Fernand Keuleneer en het gerechtelijk arrondissement BHV

Print
4 JUNI 2012 - Deze namiddag starten de debatten over de zestien wetsvoorstellen van de meerderheid én de groenen om Brussel-Halle-Vilvoorde. De bevoegde Senaatscommissie behandelt de splitsing van het kiesarrondissement, de bevoegde Kamercommissie de splitsing van het gerechtelijke arrondissement. Onafhankelijk deskundige Fernand Keuleneer belicht de voorstellen om het gerechtelijk arrondissement BHV te splitsen en geeft daarbij zijn bedenkingen. Hij vindt de nieuwe regeling ontstellend ingewikkeld, moeilijk te realiseren en zwaar nadelig voor Vlaanderen. Volgens hem was alles beter gebleven zoals het was. Keuleneer is advocaat aan de Balie te Brussel, vennoot bij KS4V-advocaten, en onder meer oud-voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, gewezen lid van de Raad van de Orde en van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. Hij volgt sinds 15 jaar het taalwet- en BHV dossier. Een gesprek. (Dit stuk bevat een update van 7 juni 2012 over de 36 amendementen die de meerderheid en de groenen hebben ingediend op hun eigen voorstel, nvdr).

Wat zijn de feiten?

Het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is één van de 27 gerechtelijke arrondissementen van het land. Het valt samen met het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en strekt zich uit over twee gewesten: Brussel en Vlaanderen. In totaal gaat het om 54 gemeenten waaronder de 19 Brusselse gemeenten en 6 Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten. In BHV wonen 1,63 miljoen mensen, van wie 584.000 in Halle-Vilvoorde.

De rechtbank van eerste aanleg telt volgens een studie van de Hoge Raad voor de Justitie 210 Nederlandstalige personeelsleden (van wie 39 rechters) en 323 Franstalige (van wie 96 rechters). 39,4% van het totale personeel in de rechtbank is Nederlandstalig, 60,6% Franstalig. In 2010 liepen 11.855 nieuwe Nederlandstalige zaken binnen (31,4%) en 25.891 Franstalige (68,6%).

De arbeidsrechtbank telt 61 Nederlandstalige personeelsleden (56,5% van het totaal), van wie 9 magistraten. Er zijn 47 Franstalige personeelsleden (43,5%) van wie 18 magistraten. In 2011 kreeg ze volgens de analyse van de Hoge Raad voor de Justitie 5.962 Nederlandstalige zaken (29,5%) binnen en 14.238 Franstalige (70,4%).

De rechtbank van koophandel heeft 68 Nederlandstalige personeelsleden (van wie 11 rechters) en 55 Franstalige (van wie 13 rechters). De Franstaligen hebben hier dus 44,7% van het personeel, de Nederlandstaligen 55,2%. In 2010 kreeg die 17.388 nieuwe zaken binnen, waarvan 39,9% Nederlandstalig en 60% Franstalig.

De politierechtbank van Brussel telde in 2011 32 Nederlandstalige personeelsleden, van wie 11 magistraten. Er waren 31 Franstalige personeelsleden, waarvan 3 magistraten. De verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen is hier 50,8%-49,2%. De politierechtbank kreeg in 2011 7.238 nieuwe Nederlandstalige zaken binnen(13,4%), en 46.644 Franstalige(85,6%). De instroom van de (meestal zwaardere en complexere) burgerlijke zaken in de politierechtbank is echter anders: 503 Nederlandstalige (30,17%) en 1164 (69,83%)Franstalige, met een stijgende tendens voor het aantal Nederlandstalige zaken.

Het parket telt volgens recente gegevens (niet uit het advies van de Hoge Raad voor de Justitie) 92 magistraten, waarvan 31 Nederlandstalige.

Hoe is de juridische situatie nu?

Momenteel is BHV één gerechtelijk arrondissement met een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank en een rechtbank van koophandel. Die rechtbanken hebben Nederlandstalige én Franstalige Kamers. Daarnaast heb je nog de politierechtbanken en vredegerechten. Politierechters en vrederechters in Brussel én in de zes gemeenten met faciliteiten zijn tweetalig en behandelen in eenzelfde zitting zowel geschillen in het Frans als in het Nederlands, volgens de taal bepaald door de wet.

Welke taal is dat?

De taal van de procedure wordt geregeld door de taalwet van 1935. Die bepaalt in welke taal een procedure wordt gestart en gevoerd. De situatie verschilt al naargelang het gaat om burgerlijke dan wel om strafzaken.

In strafzaken heeft de verdachte altijd het recht om zijn eigen taal te spreken, en te kiezen voor zittingen van de rechtbank in het Frans of het Nederlands.

In burgerlijke zaken heb je een andere regeling. En die vertrekt in BHV van het onderscheid tussen de bevoegdheid "intra muros" en de bevoegdheid "extra muros".

Extra muros: als de burgerlijke rechtbanken van BHV zetelen op basis van hun territoriale bevoegdheid en dat territorium is een plaats in Vlaanderen, dan functioneren ze zoals een Vlaamse rechtbank om het even waar in Vlaanderen. Neem bijvoorbeeld een huurgeschil over een woning in Vilvoorde. Hier bepaalt de ligging van de woning welke rechtbank bevoegd is. De dagvaarding moet in het Nederlands opgesteld worden en de procedure wordt in het Nederlands gevoerd. Alleen als de verweerder (bijvoorbeeld de eigenaar van de woning die door de huurder wordt gedagvaard) in een van de zes faciliteitengemeenten woont, kan die verweerder een taalwijziging vragen. Maar de rechter kan ze weigeren. (Tussen haakjes: volgens de taalwet geldt dat voordeel niet voor verweerders die in Brussel-19 woont, maar in de praktijk kan dat vaak wel). Let wel: als alle partijen in een burgerlijk geschil akkoord gaan om de zaak in een andere landstaal te behandelen, dan kan een taalwijziging altijd, maar dat is overal in België zo.

Intra muros: hier gaat het om geschillen waarbij de territoriale bevoegdheid van de rechtbank bepaald wordt door een plaats in een van de 19 Brusselse gemeenten. Ook geschillen waarin één van de territoriale aanknopingspunten zich in Brussel 19 bevindt, vallen hieronder. Het principe is hier anders. De eiser kiest zelf de taal van de dagvaarding en de hele rechtszaak verloopt dan ook in die taal, behalve indien de verweerder om een taalwijziging verzoekt, die dan beoordeeld wordt door de rechter.

In de huidige hervormingen blijft dit fundamenteel onderscheid intra muros/extra muros ongewijzigd, maar de kiemen zijn gezaaid om dit in een nabije toekomst op de helling te zetten.

De taalwet bepaalt verder dat minstens een derde van de magistraten van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank, parket en arbeidsauditoraat een Nederlandstalig diploma moet hebben, en minstens een derde een Franstalig diploma. Bovendien moeten twee op de drie magistraten een "grondige" kennis van de andere taal hebben. Ze moeten een taalexamen afleggen om die kennis te bewijzen. Hiermee zijn er in de praktijk grote problemen omdat onvoldoende tweetalige magistraten kunnen worden gevonden, wat vooral voor de Franstaligen problemen stelt.

Wat staat er in het regeerakkoord?

De Vlaamse "splitsingsdrang" leidde tot de eis dat niet alleen het kiesarrondissement BHV diende te worden gesplitst, maar ook het gerechtelijke. Men vergat dat vooral de Franstaligen al veel langer een wijziging van de huidige regeling verlangden. En wel om drie redenen:

* Ze vinden onvoldoende tweetalige rechters voor Brussel.

* Ze vinden dat er te weinig Franstalige magistraten zijn.

* Ze zijn tegen het onderscheid intra muros/extra muros: ze willen eigenlijk dat de regeling voor intra muros in héél BHV zou gelden. Ze willen dus dat een Franstalige in heel het arrondissement toegang tot een rechtspleging in het Frans dient te hebben.

De Franstaligen hebben met verbazing vastgesteld dat de Vlamingen de splitsing van het gerechtelijk arrondissement wilden en ze waren hierover zeer opgetogen.

Wat houdt die "splitsing" in?

Vooreerst: er komt geen splitsing van het arrondissement. De rechtbanken worden ontdubbeld en die regeling geldt ook voor de politierechtbanken, maar merkwaardig genoeg niet voor de vredegerechten. Maar het arrondissement blijft wat het was. Je krijgt dus nu Franstalige rechtbanken, bevoegd voor heel BHV, én Nederlandstalige rechtbanken, eveneens bevoegd voor heel BHV. Ook de Franstalige rechtbanken worden dus bevoegd voor een heel groot deel van Vlaams Brabant, niettegenstaande het "extra muros" karakter van geschillen op deze plaatsen.

Deze ontdubbeling leidt dan tot een - louter politiek geïnspireerde - verdeling van het personeel: 80% gaat naar de Franstalige rechtbanken, 20% naar de Nederlandstalige. Alleen in de rechtbank van koophandel is de verhouding 60/40. Dit geldt niet alleen voor de magistraten, maar ook voor de griffies en het andere personeel.

Terwijl je bij een echte splitsing dus zou verwacht hebben dat er een tweetalige rechtbank voor "intra muros" (Brussel-19) en een Nederlandstalige rechtbank voor "extra muros" zou komen, krijg je deze ontdubbeling.

Verandert ook de taalwet?

De taalwet wordt eveneens gewijzigd: het vereiste dat twee derde van de magistraten van de ontdubbelde rechtbank "grondig" tweetalig zouden zijn, wordt vervangen door de "functionele" tweetaligheid van één derde. Het tweetaligheidsvereiste wordt dus meer dan gehalveerd. Enkel voor de korpschefs en de vrederechters blijft het vereiste van een grondige kennis van de tweede taal overeind. En de rechter zal bovendien minder beoordelingsruimte hebben bij een vraag tot taalwijziging (verwijzing naar de andere rechtbank). De bepalingen in verband met de taal van de procedure blijven (voorlopig) ongewijzigd.

Wat gebeurt er met het parket?

Het parket wordt wél gesplitst in een tweetalig parket voor Brussel-19 en een Nederlandstalig parket voor Halle-Vilvoorde. Het Brusselse parket zal nog één vijfde Nederlandstalige magistraten tellen en de procureur van Brussel zal altijd een Franstalige moeten zijn. Hoe dit laatste grondwettelijk mogelijk is in een tweetalig gebied, blijft erg onduidelijk.

Het parket van Halle-Vilvoorde zal ook voor 20% uit Franstalige magistraten moeten bestaan. Die behoren echter niet tot het parket van Halle-Vilvoorde zelf, maar ze worden gedetacheerd vanuit Brussel. Ze blijven hiërarchisch afhangen van de Brusselse procureur, maar inzake vervolgingsbeleid moeten ze zich schikken naar de richtlijnen van de procureur van Halle-Vilvoorde.

Het is de bedoeling dat deze Franstalige gedetacheerde magistraten prioritair de Franstalige strafzaken in Halle-Vilvoorde behandelen.

Verder stelt het regeerakkoord dat de essentiële elementen van het akkoord over de "splitsing" van het gerechtelijk arrondissement alleen met een bijzondere meerderheid kunnen worden gewijzigd. Dus met een twee derde meerderheid én een meerderheid in beide taalgroepen. Dat komt ook zo in de Grondwet. Wat die "essentiële elementen" van het akkoord zijn, staat echter niet in de wet, maar slechts in de toelichting. De Raad van State heeft hierop dan ook terecht kritiek.

Maar er kwam forse kritiek?

Ja, in de eerste plaats van de Vlaamse magistraten. Zij gingen niet akkoord met de verdeling van het personeel volgens een 80/20-sleutel, omdat het aantal Nederlandstalige zaken in Brussel-Halle-Vilvoorde momenteel minstens 30% bedraagt. De Nederlandstalige kamers zouden dus veel personeel verliezen, wat tot veel gerechtelijke achterstand zal leiden.

Voor de bepaling van de verhouding 80/20 hebben de Vlaamse onderhandelaars zich laten misleiden - m.i. door hun eigen schuld - door zeer fragmentaire en foutieve cijfers. Die waren afkomstig uit het jaarverslag van het Brusselse arbeidsauditoraat. Dat rapport is wel juist, maar handelt alleen over de arbeidszaken waarin de arbeidsauditeur tussenkomt. Dat is echter maar een beperkt deel van het aantal zaken dat de arbeidsrechtbank behandelt. Vele arbeidszaken betreffen geschillen over arbeidsovereenkomsten (ontslagen bv.). Daarvan zijn vele Nederlandstalig en daarin komt het auditoraat niet tussen. Het aandeel van de Nederlandstalige zaken is beduidend hoger dan uit de cijfers van het arbeidsauditoraat bleek. De onderhandelaars hebben gehandeld met een totaal onvoldoende kennis van zaken. Vooraf hebben ze trouwens geen enkel overleg met de betrokkenen gepleegd.

De 80/20-regeling zou volgens het akkoord voorlopig worden ingevoerd in afwachting dat een werklastmeting duidelijk zou bepalen hoeveel magistraten de "ontdubbelde" rechtbanken van BHV nodig zouden hebben. Van die werklastmeting is echter al vijftien jaar sprake en ze is er nog altijd niet.

Paste de regering haar akkoord aan?

Na deze kritiek werd het regeerakkoord opnieuw bekeken om het in een concreet wetsvoorstel te gieten. En er werd één en ander gewijzigd om zogenaamd tegemoet te komen aan de kritiek van de Nederlandstalige rechters over de 80/20-verdeling. De nieuwe voorstellen zijn echter nog bedenkelijker en ze zijn vooral heel ingewikkeld en moeilijk te realiseren in de praktijk.

Wat bepaalt het wetsvoorstel?

Het bevat meerdere punten:

== Vanaf de publicatie van de nieuwe wet (in principe: september 2012) start onmiddellijk de beweging om de rechters over de ontdubbelde rechtbanken te verdelen volgens de 80/20 sleutel. Dus: het "overtollige" aantal Nederlandstalige rechters worden dan "in overtal" geplaatst en niet vervangen als ze met pensioen gaan of uit Brussel vertrekken. Zo zullen de eerste 12 Nederlandstalige rechters in eerste aanleg en de eerste 4 rechters in de arbeidsrechtbank die verdwijnen door pensioen, een andere benoeming in of vertrek uit de magistratuur, niet meer worden vervangen. Contractueel aangeworven griffiers zullen moeten afvloeien.

Tegelijkertijd begint men met de aanwerving van Franstalige rechters en griffiepersoneel om tot een percentage van 80% te komen.

== Hiermee gaat men door tot de rechtbanken van BHV effectief ontdubbeld worden. Dat is pas wanneer 90% van alle taalkaders is opgevuld, niet alleen bij de rechters, maar ook op de griffies. Volgens mij zal dit zelfs moeilijk te realiseren zijn: zal men wel voldoende personeel vinden? Men vindt nu al geen parketmagistraten meer voor Brussel. En momenteel telt de Brusselse arbeidsrechtbank maar 11 eigenlijke griffiers, terwijl er een kader is van 32.

En voorts rijst natuurlijk de vraag: wat zal dit kosten? Zijn er budgetten? Komt dit er wel ooit?

== Maar goed, veronderstel dat dit toch lukt. Eens de rechtbanken ontdubbeld zijn, dan start een nieuwe periode van 1 jaar. In die tijd kan men opnieuw Nederlandstalige magistraten en griffiers aanwerven tot op het huidige niveau (30%). De Franstalige benoemingen blijven in elk geval verworven. Rekenkundig gezien zou het percentage Nederlandstalig personeel hierdoor maximaal op 27% (30% van "30 + 80 = 110") komen van het totale personeel van de ontdubbelde rechtbanken.

== Tegen uiterlijk 1 juni 2014 moet er ook een werklastmeting komen, maar er is uitdrukkelijk bepaald dat die niet tot gevolg kan hebben dat de Franstaligen personeel zouden verliezen. De Franstaligen hebben dus geen belang bij die werklastmeting.

== Als die werklastmeting er niet op tijd is, dan komen verhoudingen opnieuw op 80/20. Volgens de Hoge Raad voor de Justitie, in een zeer recent advies, kan die trouwens niet vóór 2017 voltooid zijn.

Hoeveel functies verdwijnen er nu als dit voorstel gerealiseerd is?

De Hoge Raad voor de Justitie rekende dat uit.

Bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank verdwijnen 39,4 functies (nu zijn er 61), van wie 3,6 magistraten (nu: 9). De Franstaligen krijgen die mensen na de splitsing bij op 47 personeelsleden, van wie 18 magistraten.

In de rechtbank van eerste aanleg verliezen de Nederlandstaligen 103,4 functies (van wie 12 magistraten) op een totaal van 210 nu (van wie 39 magistraten). Dat is dus meer dan een halvering. De Franstaligen krijgen die 103,4 mensen bij op een totaal van 323 nu, van wie nu 96 rechters.

In de politierechtbank verdwijnen 19,4 Vlaamse functies op een totaal van 32 nu. Daarbij horen 8,2 magistraten op een totaal van 11. De Franstaligen mogen die 19,4 personeelsleden aanwerven op een totaal van 31 nu, van wie drie rechters.

In de rechtbank van koophandel verdwijnen 18,8 Vlaamse personeelsleden, van wie 1,4 magistraten, op een totaal van 68 personeelsleden nu, van wie 11 magistraten. De Franstaligen mogen die 18,8 extra personeelsleden aanwerven op een totaal van 55 nu, van wie nu 13 rechters.

Dit zijn de getallen die de Hoge Raad voor de Justitie, Nederlandstaligen èn Franstaligen, verifieerde en in zijn recent advies opnam.

Wat vond de Raad van State van het nieuwe regeringsvoorstel?

Die had ernstige kritiek. Hij stelde vast dat de bedoeling van de ontdubbeling van de rechtbanken is: de gerechtelijke achterstand bestrijden. Dan moet je volgens de Raad echter uitleggen hoe je tot die 80/20-verhouding komt en hoe die de gerechtelijke achterstand kan doen verminderen. Kortom: de Raad wil een motivering. En ook de Hoge Raad voor de Justitie heeft kritiek, steviger nog dan die van de Raad van State.

Wat met het parket?

En die kritiek van de Raad is er ook op het vlak van de hervorming van het parket. Op het niveau van het parket heb je dus die 20% gedetacheerde Franstalige magistraten van het Brusselse parket, met "functionele kennis van het Nederlands" in Halle-Vilvoorde. Zij moeten prioritair de Franstalige criminaliteit in Halle-Vilvoorde vervolgen. Nu is het gros van de criminaliteit in Halle-Vilvoorde Franstalig; heel wat verdachten zijn buitenlanders en kiezen voor het Frans. Daarom staat ook in het wetsvoorstel dat het percentage van 20% makkelijk kan worden verhoogd. Elk van de twee procureurs kan erom vragen. Gevolg zal zijn dat het aantal gedetacheerde Franstaligen naar Halle-Vilvoorde al snel zal toenemen. Ook hier vond de Raad van State dat het parlement de 80-20 verdeling moet motiveren.

Het is mij volstrekt onduidelijk waarom tweetalige Nederlandstalige magistraten van Halle-Vilvoorde niet in staat zouden zijn die Franstalige criminaliteit te behandelen. Nu wordt die criminaliteit in de Rand trouwens vooral door Nederlandstalige magistraten behandeld (wat overigens niet in de statistieken weerspiegeld wordt), maar dat zal dus niet meer mogen.

Het "territorialiteitsbeginsel" moet wijken voor het "personaliteitsbeginsel". Is een dader Franstalig, of kiest hij voor een procedure in het Frans, dan zijn niet de lokale instanties bevoegd ook al kunnen die op onberispelijke wijze een Franstalige zaak behandelen, maar wel een instantie die eigenlijk in een ander territorium bevoegd is. Niet het territorium, maar de taal van de persoon bepaalt dus de bevoegde instantie. Het "personaliteitsbeginsel", waarbij bovendien geopteerd wordt voor de taal van de dader i.p.v. de taal van het slachtoffer, wordt vermengd met en haalt het op het territorialiteitsbeginsel, en dit zal ook op burgerlijk vlak niet zonder uitwerking blijven.

De band met het Brusselse parket wordt verankerd, want de gedetacheerde magistraten blijven hiërarchisch onder de Brusselse procureur terwijl de procureur van Halle-Vilvoorde het vervolgingsbeleid bepaalt. Welke feitelijke macht zal deze laatste bij geschillen hebben? Ik verwacht trouwens dat op langere termijn deze Franstalige gedetacheerde magistraten met de Brusselse politie zullen samenwerken en niet met die van Halle-Vilvoorde, en dat het volledige onderzoek in het Frans verloopt.

U vindt dat deze hervorming niet geslaagd?

Nee, om vele redenen niet.

Vooreerst wordt in justitie nog maar eens het geld over de balk gegooid. De (zinloze) kost van deze veranderingen is enorm. Als er al middelen voor zijn…

De tweetaligheid te Brussel wordt drastisch afgebouwd. Bij de ontdubbeling van de rechtbanken worden de Vlamingen op onvoorstelbare en geen enkele basis te verantwoorden wijze benadeeld, wat in de eerste plaats in het nadeel van de rechtszoekende zal zijn. De Procureur des Konings te Brussel zal altijd een Franstalige zijn. In Halle-Vilvoorde wordt de strafrechtspleging in grote mate verfranst; er komt een Vlaams wouldbeparketje, dat zich kan specialiseren in side-shows, met daarnaast een stevige Franstalige branch van het Brussels parket die zich op de echte criminaliteit toelegt.

De fundamentele evenwichten van de taalwet worden op de helling gezet, zonder dat de Vlamingen daar ook maar iets bij winnen. Je merkt al aan de regeling voor het parket dat het onderscheid extra muros/intra muros ook in de burgerlijke zaken dreigt te verdwijnen. De Franstalige rechtbanken zullen trouwens veel groter zijn en meer middelen hebben.

Het is weliswaar juist dat voor de regeling van de taal van de procedure de taalwet op dit ogenblik grotendeels intact blijft, de versoepeling van de taalwijziging en -doorverwijzing niet te na gesproken. Maar de pijlers van het bouwwerk worden deskundig uitgehold en de constructie zal het binnen niet al te lange tijd begeven.

Een onderbelicht aspect is dat geschillen over de fundamentele beginselen van de taalwet in de toekomst beslecht worden door de Brusselse arrondissementsrechtbanken, waar de voorzitter de beslissende stem heeft, zonder mogelijkheid van verzet of beroep! En dit alles wordt in de Grondwet verankerd.

En last but not least: een groot deel van de strafrechtelijke zaken in Halle-Vilvoorde zal wellicht opnieuw door Franstalige advocaten behandeld worden. Dit zal zich uitbreiden naar burgerlijke en handelszaken, en op termijn zal de Franse Orde van Advocaten wellicht ook weer leden in Vlaams-Brabant mogen hebben. Is de advocatuur dan geen belangrijke economische sector voor Vlaanderen?

De Vlaamse onderhandelaars hebben volgens U hun werk niet goed gedaan?

De Vlaamse onderhandelaars hebben blijk gegeven van grote incompetentie en van een schrijnend gebrek aan enig strategisch inzicht. Wat dat laatste betreft, kunnen ze zich wel pogen te verschuilen achter de Vlaamse Beweging die aan hetzelfde euvel lijdt. De splits-o-manie heeft tot het voorspelbare en voorspelde resultaat geleid. De Vlaamse belangen werden niet verkocht, want bij een verkoop krijg je iets terug. Het werd gewoon een gratis weggeefactie. De Franstaligen zijn overigens stomverbaasd over wat ze in deze onderhandelingen allemaal uit de brand hebben gesleept.

Kortom: deze herziening van het gerechtelijk arrondissement BHV is een gedrocht, het is een fiasco over de hele lijn. Wie vijf jaar geleden zei dat dit als resultaat uit de bus zou komen, werd weggehoond en weggelachen. Nu schijnt iedereen deze beslissende politieke nederlaag normaal te vinden.

De Nederlandstalige magistraten schrijven in hun brief aan de parlementsleden dat het wel bijzonder cynisch is dat deze hervorming de werking van justitie wil verbeteren.

Wat moet er nu gebeuren?

Het wetsvoorstel moet op essentiële punten worden bijgesteld: de 80-20 verdeling, de regeling voor de parketten, de tweetaligheidsvereisten. Zal dat gebeuren? Zelfs tijdens de besprekingen vorige week, niettegenstaande alle beloften en grootspraak, hebben de Vlaamse leden van het Opvolgingscomité voor de Staatshervorming compleet bakzeil gehaald. Als ze al veel inspanningen zouden geleverd hebben…

Het is eigenlijk beter dat alles rond BHV gewoon wordt afgevoerd. Het blijft beter zoals het is, ook in het kiesarrondissement, want ook daar is het onderhandelingsresultaat negatief. Geslagen en content, zo is de houding van de Vlaamse partijen die dit alles hebben bewerkstelligd nog het best samen te vatten.


*****************************************


(UPDATE 7 JUNI 2012: De meerderheid en de Groenen hebben nu 36 amendementen ingediend op het voorstel, dat pas volgende week zal worden goedgekeurd. Wat vindt Keuleneer van deze amendementen?

Daarbij vallen minstens deze dingen op:

* Er is nog altijd geen toelichting waarom de Franstaligen 80% van de magistraten en het personeel van de rechtbank krijgen en de Nederlandstaligen maar 20%. Dat was nochtans uitdrukkelijk gevraagd door de Raad van State.

* Het is in het wetsvoorstel nog altijd niet duidelijk wat de "essentiële" en de "niet-essentiële" elementen van deze hervorming zijn. De Raad van State had dit gevraagd om dit in de wet te zetten, omdat "essentiële" elementen maar kunnen veranderd worden met een bijzondere meerderheid. Er zal dus steeds discussie blijven over wat een essentieel element is.

* Verder versterken de amendementen de ondergeschikte rol van het parket Halle-Vilvoorde en de merkwaardige controle van de Franstalige rechtbanken en van het parket van Brussel op de (Nederlandstalige) rechtbanken.

In belangrijke of complexe burgerlijke zaken kan de procureur tijdens een burgerlijke zitting een advies geven aan de rechtbank. Voor de Franstalige burgerlijke rechtbanken in Brussel-Hoofdstad, komt dat advies uitsluitend van de Franstalige procureur van Brussel. Ook al behandelen die rechtbanken een zaak die uitsluitend Halle-Vilvoorde aanbelangt.

* De vredegerechten in Halle-Vilvoorde komen onder Franstalige voogdij. Zo is de Franstalige arrondissementsrechtbank mee bevoegd bij verwijzing naar een andere vrederechter als de echte niet kan. En als de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg een advies moet geven over bijvoorbeeld de "behoeften van de dienst", dan wordt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg op diens eenvoudig verzoek betrokken bij deze beslissingen, met het oog op consensus. Idem dito voor wat betreft het toezicht van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg op de vredegerechten en de politierechtbanken in Halle-Vilvoorde en op de Nederlandstalige politierechtbank in Brussel-Hoofdstad. Ook in die gevallen wordt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg op eenvoudig verzoek bij het toezicht betrokken, met het oog op consensus. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg heeft echter geen recht van toezicht op de Franstalige politierechtbank met zetel te Brussel-Hoofdstad.

* De Vlaamse adjunct-procureur in Brussel zal niet echt kunnen wegen op het parketbeleid. Uit de opsomming van zijn taken blijkt dat hij veeleer een "gentil organisateur" wordt die de relaties met de Nederlandstaligen moet verzorgen.

* De werklastmeting moest dienen om de definitieve kaders vast te stellen. De hoeveelheid werk zou bepalend worden voor de hoeveelheid personeel. Nu wordt de werklastmeting in de toelichting op absurde wijze geherdefinieerd. Zodat men bij de latere verdeling van het personeel met allerlei criteria kan rekening kan houden en niet alleen met de hoeveelheid werk.

Kortom: deze amendementen brengen geen verbetering, maar op bepaalde punten zelfs een verslechtering.EINDE UPDATE 7 JUNI 2O12).


*****************************************


Lees ook:

Vijftien vragen over het kiesarrondissement BHV

De herziening van de procedure om de grondwet te herzien

De Brusselse stafhouder over BHV

De politieke partijen en de Grondwet

Professor Rimanque wil de Grondwet in alle stilte helemaal herzien.


*****************************************


Het dagelijkse nieuws over het justitiebeleid vindt U door in de functie "zoeken" rechtsboven op deze site de letters JDW in te tikken.


*****************************************MEEST RECENT