik Röttger, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens, Luk Lemmens en gouverneur Cathy Berx.

Nu in het nieuws