Kamer verstrengt snel Belgwet

26 OKTOBER 2012 - De Kamer keurde gisteren een herziening van de snel Belgwet goed. Het wordt een stuk moeilijker om Belg te worden. Voortaan zal je moeten bewijzen dat je een landstaal kent én dat je maatschappelijk geïntegreerd bent. Als je na vijf jaar wettig verblijf Belg wil worden, moet je bovendien aantonen dat je in die periode anderhalf jaar gewerkt hebt. Dat moest vroeger allemaal niet. Je moest in bepaalde gevallen niet in eens ooit in België geweest zijn om Belg te kunnen worden. Die regel wordt afgeschaft. Het wordt ook makkelijker om de Belgische nationaliteit weer af te nemen: het kan voor meer misdrijven en de strafrechter kan het zelf doen. Op deze verstrenging werd vele jaren gewacht. Vooral Franstalig België én de Groenen waren tegen. Maar nu is de kogel door de kerk. N-VA stemde mee met de meerderheid, Groenen en FDF stemden tegen en het VB en de MLD onthielden zich.

John De Wit

In dit artikel brengen we een overzicht van deze wet. Eerst belichten we inhoud van de snel Belgwet, vervolgens haar geschiedenis. Daarna gaan we in op het voorstel dat gisteren werd goedgekeurd en tenslotte belichten we de kritieken van links en van rechts.

1. WAT IS DE SNEL BELGWET?

De snel-Belgwet was de eerste grote realisatie van de paarsgroene regering-Verhofstadt I. Sinds 1 maart 2000 moet een buitenlander die Belg wil worden, niet meer bewijzen dat hij zich in België wil integreren. Door zijn aanvraag om Belg te worden, wordt dat namelijk verondersteld. Hij moet ook geen enkele landstaal meer kennen. De buitenlander moet in bepaalde gevallen zelfs nooit in België geweest zijn vooraleer hij de Belgische nationaliteit aanvraagt en sinds 1 januari 2007 moet hij zelfs voor die aanvraag niet meer naar België komen omdat hij het op de ambassade kan doen.

In totaal zijn er meer dan twintig manieren om Belg te worden, maar de twee bekendste systemen zijn naturalisatie en nationaliteitsverklaring.

Na drie jaar wettig verblijf kan de buitenlander aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers vragen om Belg te worden. Dat heet naturalisatie en het is een gunst.

Na zeven jaar wettig verblijf kan de buitenlander bij de burgerlijke stand meedelen dat hij Belg wil worden. Belg worden is dan een recht.

In beide gevallen moeten het parket, de staatsveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken binnen de maand (4 maanden sinds 2007) een advies geven over de aanvraag om Belg te worden. Als dat er niet op tijd komt, dan wordt de buitenlander Belg.

De snel Belgwet wordt algemeen gezien als een van de soepelste nationaliteitswetten ter wereld. Tussen 2000 en einde 2011 werden 568.574 buitenlanders Belg. In 15% van de gevallen (84.310) gebeurde dat door naturalisatie door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die Kamer kreeg in de bewuste periode 166.297 aanvragen binnen: de helft van de aanvragers werd dus Belg. Einde juli lagen nog 40.000 aanvragen tot naturalisatie te wachten bij de Kamer.

2. DE HISTORIEK VAN DE SNEL BELGWET

2.1. TOT AAN HET MIGRANTENSTEMRECHT

De snel Belgwet kwam er onder druk van de Groenen. Zij wilden die wet omdat de liberalen bij de vorming van de regering Verhofstadt-I niet wilden weten van gemeentelijk stemrecht voor buitenlanders die vijf jaar wettig in België hebben verbleven.

De snel Belgwet werd al onmiddellijk bekritiseerd. Al in 2002 schreven het openbaar ministerie in een rapport van de Antwerpse magistrate Chantal Merlin de belangrijkste kritieken en hervormingsvoorstellen neer. Merlin vond onder meer dat:

* Wie geen landstaal kent mag de Belgische nationaliteit niet krijgen; de politie moet die actieve en passieve taalkennis onderzoeken.

* De regel dat buitenlanders Belg kunnen worden zonder ooit in België geweest te zijn moet worden afgeschaft.

* De Belgische nationaliteit moet weer kunnen worden afgenomen als de buitenlander een misdrijf (omkoping, bedrog) pleegde of een schijnhuwelijk aanging om ze te krijgen.

* Het openbaar ministerie meende dat het begrip "gewichtig feit" op grond waarvan de nationaliteit aan een buitenlander kan worden geweigerd, veel ruimer moet worden ingevuld. Ook veroordelingen waarvoor eerherstel is gekregen, criminele feiten die geseponeerd zijn of die zich in een ver verleden hebben voorgedaan, jeugdzonden en schijnhuwelijken zijn gewichtige feiten op grond waarvan de nationaliteit kan worden geweigerd.

Het duurde tot gisteren (tien jaar dus) om de eerste drie punten te realiseren, het vierde punt is nog altijd niet gerealiseerd.

2.2. TOT DE WET-ONKELINX IN 2007

Toen er in 2003 gemeentelijk stemrecht kwam, wilden een aantal partijen de snel Belgwet weer verstrengen. Ook de sp.a en zelfs Mieke Vogels (Groen) waren daar in 2004 al voorstander van. Belangrijkste kritieken waren: de parketten en de staatsveiligheid hebben maar één maand de tijd om advies te geven; de wet is niet migratieneutraal, ze lokt buitenlanders aan; je kan de nationaliteit maar moeilijk weer afnemen; je kan Belg worden zonder een landstaal te kennen of zonder integratie te bewijzen. Maar vooral: de snel Belgwet vertrekt van de idee dat de nationaliteit een stimulus is om te integreren, terwijl ze eigenlijk de bekroning van een integratieproces moet zijn. In het parlement hamerden de christendemocratische oppositieleden Jo Vandeurzen en Nahima Lanjri voortdurend op deze spijker.

Op 1 januari 2007 werd de wet-Onkelinx van kracht. Daardoor werd de adviestermijn van parketten en staatsveiligheid op 4 maanden gebracht, maar ook werd het cascadesysteem nog uitgebreid. Buitenlandse meerderjarige kinderen die nog nooit in België waren, maar die een ouder hebben die Belg werd na hun geboorte, kunnen de Belgische nationaliteit aanvragen én krijgen vanuit het land waar ze wonen. In de snel-Belgwet van 2000 was het al zo dat de kinderen nog nooit in België moesten geweest zijn, maar ze moesten wel nog naar ons land komen om die nationaliteit aan te vragen. Dat moest vanaf 2007 niet meer.

Het cascadesysteem lokte veel kritiek uit, vooral van oppositiepartij CD&V. Reden: geboorteaktes kunnen in nogal wat buitenlanden worden gekocht, zodat het al te makkelijk wordt om Belg te worden.

2.3. ONDER MIGRATIEMINISTER TURTELBOOM

Toen de CD&V in 2007 opnieuw in de regering kwam zou de snel Belgwet worden herzien. Er kwam een heuse minister van Migratie, Annemie Turtelboom (Open Vld). De Franstalige partijen cdH en PS drongen aan op een snelle regularisatie van illegalen, maar Turtelboom koppelde dit dossier aan de andere migratiedossiers: verstrenging van de strijd tegen de schijnhuwelijken; verstrenging van de wet op de gezinshereniging; verstrenging van de snel Belgwet; verbod van plaatsing van illegale gezinnen met kinderen in gesloten centra. Twee jaar lang lag alles stil. Tot Herman Van Rompuy (CD&V) premier werd in 2009. Hij zette Turtelboom als migratieminister af en gaf de Franstaligen hun zin. Hij maakte in juli 2009 een grote collectieve regularisatie van illegalen mogelijk zonder dat er iets veranderde aan de andere dossiers waarvoor Turtelboom had gevochten. Toen de Franstaligen hun zin hadden gekregen, ging alle energie naar de regularisatie en lagen de andere dossiers weer stil.

2.4. NA 2010

De verkiezingen van 2010 leverden een grote overwinning voor N-VA op. België had gedurende anderhalf jaar geen regering meer. In die tussenperiode probeerden de partijen schoorvoetend om zelf een aantal migratiewetten bij te spijkeren. Zo werd de wet op de gezinshereniging een beetje verstrengd, veranderde het terugkeerbeleid voor illegalen en er kwamen ook onderhandelingen om de snel Belgwet te herzien.

Ook had de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois in september 2011 een vlammende rede gehouden tegen het huidige migratiebeleid. Hij kwam in de Kamercommissie Justitie voorstellen formuleren over hoe het migratiebeleid kan worden hervormd.

Uiteindelijk formuleeerde alle Vlaamse partijen samen, behalve VB en Groen, een voorstel, dat slechts in een paar punten verschilde van het huidige regeringsvoorstel. De Franstalige partijen waren tegen. De Raad van State formuleerde enkele bedenkingen en het dossier bleef alweer liggen.

2.5. ONDER DE REGERING-DI RUPO

Toen kwam de regering-Di Rupo-I en daarin stond de verstrenging van de snel Belgwet, die de Kamer gisteren heeft goedgekeurd. Het resultaat staat op naam van Carina Van Cauter, omdat haar voorstel tijdens deze legislatuur het eerste was om de snel Belgwet te herzien. Het voorstel-Van Cauter werd grotendeels vervangen door een amendement van de meerderheidspartijen. Uiteindelijk is het vooral de ploeg rond Nahima Lanjri, die al sinds de snel Belgwet bestaat bezig is met haar hervorming, die de meeste pluimen op haar hoed mag steken.

3. WAT ZEGT DE VERSTRENGING?

Wat zegt de hervorming nu? Waaruit bestaat de verstrenging?

* Een aantal mensen zal de Belgische nationaliteit niet meer kunnen krijgen. "Gewichtige feiten" maken dat een buitenlander geen Belg meer kan worden. Dat geldt voor al wie veroordeeld is tot misdrijven waarvoor de Belgische nationaliteit kan worden afgenomen. En verder voor wie veroordeeld is voor sociale en fiscale fraude én voor wie lid is van een organisatie die door de staatsveiligheid als gevaarlijk wordt beschouwd. Zoals bv. Sharia4Belgium. Ook personen van wie de identiteit of de verblijfplaats niet kunnen worden gecontroleerd vallen hier onder.

Opmerkelijk is wel dat de lijst van gewichtige feiten door een Koninklijk Besluit kan worden uitgebreid. Tijdens het Kamerdebat merkte Bert Schoofs (VB) op dat dit aanleiding kan geven tot juridische geschillen: de ene persoon kan geen Belg worden op basis van een wet, de andere kan geen Belg worden op basis van een KB. Dat zou wel eens discriminerend kunnen zijn, betoogde hij.

* Er komt ook een duidelijke definitie van wet "wettig verblijf" is. Daarover bestond nu veel verwarring en dat leidde tot ongelijke behandeling door de diverse burgerlijke standen van de gemeenten en door de rechtbanken. Het begrip wordt nu duidelijk omschreven. Wie Belg wil worden moet op het moment van zijn aanvraag een verblijfsrecht van onbepaalde duur in België hebben. En bovendien: om de vereiste periodes van respectievelijk vijf en tien jaar te berekenen tellen de toeristenvisa van maximum drie maanden niet mee.

* De procedures om Belg te worden worden vereenvoudigd. Er zullen nog vier procedures zijn om Belg te worden: een procedure voor minderjarigen, één na vijf jaar verblijf, één na tien jaar verblijf, naturalisatie door de Kamer.

== Voor minderjarigen, die Belg worden omdat ze hier geboren zijn of omdat hun ouders Belg werden, verandert er niets. Behalve dat zij en hun ouders in België moeten verblijven op het moment van de aanvraag. Je zal dus niet meer vanuit het buitenland Belg kunnen worden zonder hier ooit geweest te zijn. Zo'n 8.000 nieuwe Belgen zijn nog nooit in België geweest.

== Er komt een korte procedure en een lange procedure om Belg te worden. Voor de korte procedure moet je achttien jaar zijn, vijf jaar ononderbroken fysiek in België verbleven hebben, één van de drie landstalen kennen, bewijzen dat je maatschappelijk geïntegreerd bent én minstens anderhalf jaar gewerkt hebben.

Je "maatschappelijke integratie" kan je bewijzen door een diploma van minstens secundair onderwijs, ofwel een inburgeringscursus van de regio waar je woont, ofwel 400 uren beroepsopleiding, ofwel door de voorbije vijf jaar onafgebroken te hebben gewerkt.

Je moet de voorbije vijf jaar dus minstens 468 dagen gewerkt hebben, maar dat moet geen voltijds werk zijn. (Op dit punt is het voorstel van de meerderheidspartijen afgezwakt in vergelijking met het voorstel van de Vlaamse partijen. Dat bepaalde nog dat de buitenlander in de voorbije vijf jaar minstens twee jaar moest gewerkt hebben. Deze afzwakking kwam er onder druk van de PS, maar bleek voor sommigen niet ver genoeg te gaan).

Op deze korte procedure zijn twee uitzonderingen:

Gehandicapten en gepensioneerden kunnen hier na vijf jaar verblijf Belg worden, zonder aan de andere voorwaarden te moeten voldoen.

Wie gehuwd is met een Belg en daarmee minstens drie jaar samen in België verbleef, moet evenmin bewijzen dat hij gewerkt heeft. Hij moet wel 5 jaar in België verbleven hebben, één van de landstalen kennen en zijn maatschappelijke integratie bewijzen. Deze uitzondering geldt ook voor wie ouder is van een Belgisch minderjarig kind.

* Bij de lange procedure (na tien jaar onafgebroken verblijf) moet je een landstaal kennen en maatschappelijk geïntegreerd zijn. Je moet niet gewerkt hebben. (In zijn advies had het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding ook voorgesteld dat de buitenlander die deze lange procedure volgt, geen landstaal moet kennen, maar daar ging de meerderheid niet op in.)

* De Kamer zal nog altijd buitenlanders Belg kunnen maken via de naturalisatie. Die gunst blijft dus bestaan. En naturalisatie kan voortaan altijd, de buitenlander moet niet meer - zoals onder de snel Belgwet nog het geval was - drie jaar wettig in België hebben verbleven. Op dit punt wordt de snel Belgwet dus versoepeld.

Maar de naturalisatie moet heel uitzonderlijk worden, alleen nog voor buitenlanders met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk (bv. een doctoraat), sportief of cultureel vlak. Zoals Vincent Kompany of Johnny Halliday.

Staatlozen kunnen door de Kamer eveneens genaturaliseerd worden als ze twee jaar in België verblijven.

* De controle wordt strenger. Naast de bestaande procedure bij het Hof van Beroep om iemands nationaliteit af te nemen als die ernstig tekort schiet aan zijn plichten als Belg, komt er nog een nieuwe bij. De gewone rechter (strafrechter of burgerlijke rechter, al naargelang) zal iemands Belgische nationaliteit kunnen afnemen in vier gevallen:

== Als hij een buitenlander die nog geen tien jaar Belg is geworden, veroordeelt tot een celstraf van minstens vijf jaar effectief voor terrorisme, mensenhandel, mensensmokkel, misdaden tegen de veiligheid van de staat (spionage, huurlingen die tegen België vechten), aanslagen op de koning, diefstal van en afpersing met kernmateriaal en biologische wapens.

== Als hij een buitenlander die ooit Belg is geworden, veroordeelt tot minstens vijf jaar effectief voor genocide, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid.

== Als hij een buitenlander die nog geen vijf jaar Belg is, veroordeelt tot een celstraf van minstens vijf jaar effectief voor misdrijven die makkelijker werden door de Belgische nationaliteit.

== Als hij het huwelijk van een buitenlander die de Belgische nationaliteit kreeg door een schijnhuwelijk ontbindt.

De regels gelden evenwel niet voor mensen van wie een ouder Belg was bij hun geboorte. Ze gelden evenmin als de buitenlander statenloos zou worden door de afname van de Belgische nationaliteit. Behalve als die buitenlander de Belgische nationaliteit verkreeg door bedrog of valse verklaringen.

Er zijn sinds de tweede wereldoorlog een zevental zaken bekend van buitenlanders die hun nationaliteit verloren volgens de binnenkort "oude" procedure bij het Hof van Beroep, allemaal na 2005. Iedereen is erover eens dat dit te weinig is. De beruchtste is die van Tarek Maaroufi, die op 26 januari 2009 zijn Belgische nationaliteit verloor. Hij was liefst drie keer voor terrorisme veroordeeld in Brussel. Vandaar de verstrenging die de meerderheid wil doorvoeren.

Maar andere partijen gaan nog veel verder. De N-VA wil de nationaliteit kunnen afnemen bij iedere veroordeling door de correctionele rechtbank of het assisenhof. Het VB wil dat kunnen bij iedere veroordeling tot minstens drie maanden en het FDF bij iedere veroordeling tot een effectieve celstraf.

* Iedere nieuwe Belg zal een verklaring moeten ondertekenen dat hij de fundamentele rechten en vrijheden van ons land naleeft.

4. WAT ZIJN DE KRITIEKEN?

Er waren kritieken op de verstrenging van de snel Belgwet. En die kwamen van links en van rechts.

4.1. LINKS

4.1.1. Groen-Ecolo

De groenen lagen in 1999 aan de basis van de snel Belgwet, je zou dus verwachten dat ze tegen een verstrenging van de wet zouden zijn. Dat waren ze ook, maar toch kwam hun tegenstem nog enigszins als een verrassing. Tijdens de twee jaar die aan de hervorming van de snel Belgwet vooraf zijn gegaan, lieten de groenen niets van zich laten horen, hoewel zij in de lange periode dat er geen regering was (anderhalf jaar) betrokken werden bij de onderhandelingen over deze hervorming. Kamerlid Eva Brems kwam zelden opdagen op de vergaderingen "omdat ze te veel werk had als professor" en dat werd haar tijdens het debat door de PS en de N-VA verweten. Rachid Madrane (PS) wilde gisteren weten: is Groen-Ecolo nu voor of tegen de hervorming? Die vraag was begrijpelijk, want op 17 juli stemde Meyrem Almaci (Groen) mee voor de verstrenging van de snel Belgwet. Maar Ecolo deed dat niét. Genot zegde duidelijk: Groen-Ecolo is tegen. Het is duidelijk dat binnen de groene partij Ecolo het pleit heeft gewonnen.

Waarom was Groen-Ecolo tegen? Genot: "Dit is een wet voor de rijken en de elites en dat kan voor ons niet. In de praktijk zal je minstens vijf jaar moeten wachten vooraleer je Belg kan worden en bovendien 468 dagen gewerkt moeten hebben. Dat kan nooit via deeltijdse arbeid en de meeste migranten werken nu eenmaal in de precaire statuten. Bovendien worden analfabeten in de praktijk uitgesloten omdat het taalniveau dat men nu vereist te hoog is: je moet een brief kunnen lezen en schrijven. Tenslotte verhoogt men ook de kosten om Belg te worden met minstens 150 euro. Dit is een wet voor rijke buitenlanders. België treedt door deze wet toe tot de club van de meest restrictieve landen zoals Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Dat zijn de enige Europese landen die economische voorwaarden stellen om hun nationaliteit te krijgen".

Genot verwees ook naar een studie van de Oeso, die er net voor pleit om de nationaliteitswetgeving te versoepelen omdat wie de nationaliteit van het land heeft makkelijker een vaste baan vindt. (Voor de studie van de Oeso, zie: hier. Hoe het dan mogelijk is dat België na tien jaar snel Belgwet, de soepelste nationaliteitswet van heel Europa, volgens de Oeso toch nog de meeste werklozen onder de allochtonen heeft van alle Europese landen, werd niet verklaard, nvdr).

4.1.2. PS

Ook binnen de meerderheid waren er dissonante geluiden. De PS steunde weliswaar de wet, maar toch onthielden Rachid Madrane en Julie Fernandez-Fernandez zich. Beide PS-ers vonden het niet kunnen dat "zoveel arbeidsdagen worden vereist om Belg te kunnen worden". Anderhalf jaar in vijf jaar tijd is volgens hen veel te veel. "Het sluit vrouwen en jongeren uit van de Belgische nationaliteit omdat die doorgaans in precaire arbeidssituaties, interimstatuten en zo zitten". Tijdens de onderhandelingen heeft de PS zich verzet tegen iedere vereiste van tewerkstelling om de Belgische nationaliteit te krijgen.

Ook Valérie Déom betreurde dat zoveel arbeidsdagen worden vereist voor de korte procedure van vijf jaar. (Want als je tien jaar wacht moet je helemaal niet gewerkt hebben, nvdr). Maar Déom was blij dat de andere partijen de PS toch tegemoet waren gekomen: "De dagen die je gestudeerd hebt en de dagen dat je een opleiding hebt gevolgd, zullen worden afgetrokken van het verplicht aantal dagen (468) dat je moet gewerkt hebben in die periode van vijf jaar. En voor buitenlanders die met een Belg getrouwd zijn worden maar 234 gewerkte dagen vereist inplaats van 468. De pil is dus verzacht".

4.2. RECHTS

4.2.1. N-VA

De N-VA keurde de verstrenging vanuit de oppositie mee goed. Namens de partij feliciteerde Theo Francken Carina Van Cauter (Open Vld) omdat zij "met haar voorstel één van de grootste blunders van Guy Verhofstadt rechtzet". N-VA gaf echter wel enkele kritieken op de nieuwe wet en daarom onthield Theo Francken, de migratiespecialist van de N-VA, zich symbolisch. Welke kritieken waren dat?

* "Niet alleen bekende sporters, zangers of wetenschapslui moeten om hun uitzonderlijke verdiensten door de Kamer tot Belg genaturaliseerd kunnen worden, maar ook rijke ondernemers die hier willen investeren", vond Francken. Hij verwees naar rijke Fransen die om fiscale redenen naar België trekken. Francken's verklaring stuitte op een njet van PS (Rachid Madrane) en CD&V (Nahima Lanjri). Lanjri zegde dat deze ondernemers net zoals iedereen na vijf jaar verblijf de Belgische nationaliteit kunnen aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. Oppositielid Zoé Genot (Ecolo) stelde: "Deze rijke Fransen kunnen als Fransman geen Monegask worden. Ze willen eerst Belg worden en dan Monegask". In Monaco zijn de belastingen nog veel lager dan in Frankrijk of België en de groenen vrezen dat het voorstel van Francken er kan toe leiden dat "wij de fiscale ontwijking van deze rijke Fransen gaan ondersteunen". Volgens Francken is dat niet de bedoeling, maar de meerderheid wees zijn idee toch af.

* Het taalniveau dat vereist wordt om Belg te worden is te laag.

* Er staat geen cascadeverbod in de wet. De N-VA wil dat je de Belgische nationaliteit niet meer kan krijgen via het huwelijk, zoals in het voorstel nog wel het geval is. "Nu heb je buitenlanders die Belg worden via een huwelijk, daarna scheiden, opnieuw huwen en opnieuw iemand laten overkomen die ook weer Belg wordt. Dat cascadesysteem moet worden ophouden. Dat vond de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois al. Maar in de huidige wet blijft het cascadesysteem behouden", aldus Francken.

* Er zijn te weinig mogelijkheden om criminelen de Belgische nationaliteit af te nemen. "Belkacem zal ze niet kunnen verliezen, zo vrees ik", aldus Francken.

4.2.2. VB

Het Vlaams Belang onthield zich bij de stemming. "Too little, too late. Een stap in de goede richting, maar het blijft een soepel Belgwet", aldus Bert Schoofs. Volgens hem was het aanvankelijke voorstel van Carina Van Cauter (Open Vld) een "flinke verstrenging, maar werd het nadien te veel uitgehold." Hij verduidelijkte samen met Filip De Man de visie van radicaal-rechts.

Voor het VB kan het niet dat de dubbele nationaliteit blijft bestaan: "Iedereen moet kiezen en België moet druk uitoefenen op Turkije en Marokko zodat hun burgers hun nationaliteit kunnen verliezen." (Ook Theo Francken (N-VA) vindt dat de dubbele nationaliteit moet verdwijnen, hij diende een wetsvoorstel in die zin in, maar de andere partijen hebben daar geen oren naar. Zij willen de mogelijkheden zelfs uitbreiden, nvdr).

Schoofs hekelde ook dat met de nieuwe wet nog altijd "veroordeelde verkrachters, pedofielen, moordenaars, kidnappers, car- en homejackers, bankrovers, drugsdealers en draaideurcriminalen Belg kunnen worden, helaas".

De Man stelde dat de naturalisatie door de Kamer voor het VB de enige manier moet zijn om Belg te worden. "Alleen wie 25 jaar is, afstand gedaan heeft van zijn vroegere nationaliteit, duidelijk geïntegreerd is, zijn gezin kan onderhouden, geen belastingsschulden heeft, nooit veroordeeld is tot meer dan drie maanden cel én een mondelinge en schriftelijke proef over kennis van de taal en de regio waar hij woont heeft afgelegd kan Belg worden", zo luidde het streng.

Voor het VB gaat het veel te ver dat een buitenlander die in Vlaanderen woont Belg kan worden als hij alleen maar Frans of Duits kent, zoals het ontwerp in een extreem geval mogelijk maakt. Ook wil het VB niet dat iemand Belg wordt omdat hij in België is geboren: het ius sanguinis moet hersteld worden. Alleen wie kind is van een Belg, kan Belg worden.

4.2.3. FDF en MLD

== Ook het FDF stemde tegen de hervorming van de snel Belgwet. "Het is een van juridisch rommeligste en verwardste wetsvoorstellen die ik ooit heb gezien", zo stelde Maingain. Hij diende een amendement in om te verhinderen dat mensen die veroordeeld zijn tot een effectieve gevangenisstraf Belg kunnen worden. "Dat is wel het minste", zo zegde hij. Maar het amendement werd weggestemd.

Anderzijds vindt Maingain het niet nodig dat apart is bepaald dat de buitenlander een landstaal moet kennen om Belg te worden. "Iemand die een integratiecursus of een beroepsopleiding heeft gevolgd zal wel een landstaal kennen. Deze voorwaarde is overbodig", zo stelde hij. Het is volgens hem ook niet duidelijk of de buitenlander die Belg wil worden "een landstaal" moet kennen dan wel "de landstaal van de regio waarin hij woont".

Het FDF wil dat er nog slechts één procedure is om Belg te worden en die moet starten na zeven jaar ononderbroken verblijf in ons land.

== De rechtsliberale MLD van enig Kamerlid Laurent Louis onthield zich bij de stemming. Louis vond dat de mogelijkheden om iemands nationaliteit weer af te nemen te beperkt waren, maar vond het voorstel verder een stap in de goede richting.

*****************************************

Lees ook:

CGKR: Het migratierapport van 2011

Di Rupo-I over asiel en migratie

De wet over de veilige landen voor asielzoekers

De nieuwe wet op de gezinshereniging

Het nieuwe verwijderingsbeleid voor illegalen

De crisis in de opvang van asielzoekers in januari 2012

De hoorzitting over de rede van Liégeois over het migratiebeleid

Premier Van Rompuy regulariseert illegalen

Het asiel- en migratiebeleid van de regering-Leterme

Snel Belgwet wordt verder versoepeld

*****************************************

Het dagelijkse nieuws over het justitiebeleid vindt U door in de functie "zoeken" rechtsboven op deze site de letters JDW in te tikken.

*****************************************

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER