Vlaamse luchtkwaliteit gevoelig verbeterd in tien jaar tijd

De jongste tien jaar verbeterde de Vlaamse luchtkwaliteit en daalde de uitstoot van verontreinigende stoffen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

tmas

In 2000 stond nog meer dan de helft van de Vlaamse bevolking bloot aan te veel dagen met hoge fijnstofconcentraties, in 2011 is dit aantal teruggebracht tot een derde. "Het beleid dat we voeren en onze inspanningen leveren resultaat op. We moeten die nu voortzetten en waar nodig versterken", stelt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

De cijfers van de VMM leren dat de jaargemiddelde meetwaarden voor fijn stof van alle Vlaamse meetstations vorig jaar aan de Europese jaargemiddelde grenswaarde voldeden. De daggrenswaarden werden wel nog overschreden, maar dit was voor een groot deel toe te schrijven aan ongunstige meteorologische omstandigheden.

Minister Schauvliege wijst erop dat het Vlaams luchtkwaliteitsplan, dat in maart werd goedgekeurd, tot doel heeft dat tegen 2015 de grenswaarden voor stikstofdioxide gehaald worden via maatregelen voor voornamelijk het wegverkeer, de scheepvaart en de industrie.

Zware metalen

De VMM-rapporten 'Luchtkwaliteit in Vlaanderen 2011' en 'Lozingen in de lucht 2000-2011' leren voorts onder meer dat de emissiereductie van zware metalen zwaar afhangt van het soort metaal. Vorig jaar waren er nog lokaal verhoogde concentraties aan cadmium (Beerse), arseen (Beerse en Hoboken) en nikkel (Genk). Vanaf 31 december 2012 moet Vlaanderen aan streefwaarden voor deze metalen voldoen.

De verzurende emissie, oorzaak van zure regen, daalde sinds 2000 met 42 procent, door een sterk verminderde uitstoot van zwaveldioxide, door maatregelen in elektriciteitscentrales, raffinaderijen, industrie en gebouwenverwarming. In 2011 zijn de totale broeikasgassen met 12 procent gedaald ten opzichte van 200, de CO2-uitstoot met 5 procent.

Belga Archieffoto