De hoorzitting over de rede van Liégeois over het migratiebeleid

Print
21 SEPTEMBER 2011, MET UPDATE VAN 10 OKTOBER - Er moet één nieuwe inspectiedienst voor fraude met OCMW-steun komen. De straffen voor schijnhuwelijken moeten van drie maanden naar vijf jaar gaan. Bij erkenningen van kinderen moet een DNA-bewijs gevraagd worden. De strijd tegen de koppelbazerij moet opnieuw worden aangepakt, slapende vennootschappen moeten na een bepaalde tijd uit de economische sector worden gehaald en alle zaakvoerders van bedrijven moeten een minimale kennis van management en bedrijfsbeheer hebben. Dat zijn slechts enkele van de concrete voorstellen die de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van den Bon vandaag deden aan het parlement. In een update belichten wij de reacties van de verantwoordelijke ministers.

Vandaag had de hoorzitting met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van den Bon plaats. Dit stuk bevat drie grote delen: een overzicht van het debat over de rede van Liégeois; een overzicht van zijn concrete voorstellen; in een update van 10 oktober belichten wij ook de reacties op de rede: eerst de reactie van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en het debat in de Kamercommissie Justitie; vervolgens de reactie van staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH) en het debat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Liégeois en Van den Bon hadden ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar in Antwerpen gezegd dat het migratiebeleid volkomen mislukt was en dat de democratie op termijn zelfs wel bedreigd was. Liégeois lanceerde zelfs een nieuw woord: "End of Democracy Event" om de bedreiging die stromen migranten voor onze sociale zekerheid vormen aan te duiden (zie: hier). De verenigde Kamercommissies Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken wilden beide magistraten horen. Ze wilden vooral hun concrete hervormingsvoorstellen kennen. De Antwerpse topmagistraten brachten nog drie andere deskundigen mee om concrete voorstellen toe te lichten, maar dat mocht niet van de Franstalige partijen.

1. HET DEBAT

De hoorzitting verliep als een catchwedstrijd tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Alle Vlamingen steunden Liégeois, zij het soms met nuances. Alle Franstaligen vielen Liégeois aan.

"U stigmatiseert vreemdelingen, U doet aan politiek, U bent een populist. Maak een nieuwe carrièremove, er zullen in Antwerpen wel politieke partijen zijn die U graag zullen verwelkomen", adviseerde Valérie Déom (PS) aan Liégeois. "Uw visie staat niet ver van de idee dat alle vreemdelingen fraudeurs zijn. Hebt U als procureur-generaal echt geen andere prioriteiten dan het migratiebeleid?" zo vond ze. Déom was ook boos "omdat er geen concrete voorstellen waren gedaan". Eerder had de PS echter zelf geëist dat de drie magistraten die Liégeois had meegebracht om technische voorstellen toe te lichten, dat niet mochten doen, omdat de namen van die technici niet op de agenda van de Kamer vermeld stonden. Déom's tussenkomst was tekenend voor de visie van àlle Franstalige partijen, die het debat over het migratiebeleid urenlang probeerden te saboteren en de ene belediging na de andere naar het hoofd van de Antwerpse procureur-generaal en zijn medewerkers slingerden.

De Franstaligen zwaaiden met een persbericht van een linkse rechtersvakbond uit Gent: Magistratuur en Maatschappij (zie: hier). Deze had, met steun van de Franstalige Association Syndicale de la Magistrature, de rede van Liégeois vanmorgen zwaar becritiseerd. "Stereotiep, ongenuanceerd, onwetenschappelijk, politieke propaganda die angst zaait", zo heette het. MM vond ook dat Liégeois "liet uitschijnen dat asiel en migratie hét probleem zijn dat de democratie doet wankelen". De redevoering is volgens MM "apocalyptisch": "Hét signaal dat overblijft is: er zijn te veel buitenlanders en misschien zelfs 'Eigen Volk eerst?", zo vond de lobby die minder dan 1% van de rechters vertegenwoordigt. Alle Franstalige partijen én Meyrem Almaci (Groen!) zwaaiden met dit persbericht, dat niet aan Liégeois zelf was bezorgd.

De Vlaamse partijen excuseerden zich bij de procureur-generaal voor het lage niveau van het debat, hun vertegenwoordigers voelden zich "beschaamd", maar ze bleven er al bij al braafjes bij zitten. Alleen justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) verliet op een bepaald moment gedegouteerd de zaal. "Dit dreigt een End of Democracy Event te worden", zo fluisterde een medewerker van een Vlaamse politieke partij.

Liégeois was achteraf niet mals voor de critici: "De honden blaffen, maar de karavaan trekt voorbij", zo zegde hij. "Ik trek me weinig aan van de kritiek van die twee vakbonden. Welke representativiteit hebben ze trouwens?". En aan de parlementsleden die om concrete voorstellen vroegen gaf hij mee: "Wij moeten van het parlement al sinds 2007 ieder jaar een rapport opstellen over gaten in bepaalde wetten. Misschien kunnen jullie de rapporten, die jullie zelf besteld hebben, ook eens lezen. Maar het probleem dat we op 1 september jongstleden hebben aangekaart, oversteeg die technische rapporten. Wij konden niet anders dan een alarmkreet slaken. En die is blijkbaar goed aangekomen". (Meer over deze rapporten, zie: hier.)

Nog tijdens het debat wees Nahima Lanjri (CD&V) er op dat de problemen die Liégeois aankaartte "gekend zijn". "Maar U gooit alle groepen op een hoop, U simplifieert en geeft uitsluitend de politiek de schuld. En daarmee gaan we niet akkoord". Lanjri was boos omdat Liégeois de nieuwe wet op de gezinshereniging, die morgen 22 september van kracht wordt, "onvoldoende streng" had gevonden. Ze pleitte voor "een soort van Europol om de sociale fraude tegen te gaan". Die sociale "Europol" zou een databestand met de vroegere arbeidscarrière van iedere EU-burger die in een ander land gaat werken moeten klaarstomen. Lanjri betoogde ook dat veel hervormingen in de strijd tegen de sociale fraude onmogelijk zijn "omdat de privacycommissie allerlei koppelingen van databestanden verbiedt".

Hans Bonte (sp.a) stelde dat "de parketten behoorlijk traag zijn. Al deze dingen over schijnzelfstandigen en rond het misbruik van vennootschappen zijn toch al geweten, de inspectiediensten hebben ze al tot in den treuren toe aangekaart. Het is onbegrijpelijk dat het parlement zo agressief reageert nu ook de magistratuur die fraudes aanklaagt." Bonte wees erop dat de regeringsmeerderheid al vier kansen liet liggen om zijn voorstel op de hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers van openbare werken te realiseren. Door dat voorstel zouden bouwheren die een firma in onderaanneming hebben die fraudeert of de mensenrechten schendt, daarvoor zelf ook aansprakelijk worden. Dat zou veel Belgische opdrachtgevers, niet alleen in de bouw, maar ook in allerlei andere sectoren, serieus afschrikken. Bonte bepleit dit idee al lang, maar het is nog altijd niet gerealiseerd (Zie: hier). Onmiddellijk na de toespraak had ook het CGKR de invoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid opnieuw op de agenda gezet. Over het algemeen was de sp.a heel tevreden over de toespraak van Liégeois.

Dat was ook het Vlaams Belang. "Voor wat Liégeois nu zegt, is het Vlaams Blok indertijd veroordeeld. Laten we hopen dat het Antwerpse Arbeidshof nu niet ontbonden moet worden", zo zegde de partij eerder op een persconferentie.

En Renaat Landuyt (sp.a) wilde van Liégeois weten of het mogelijk was om criminele illegale drugsdealers onmiddellijk het land uit te zetten. De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens had dit voorgesteld. Liégeois repliceerde dat hiervoor de wet moet worden gewijzigd. "Eens de strafvervolging is opgestart, kunnen we die moeilijk nog stopzetten door een akkoord over uitwijzing van de illegale drugsdealer. Maar zo gauw de dealer veroordeeld is, kunnen we hem nu wel al terugsturen." De pg gaf nog mee dat 25% van de processen-verbaal tegen drugsdealers in de Antwerpse Seefhoek illegalen betreffen, "zo'n 100 op de 400. Daarnaast zijn nog 130 dealers Belgen en de rest zijn legale vreemdelingen. Hiermee weet U hoe ernstig het probleem is".

2. DE VOORSTELLEN

Na urenlang triest over en weer geroep mochten Liégeois en zijn medewerkers dan toch enkele van hun concrete voorstellen uiteenzetten. Maar toen waren bijna alle Franstaligen al lang weg. Op Commissievoorzitter Yvan Mayeur (PS) na, die als voorzitter moest blijven, was alleen nog Rachid Madrane (PS) gebleven om die voorstellen te aanhoren.

Liégeois en Van den Bon beklemtoonden dat hun alarmkreet niet alleen betrekking had op toenemende fraude, maar ook op gaten in de wet, die werden misbruikt. "Wij doen niet aan politiek, wij signaleren alleen een maatschappelijk belangrijk probleem", zo zegde Liégeois. En Van den Bon: "Is het misschien niet politiek correct om de dingen te zeggen zoals ze zijn? We hebben er geen belang bij om dingen te verzwijgen. En we hebben nooit gezegd dat alle fraudeurs allochtonen zijn, ook Belgen maken misbruik van de sociale zekerheid. De opdrachtgevers voor bouwwerven waar onderaannemers vreemdelingen uitbuiten zijn Belgen. Maar anderzijds maken wij als magistraten erg onaangename dingen mee met vreemdelingen, die soms hun lichaam inschakelen in de strijd tegen ons. Al drie keer werd ons Hof bespuwd door mensen met een open TBC. Dat is echt niet prettig hoor".

"Schande dat U zo iets zegt. U vergelijkt vreemdelingen met middeleeuwers die de pest hadden. De magistratuur onwaardig", zo fulmineerde Yvan Mayeur. Maar Van den Bon trok er zich niet veel van aan.

2.1. VENNOOTSCHAPPEN

Welke voorstellen werden nu aangekaart? We brengen een beperkt overzicht per sector.

* Sinds 2000 is het niet meer mogelijk om de koppelbazerij aan te pakken. Dat moet veranderen.

* Slapende vennootschappen moeten na enige tijd opgedoekt worden. Nu worden ze te vaak gebruikt in fraudeconstructies. Ze zijn een vehikel om schulden op te bouwen en dan failliet te gaan.

* Het statuut van "werkende vennoot" wordt momenteel misbruikt om buitenlandse werknemers uit de EU, die hier nog niet mogen werken, toch hier te laten werken. Het gaat nu nog om Bulgaren en Roemenen. Ze worden dan zogenaamd zelfstandig vennoot, maar in feite komen ze gewoon naar hier als werknemer. De sociale zekerheid is hiervan de belangrijkste benadeelde. Er moet controle komen op een werkende vennoot.

* Net zo moeten zaakvoerders van een vennootschap verplicht bepaalde kwaliteiten bezitten, zoals kennis van bedrijfsbeheer of bepaalde beroepsbekwaamheden. Dat moet gelden voor àlle zaakvoerders en niet voor één van hen.

De Hasseltse auditeur L'Homme zegde dat er tot 1 mei 2009 eigenlijk geen probleem was met het opengooien van de grenzen voor werknemers uit de EU. "Sinds dan mag in feite iedereen als werknemer naar hier komen. Miljoenen arbeiders doen dat. Vooral dit jaar stelden we een massale toevloed vast. In de bouwsector krioelt het van de buitenlandse onderaannemers met eigen buitenlandse werknemers. De hoofdaannemer is Belg, maar die vindt het goed, want de buitenlandse werknemers werken hard en zijn heel gedisciplineerd. De sociale zekerheid op deze mensen wordt in het buitenland betaald. Dit is geen fraude, maar het is op termijn wel rampzalig voor de sociale zekerheid, want als die werknemers werkloos worden, krijgen ze hier stempelgeld".

En L'Homme ging verder: "Ook in de fruitpluk en de tuinbouw zien we voor 90% buitenlanders. Die betalen hier wel sociale zekerheid. Maar Uw parlement heeft die bedragen verlaagt tot 1,5 euro per dag. Ook die brengen dus niets op. Als ze werkloos zijn, krijgen ze wel dop. Wie één dag gewerkt heeft, kan al werkloosheidsvergoedingen krijgen, zelfs als hij in het buitenland nog niet gewerkt heeft. En dit is geen fraude, het is gewoon de toepassing van wat ons systeem mogelijk maakt."

"De werknemers zelf zijn heel tevreden: ze werken bv. voor 450 euro per maand, maar dat is in Polen veel meer waard dan 1.100 euro hier, ze zien hun buitenlandse werkgever als een mecenas. Ze willen ons dus zeker niet helpen als wij die onderaannemer willen aanpakken. We hebben in Limburg contracten gezien die zo al vijf jaar lopen. Dit is een heel ernstige bedreiging voor ons systeem".

L'Homme zag als enige oplossing dat België het systeem waarbij iemand na één dag werken al kan gaan doppen afschaft.

2.2. SOCIALE ZEKERHEIDSFRAUDE

* Er moet één nieuwe, nationale inspectiedienst komen om OCMW-fraude op te sporen. Nu hebben sommige OCMW's wel een ambtenaar in dienst daarvoor, maar die kan geen proces-verbaal opstellen. Bovendien moet de inspectie bovengemeentelijk zijn, omdat de kleinere OCMW's zo'n controle niet kunnen organiseren.

* Substituut-generaal Vanderlinden signaleerde nog andere problemen: "Als wij fraude willen onderzoeken beroepen nog te veel OCMW's zich op hun beroepsgeheim om ons geen inlichtingen te bezorgen". De wet op het beroepsgeheim moet worden aangepast.

* Er moet ook één nationale databank komen voor alle gegevens over wie OCMW-steun trekt. Dat maakt het onmogelijk dat steuntrekkers in twee gemeenten tegelijk steun aanvragen. Als de steuntrekker verhuist, moeten de maatschappelijk assistenten bovendien niet meer alle sociale enquêtes overdoen. Want die data zitten al in het systeem. Deze gegevens moeten geconsulteerd kunnen worden door de Dienst Vreemdelingenzaken en door de parketten en ook deze diensten moeten hun data kunnen uitwisselen met de OCMW's. Nu is dat vaak onmogelijk omdat de privacycommissie dat belet.

* De inspectiedienst voor fraude bij de ziekteverzekering heeft dan weer veel te weinig volk: slechts twee inspecteurs per provincie.

* Er is nooit een alternatief gekomen voor de stempelcontrole. Door de afschaffing van die controle, verblijven sommige werklozen nu maandenlang in het buitenland zonder beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Dat kon met stempelcontrole natuurlijk niet. Hij werd afgeschaft, maar er kwam geen alternatief voor.

* Vanderlinden klaagde erover dat de controlemogelijkheden van de RVA zo beperkt zijn, dat je niet doelmatig kan nagaan of een werkloze alleenstaande is dan wel samenwoont. Nochtans situeert nogal wat sociale fraude zich in dat domein. "Sinds 2000 is er een ongelofelijk ingewikkelde procedure. Eerst moeten wij de werkloze zeggen dat we hem willen verhoren over het probleem of hij alleenstaande is en je moet hem ook inlichten als je op bezoek wil gaan. Betrokkene kan dan weigeren. Als je dan uiteindelijk toch gaat, dan zal er wel niets meer te merken zijn van die samenwoonst. Voor 2000 kon je aan de politierechter gewoon een bevel vragen, maar nu is alles zo ingewikkeld dat die controles geen zin meer hebben".

* In België kan je als EU-burger steun krijgen gedurende de eerste drie maanden dat je hier verblijft. Dat moet nochtans niet van de Europese Unie. Die mogelijkheid moet worden afgeschaft.

2.3. SCHIJNHUWELIJKEN

De magistraten hebben een hele reeks voorstellen rond schijnhuwelijken, die volgens substituut Chantal Merlin van het Antwerpse parket werkelijk de pan uitswingen. "In Antwerpen tellen we nu al 900 schijnhuwelijken of pogingen daartoe per jaar", zo zegde ze. Wat stelde ze voor:

* De straf voor een schijnhuwelijk moet worden verhoogd. Nu is die drie maanden of een boete van maximum 550 euro. "Een erg lage straf, als je ze vergelijkt met die voor bigamie (10 jaar). De straf moet op 5 jaar cel én een boete van 11.000 euro komen".

* Ook buitenlandse schijnhuwelijken moeten in België strafbaar kunnen worden. Dat is nu niet zo.

* De strafrechter die zich over een schijnhuwelijk buigt moet niet alleen dat huwelijk kunnen ontbinden maar ook onmiddellijk het recht op verblijf in ons land kunnen afnemen en eventueel zelfs de Belgische nationaliteit als die door een schijnhuwelijk is verworven. Nu kan dat allemaal niet. Na de bestraffing van het schijnhuwelijk moeten aparte procedures worden gestart om het recht op verblijf en de nationaliteit af te nemen.

* De verjaring van een schijnhuwelijk mag maar beginnen lopen vanaf de ontbinding van dat huwelijk. Nu begint de verjaringstermijn (5 jaar) te lopen vanaf het moment dat het schijnhuwelijk wordt gesloten. In juridisch jargon: een schijnhuwelijk moet een voortdurend misdrijf worden.

* Als het huwelijk van een koppel één keer is geweigerd door de burgerlijke stand, zou het minstens een jaar moeten wachten om opnieuw te trouwen. Nu gaat dit soort koppels snel naar een andere gemeente om het daar te proberen. Of ze proberen het na enkele maanden al opnieuw.

* Er moet daarom een nationale gegevensbank komen met daarin alle huwelijken, schijnhuwelijken, pogingen daartoe en nietig verklaarde huwelijken.

* Er is ook één centrale databank nodig om alle buitenlandse akten en vonnissen te registreren. De diplomatieke posten, de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten en de burgerlijke stand, moeten die kunnen raadplegen. In die databank moeten alle buitenlandse huwelijken geregistreerd staan. Veel schijnhuwelijken worden nl. in het buitenland gesloten. Merlin pleitte zelfs voor een internationale databank.

* Het statuut van wettelijk samenwoner zou niet meer mogen leiden tot een verblijfsrecht in België. Momenteel wordt de strijd tegen de schijnhuwelijken enorm bemoeilijkt omdat afgewezen kandidaat-trouwers gewoon een "schijn"samenwoningscontract afsluiten. Zo krijgen ze ook een verblijfsvergunning en het is eigenlijk veel makkelijker om een wettelijke samenwoonst te ontbinden en daarna opnieuw te beginnen. Omdat aan een sanmenwoning weinig eisen worden gesteld is het zeer moeilijk om de waarachtige aard van de samenwoning te onderzoeken, vond Merlin, die - zoals vroeger - openlijk twijfelde aan het nut van dit statuut. "Het kwam er alleen maar omdat de homo's niet mochten trouwen, maar ondertussen mogen die dat wel. Het statuut van wettelijke samenwoonst bemoeilijkt de strijd tegen de schijnhuwelijken enorm". (Zie: hier.)

* Er komen ook steeds meer "schijnerkenningen" om een verblijfsvergunning in België te krijgen. Bij zo'n schijnerkenning erkent een vader iemand als zijn kind, terwijl dat niet zo is. Dat kind kan dan op zijn beurt mensen laten overkomen. Merlin stelt voor om bij erkenningen een DNA-bewijs te eisen. Maar ze waarschuwde ervoor dat de jongste twee jaar ook het omgekeerde gebeurt: "Momenteel verwekken mensen een kind om via dat kind een verblijfsvergunning in België te krijgen. Zo spitsvondig is men geworden", zo zuchtte ze.

* Om alle problemen te voorkomen wil Merlin een grondige identiteitscontrole met vingerafdrukken en gegevens over iemands voorgeschiedenis vanaf het moment dat hij het land binnenkomt, zoals dat in Frankrijk al het geval is.

3. DE REACTIES

Opvallend was dat de vijf leden van het Openbaar Ministerie van Antwerpen op het einde van hun uiteenzetting een applausje kregen op de Nederlandstalige banken. De N-VA stelde nog voor om een aparte onderzoekscommissie naar sociale fraude op te richten, maar dat voorstel werd afgewezen. De drie Kamercommissies zullen nu elk voor hun terrein de voorstellen van Liégeois bespreken.

3.1. DE CLERCK

Op 28 september kwam de Kamercommissie Justitie opnieuw bijeen om met justitieminister Stefaan De Clerck te discussiëren over de kritieken van Liégeois. De Clerck had nl. een boze brief naar Liégeois gestuurd en de parlementsleden wilden weten wat daar in stond.

3.1.1. De parlementsleden

Kamerlid Eric Jadot (Ecolo-Groen!) wilde sancties tegen de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois. Hij formuleerde zijn verzoek zedig, maar zijn standpunt was er niet minder duidelijk om. "Wat zijn de grenzen van een openingsrede en welke sancties kan de minister van Justitie opleggen als een procureur-generaal zijn boekje te buiten gaat? En hoe kan dit toegepast worden op de situatie in Antwerpen?", zo vroeg hij aan Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). Jadot vond dat "Liégeois het parlement had uitgelachen" en hij veerwees naar de kritieken van een aantal linkse rechters, die zich hadden afgevraagd of Liégeois niet een soort van "Eigen Volk Eerst"-redenering had gevolgd.

Valérie Déom (PS) stelde dat de redevoering van Liégeois "niets met de werking van justitie, noch met de financiering of de organisatie ervan te maken had en bepaalde bevolkingsgroepen stigmatiseert". Déom was erg boos omdat "de Antwerpse procureur-generaal geen concrete voorstellen had gedaan". Ze had de zitting vorige week voortijdig verlaten en wist blijkbaar gisteren nog niet dat er tientallen voorstellen waren ingediend.

Siegfried Bracke (N-VA) vond dat minister De Clerck op Liégeois "gereageerd had als een journalist, zonder goed te weten waarover het gaat". De Clerck had in een brief geprotesteerd omdat Liégeois over het einde van de democratie gesproken had. Bracke vond dat "het parlement niet moet schieten op de boodschapper. De mensen van het openbaar ministerie werden hier vorige week echt geschoffeerd. Ze hadden heel veel concrete voorstellen en wat gaan wij daar nu mee doen?"

Renaat Landuyt (sp.a) noemde de hoorzittingen met Liégeois "heel interessant". Hij hoopt dat de Kamercommissie Justitie nu zelf snel de vier rapporten die Liégeois sinds 2007 al over slechte wetten schreef in opdracht van het parlement, bespreekt. Carina Van Cauter (Open Vld) en Theo Francken (N-VA) pleitten voor de oprichting van een bijzondere Commissie over de problemen van de sociale fraude, die door Liégeois werden aangekaart.

Bert Schoofs (VB) vond dat de minister met twee maten en twee gewichten meet. "Waarom reageert U op Liégeois, maar niet op een procureur-generaal die zegt dat er wel eens een oorlog zou kunnen ontstaan als de Franstaligen bij een splitsing van België geen corridor naar de kust krijgen? Waarom reageert U niet op de Antwerpse procureur Herman Dams, als die in een interview zegt dat de visie van Liégeois misschien nog niet hard genoeg was geformuleerd? Als U op de ene reageert, moet U ook op de andere reageren".

3.1.2. De Minister van Justitie

De Clerck stelde dat hij aan Liégeois een brief over zijn rede had gestuurd. De minister had echter alleen maar "problemen met de vorm en de stijl van de rede", die hij "te weinig opbouwend vond". ""Procureurs-generaals mogen bij de opening van het gerechtelijk jaar vrij hun mening geven over een onderwerp dat ze zelf kiezen. Ze hebben wettelijk gezien zelfs de plicht om wantoestanden en misbruiken te signaleren. Maar een mercuriale (openingsrede) is geen requisitoir." De Clerck had dus "geen enkel probleem met de inhoud", hij stoorde zich vooral aan de uitspraak dat "het einde van de democratie op komst is". De minister vond dat "deze uitspraak niet kadert in een openingsrede, ze is onrechtvaardig en karikaturaal omdat ze de indruk wekt dat politici daar door hun slechte wetgeving op aansturen".

De minister beklemtoonde verder dat "ook het gebrek aan respect van sommige parlementaire groepen voor de magistratuur tijdens de hoorzitting met Liégeois vorige week stuitend was". Op de vraag naar sancties ging de minister niet in, maar die komen er dus duidelijk niet.

De Clerck betreurde dat de media "de vele positieve punten die Liégeois over het beleid van deze regering had gezegd in zijn redevoering voor het hof van beroep niet hadden opgepikt".

3.2. WATHELET

Staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH) was niet aanwezig op de hoorzitting met Liégeois. Hij voelde zich naar eigen zeggen "niet aangesproken" door de kritiek. Op 4 oktober organiseerde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een debat over de voorstellen van Liégeois. Op Zoë Genot (Ecolo) na was er geen enkel Franstalig parlementslid aanwezig. Genot wilde bovendien het debat afvoeren, maar daar ging men niet op in. Wathelet reageerde inhoudelijk op Liégeois, hij lichtte zijn voorstellen toe.

* "Op het vlak van schijnhuwelijken is de oprichting van een databank die de gegevens van de Burgerlijke Stand, de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten en de ambassades aan elkaar koppelt de absolute prioriteit. Dat ontwerp is klaar", zo heette het. Bovendien wil Wathelet dat de termijn die de parketten krijgen om na te gaan of een bepaald huwelijk geen schijnhuwelijk is, verlengd wordt. Nu geraken vele parketten niet tijdig klaar met hun adviezen en dan is het advies automatisch gunstig voor de vreemdeling die het vraagt.

* Om de misbruiken van medische regularisatie van zieke illegalen tegen te gaan wil Wathelet vooral een kortere procedure. "We hebben al een standaard medisch attest ingevoerd waarop de ziekte moet worden vermeld, we hebben ook meer dokters aangeworven om die ziektes te controleren". Wathelet zegde dat hij bovendien binnen de medische regularisatiedossiers prioriteit geeft aan illegalen die in een opvangcentrum zitten, om zo bijkomende opvangplaatsen vrij te maken. "Deze groep gaat voor", zo heette het.

De staatssecretaris heeft ook een voorstel klaar om "manifest ongegronde aanvragen tot medische regularisatie" sneller af te wijzen. Wathelet riep de parketten op om de dokters die valse ziektebriefjes schrijven ook effectief te vervolgen.

Op de vraag van Nahima Lanjri (CD&V) waarom familieleden van zieke illegalen die een regularisatie vragen niet mogen werken, maar naar het OCM moeten gaan, zegde Wathelet dat hij liever niet heeft dat die familieleden werken omdat dit tot "een aanzuigeffect" leidt. "Medische regularisatie zal dan te aantrekkelijk worden", heette het.

* Wathelet viel scherp uit tegen de privacycommissie omdat die verhindert dat Fedasil, de dienst die asielzoekers opvangt, zijn gegevens over illegalen doorspeelt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. "Het is uiterst moeilijk om in dit land databanken van dezelfde federale overheid aan elkaar te koppelen. De procedure is te zwaar, de privacycommissie doet te moeilijk", zo luidde het.

* Wathelet verzette zich de idee van Theo Francken (N-VA) om te verbieden dat een vreemdeling verschillende procedures om in België te blijven tegelijkertijd aanvraagt. "In Nederland kan je maar medische regularisatie aanvragen nadat je asielverzoek helemaal is afgehandeld en je bent verwijderd. Hier kan alles tegelijkertijd aangevraagd en behandeld worden", zegde Francken. Wathelet volgde deze redenering niet "omdat wij zo snel mogelijk moeten weten wanneer iemand ziek is". De sp.a sprak zich uitdrukkelijk uit voor de visie van Wathelet.

* De staatssecretaris zegde verder aan Filip De Man (VB) dat de Dienst Vreemdelingenzaken nog altijd een achterstand heeft van 32.000 dossiers van illegalen die moeten geregulariseerd worden. "Nog te veel", zo gaf hij toe.

* Wathelet zegde tenslotte dat hij de "fiches" met wetsvoorstellen, die Liégeois twee weken terug in de Kamer heeft ingediend om het migratiebeleid te hervormen, nu nog altijd niet heeft.

Tijdens het debat stelde Bart Somers voor dat het parlement een vaste commissie migratie zou oprichten. "Nu liggen de discussies over dit belangrijke probleem versnipperd over de Commissie Binnenlandse Zaken, de Commissie Sociale Zaken, de Commissie Justitie. Zo'n Commissie Migratie moet zich ook bezighouden met de gevolgen van de migratie op onze sociale zekerheid. Ons stelsel is immers niet gemaakt voor die grote migratiestromen", zo heette het. Nahima Lanjri (CD&V) sprak zich uitdrukkelijk tegen deze idee uit omdat zij "geen categoriale aanpak" (een aparte aanpak voor bepaalde groepen) wil. Ze vreest voor verschillende behandeling van groepen. De Conferentie van de fractieleiders in de Kamer zal zich over dit voorstel moeten buigen.Lees ook:

Liégeois: "Migratiebeleid is volkomen mislukt"

Het parketrapport van 2010 over slechte wetten

Liégeois: "Politiek immobilisme wurgt de rechtsstaat"

De nieuwe wet op de gezinshereniging

De asielcrisis einde 2010

Het asiel- en migratiebeleid van de voorbije drie jaar

Antwerps parket: "Schaf de wettelijke samenwoonst af"

Wet die schijnhuwelijken bestraft is een flop

Hans Bonte bedankt voor nieuwe economische migratieNu in het nieuws