Magistraat van parket-generaal zal HSBC-zaak opvolgen

Magistraat van parket-generaal zal HSBC-zaak opvolgen

Magistraat van parket-generaal zal HSBC-zaak opvolgen

Print
Antwerpen - Het Antwerpse parket en het parket-generaal hebben een regeling getroffen om het onderzoek in de HSBC-zaak onverminderd te kunnen verderzetten. Een magistraat van het parket-generaal zal de verdere behandeling van dichtbij opvolgen, wat ook tot een vlotte interne communicatielijn zal bijdragen.

Met ruim 2.400 aangiftes was 2010 een topjaar op het vlak van aangiftes. Toen kwam zwart geld massaal boven water omdat fiscale zondaars schrik kregen nadat de Belgische fiscus een cd-rom in handen had gekregen met gegevens van een groot aantal Belgische klanten van de Zwitserse dochter van de Britse bank HSBC.

In een gemeenschappelijk persmededeling stellen het parket en het parket-generaal ook dat ze steeds dezelfde visie hebben gehad omtrent de aanpak van fiscale fraude. Hieronder volgt de integrale mededeling.

"Het Antwerpse parket-generaal en parket willen naar aanleiding van de commotie ontstaan n.a.v. huiszoekingen op het Antwerps parket en bij fiscale en politionele medewerkers, onverminderd het onderzoek in HSBC verder zetten. Het onderzoek mag immers niet lijden onder de commotie. Er wordt bijgevolg in onderling overleg een regeling getroffen om het opsporingsonderzoek zonder enige vertraging te kunnen verderzetten in afwachting van het eindresultaat van het gerechtelijk onderzoek.

Zodra het gerechtelijk onderzoek waarbinnen de kwestieuze huiszoekingen hebben plaatsgevonden afgerond is en onder voorbehoud van het eindresultaat van dat onderzoek, zullen de aanvankelijke onderzoekers hun werkzaamheden kunnen hernemen. Op vraag van de procureur Herman Dams zelf zal een magistraat van het parket-generaal de verdere behandeling van deze zaak van dichtbij opvolgen wat ook zal bijdragen tot een vlotte interne communicatielijn.

Het Antwerps parket-generaal is zich ervan bewust dat het vorderen van een gerechtelijk onderzoek en de daaruit volgende huiszoekingen ingrijpend waren en een schok hebben teweeggebracht. Ze begrijpt dat de medewerkers van parket, politie en fiscus emotioneel gereageerd hebben.

Er was spijtig genoeg geen ander middel dan een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek ten laste en ten ontlaste om elke aanwijzing van onregelmatig optreden te onderzoeken. Door de waarheid aan het licht te brengen kan volledige transparantie in dit belangrijk fraudedossier gebracht worden. Het valt te betreuren dat deze hoogstnodige ingreep heeft geleid tot het voeren van polemiek en polarisering in de aanpak van het dossier.

Het Antwerps parket-generaal en het Antwerps parket roepen hun medewerkers op om de gelederen te sluiten. De audit die de Hoge Raad voor de Justitie, op vraag van minister van Justitie Turtelboom, zal voeren met betrekking tot het functioneren van de sectie van de financiële misdrijven op het Antwerps parket en de onderlinge relaties, zal hiertoe ongetwijfeld bijdragen. Een openbaar ministerie, één en ondeelbaar, kan immers maar behoorlijk functioneren in gesloten slagorde.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom heeft onmiddellijk na de ontstane commotie in de media samengezeten met de procureur-generaal en de procureur. Uit dat gesprek bleek dat zowel het parket-generaal als het parket in Antwerpen steeds dezelfde visie hebben gehad omtrent financiële fraude.

Grootscheepse fraude is onder geen enkel beding aanvaardbaar wegens de grote maatschappelijke en economische schade die dit teweegbrengt. Zulke fraudedossiers zijn bijzonder proceduregevoelig, wat voor het openbaar ministerie die het bewijs moet voeren, een grote uitdaging is, zowel op het niveau van het parket als op het hogere niveau van het parket-generaal.

De bezorgdheid om tijdrovende dure procedureslagen die flirten met de 'redelijke termijn', maken dat een (duur betaalde) minnelijke schikking een win-winsituatie kan zijn voor alle betrokkenen. De nieuwe wetgeving inzake de verruimde minnelijke schikking, maakt deze win-winsituatie ruimer om toe te passen, doch daarom niet gemakkelijker. De criteria om in aanmerking te komen voor een verruimde minnelijke schikking blijven even streng.

Hardleerse fraudeurs hoeven niet te rekenen op enige clementie, doch fraudeurs die open en transparant goodwill tonen om op een ernstige manier hun fiscale verplichtingen te voldoen, kunnen hiertoe de kans krijgen, enerzijds omwille van de snelle genoegdoening voor de fiscus, anderzijds om de economische leefbaarheid van het bedrijf niet te fnuiken. Dit beleid is duidelijk en nooit anders geweest, reden van de vele successen die in deze materie in Antwerpen konden geboekt worden.

Het moet echter wel onderstreept worden dat het parket-generaal alle vragen met betrekking tot het toepassen van een minnelijke schikking heeft doorverwezen naar de procureur des Konings. Ook de professoren - advocaten van de diamantsector die een onderhoud gevraagd en gekregen hadden werden door het parket-generaal uitdrukkelijk doorverwezen naar de procureur des Konings, wat echter opzettelijk werd verzwegen door diegenen die verklaringen hebben afgelegd in de pers. Dat diegenen die deze verklaringen hebben afgelegd in de pers zich nu bezinnen over de schade die zij onterecht aan Justitie in Antwerpen hebben aangericht", aldus de mededeling.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio