Heraanleg: "Ondertunneling zal voor nog méér files zorgen"

Print
Antwerpen - De laatste Klankbordgroep - samengeroepen door provinciegouverneur Cathy Berx - heeft de twijfels bij de verenigde actiegroep R11mis rond de heraanleg van de R11, de R11bis, amper weggenomen.
Qua mobiliteit merkt R11mis op dat de cijfers aantonen dat de mobiliteitsdoelstellingen die het Masterplan naar voor schuift niet worden gehaald. “Er is bitter weinig gezegd over de gevolgen op de lokale mobiliteit. En vragen over sluipverkeer werden niet beantwoord. Terwijl ze de mensen net willen doen geloven dat de R11bis de lokale situatie qua sluipverkeer gaat verbeteren. De situatie op de nieuwe infrastructuur, zowel boven-als ondergronds, blijft onduidelijk en ook hier lijkt filevorming onontkoombaar.”

Evenmin slaagde de Klankbordgroep er volgens R11mis in om de argumenten inzake leefbaarheid te counteren. “Beperkte studies tonen aan dat de natuurwaarde van de oude spoorwegberm en Klein Zwitserland er zeker toe doet. Als de tunnel echter één meter onder het maaiveld-niveau steekt, is ernstig natuurherstel zo goed als onmogelijk. De impact op luchtvervuiling en volksgezondheid werd nog niet onderzocht. Maar omdat de geplande weg voor een enorme toename van verkeer zal zorgen in een reeds zwaar vervuilde regio, is onderzoek zelfs niet nodig. Dan weet je dat op het gebied van vervuiling, gevaar en overlast alles gaat verergeren.”

R11mis houdt vast aan haar conclusie dat de aanleg van een autosnelweg in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied in de Zuid-Oostrand van Antwerpen principieel fout is. En de actiegroep gaat dan ook verdere acties ondernemen.

Seppe SLAETS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio