Welzijnsschakel laat zijn stem horen

Print
Welzijnsschakel Zandhoven wil zijn stem laten horen. Onder het motto "ieders stem telt" werd aan iedereen van de groep een bierkaartje gegeven met de opdracht op te schrijven waarvoor ze zouden zorgen als ze morgen burgemeester zouden worden. Dit gaf volgende resultaten:
* Sociale woningen, behoud van natuur - niet te veel appartementen, strijd tegen armoede, sociale kruidenier.
* In plaats van afbraak oude woningen voor luxe-appartementen, meer doen voor betaalbaar wonen.
* Kruidenierswinkel (sociale kruidenier), huurbare woningen (betaalbaar), verspilling van resten feesten.
* Winkeltje welzijnsschakel (sociale kruidenier), de mensen steunen die zich inspannen voor straat- of wijkfeesten.
* Ik zou zorgen dat alle gebouwen en stoepen goed toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen.
* Ook betere toegankelijkheid voor alle papierwerk.
* Werk maken van gezond, goed en betaalbaar wonen. Goede gezondheidszorg voor iedereen.Derdebetalers systeem zou door alle dokters moeten toegepast worden.
* Alle stoepen toegankelijk voor rolstoelen. Beperken van nieuwbouw luxeappartementen.
* Functies van PWA uitbreiden.
* Gemeenteblad mag meer verschijnen.

Welzijnsschakel Zandhoven bezorgt deze aandachtspunten aan zoveel mogelijk personen die op één of andere lijst staan. Elke partij wil wel werken aan het 'welzijn' van de gemeente.
Ze vragen speciale aandacht voor hen die het met minder moeten doen!

De twaalf werken voor gemeenten en OCMW's

Met die armoede is het niet goed gesteld in ons land.
Een beperkte greep uit de cijfers.
10,1% van de Vlaamse bevolking heeft een inkomen onder de armoedegrens.
40% van de private huurders geeft aan dat ze in een woning leeft met een gebrek aan comfort. Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen kunnen de facturen van hun commerciële energieleverancier niet langer betalen.
17,4% van de mensen kan zich jaarlijks geen week vakantie buitenshuis veroorloven.
29,2% van de alleenstaanden met kinderen stelt gezondheidszorgen uit omwille van financiële redenen.
Wie armoede bestempelt als een marginaal fenomeen dwaalt: armoede is doorgedrongen tot grote lagen van onze samenleving.
Zelfs een job geeft niet de nodige bescherming tegen armoede Binnen een aantal grote categorieën neemt armoede (uitgedrukt als een percentage onder hen dat onder de armoedegrens leeft) zonder meer dramatische proporties aan. Denk maar aan alleenstaanden (15,7%), eenoudergezinnen (22,3%) en ouderen (20,2%).

Van lokale besturen durven we - als eerste bestuurlijke solidariteitskring - vragen dat ze voor hun inwoners een ethische ondergrens garanderen: we vragen met andere woorden dat ze alles in het werk stellen om hun inwoners een leven in menselijke waardigheid te garanderen, zelfs indien ze hiertoe soms inspanningen moeten leveren die de verantwoordelijkheid van hogere overheden zijn. Lokale besturen als zorgende besturen, die zeker in crisistijden hun inwoners niet in de kou laten staan

Om lokale besturen aan te moedigen het voortouw te nemen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, schuiven we - de Griekse mythologische held Herakles indachtig - 12 werken naar voor gericht tot gemeenten en OCMW's. Deze 12 werken zijn alle even noodzakelijk als uitdagend:

1. Een toereikend minimuminkomen: basis van een menswaardig bestaan 2. Recht op zowel een gegarandeerde en toereikende minimumlevering van energie en water als op betaalbare energie- en waterfacturen 3. Nood aan een ambitieus sociaal woonbeleid 4. Geen menswaardig leven mogelijk zonder aangepaste woonvorm 5. School als hefboom tegen sociale uitsluiting 6. Een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen 7. Goed uitgebouwde eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg: noodzakelijke fundamenten van een pro-actief lokaal sociaal beleid 8. Sociale activering op ieders maat 9. Recht op een leefbare woonomgeving 10. Ruimte voor kinderen en jongeren 11. Mensen zonder papieren: NEEN aan een rechteloze en verpauperde onderklasse in onze samenleving 12. Participatie: noodzakelijk cement van onze 21ste eeuwse lokale democratie

Meer uitleg : www.iedersstemtelt.be - Prioriteitennota's - Gemeenschappelijk memorandum

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio