Veiliger verkeer en leefmilieu speerpunten in bestuursakkoord

Veiliger verkeer en leefmilieu speerpunten in bestuursakkoord

Veiliger verkeer en leefmilieu speerpunten in bestuursakkoord

Print
Essen - De zorg voor het openbaar domein, infrastructuur en verkeersveiligheid, samen met een duurzaam beleid, het behoud van het open, groene en landelijke karakter van de gemeente, en de gemeente als behoeder van de openbare veiligheid, zullen de speerpunten zijn voor de gemeente Essen voor de volgende jaren.
h3>Enkele klemtonen uit het akkoordOp budgettair vlak staat Essen de komende jaren voor grote uitdagingen. CD&V en Sp.a willen een beleid voeren waarbij Essen niet ‘boven zijn stand’ leeft. “De tering zal naar de nering gezet worden”, zegt burgemester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Daarnaast komt er een screening naar de huidige hoogte van de belastingen en retributies.”

Verkeersveiligheid en degelijke openbaar infrastructuur

Essen maakt de volgende jaren een duidelijke opstap op het vlak van aandacht, onderhoud en aanleg van de openbare infrastructuur. Het STOP-principe (zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets) het Openbaar en collectief vervoer gebruiken, en daarna pas de Personenwagen inzetten.) en een duidelijke keuze voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zijn hierbij de leidraad. Het onderhoud en comfort van wegen, voet- en fietspaden zal op een hoger niveau worden gebracht. Er komt een interventieploeg voor het oplossen van kleine gebreken en tegen 2018 zullen er minimaal 5 km extra fietspaden worden aangelegd.

Centrumplan 2020

Een ‘Centrumplan 2020’ zal het centrum van Essen integraal ‘opkrikken’. Het loutere parkingkarakter van het Heuvelplein zal weggewerkt worden, zodat er een écht ontmoetingsplein ontstaat waar zachte horeca, marktjes en allerhande gemeenschapsvormende activiteiten kunnen plaatsvinden. Het parkkarakter in het centrum van Essen wordt bewaard en verbeterd. Het Statiebos wordt gerenoveerd en toegankelijker gemaakt.

Focus op het Rangeerstation

De gemeente zal werken aan het toegankelijk maken van de site van het Rangeerstation als geheel, inclusief de instandhoudingswerken voor de als monument geklasseerde loods. De buitenterreinen dienen maximaal publiek te zijn. Zoals voorgesteld in een uitgevoerde studie, kan dan vanuit een slow growth principe verder invulling gegeven worden aan de bestemming van de loods.

Essen landelijk houden

De nieuwe bestuursploeg kiest voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en voor het behoud van het landelijke karakter van onze gemeente. De open ruimtes zullen zoveel mogelijk gevrijwaard worden.

Duurzaam Essen

De principes van duurzame ontwikkeling worden verankerd in het ganse beleid van de gemeente met als einddoel om tegen 2020 klimaatneutraal te zijn.

Milieu, natuur en biodiversiteit

Europa is het engagement aangegaan om tegen 2020 het biodiversiteitsverlies te stoppen. Essen wil hier zoveel mogelijk op aansluiten. Daarnaast zullen de nodige middelen worden vrijgemaakt voor opmaak en uitvoering van een bomenbeheersplan door installatie van een bomenteller die tegen 2018 minimum op + 1.500 moet staan. Essen bouwt ook haar netwerk van ‘trage wegen’ uit en maakt werk van volkstuintjes. Naast de wandel- en fietspaden, moet ook een ruiter- en menroutenetwerk worden uitgewerkt.

Wonen

De lopende programma’s inzake sociale huisvesting zorgen ervoor dat er tegen 2020 173 extra sociale woningen komen. Naast sociale huur- en koopwoningen zullen ook terug sociale kavels voor zelfbouwers worden aangeboden. De kwaliteit van het woningaanbod staat voorop en de strijd tegen leegstand en huisjesmelkerij wordt opgedreven. Vooraleer nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, worden eerst de kavels die zijn opgenomen in de inventaris van niet bebouwde kavels zoveel mogelijk benut.

Een zorgzame en sociale gemeente

Iedereen moet alle kansen krijgen en grijpen om zich in Essen thuis te voelen en te ontplooien. De zwakkeren zullen daarbij extra ondersteund worden.

Een lokaal ‘Zilverplan’

Om aan de toekomstige noden ingevolge de vergrijzing en verwitting te kunnen voldoen, zullen gemeente en OCMW in nauwe dialoog met de seniorenraad een integrale visie ontwikkelen. Er wordt verder voorzien in aangepaste seniorenappartementen voor elke wijk en wordt een woonzorgzone rond De Bijster gerealiseerd. Verenigingen, straat- en buurtcomités zorgen voor een groot “sociaal kapitaal” zodat verzuring wordt tegengegaan. Ook de komende jaren zullen zij kunnen rekenen op de gemeente.

Ruimte voor jeugd

Essen wil zich verder profileren als een kindvriendelijke gemeente. De gemeente maakt verder werk van een uitgebouwd speelweefsel. Op de grote speelweide vooraan De Oude Pastorij komt een échte speeltuin voor jongere en iets oudere kinderen. Voor andersvalide kinderen worden aangepaste toestellen voorzien. Het park zal ingericht worden als beeldentuin, waar ook occasionele openluchttentoonstellingen kunnen plaatsvinden.

MaTi
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio