Kamer wil schaderegeling voor slachtoffers seks in de Kerk

Kamer wil schaderegeling voor slachtoffers seks in de Kerk

Kamer wil schaderegeling voor slachtoffers seks in de Kerk

Print
"De Antwerpse bisschop Johan Bonny stelde ons voor om een schaderegeling voor slachtoffers van seksueel misbruik uit te werken. Wij gaan op zijn voorstel in en doen de Kerk een aanbod dat ze niet kan weigeren". Dat zei Christian Brotcorne (cdH) bij de voorstelling van het eindrapport van de Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk.

De Commissie discussieerde vijf maanden lang over dit probleem en kwam nu tot zeventig voorstellen. Wat staat er in het rapport?

* De Commissie stelt voor dat de Kerk onder begeleiding van het parlement een schaderegeling voor slachtoffers van seksueel misbruik laat uitwerken door een "scheidsgerecht". Zulke scheidsgerechten (in vakjargon: arbitrage genoemd) bestaan nu al in de commerciële sector. Het gaat eigenlijk om een soort rechtbank waarbij de partijen zelf hun rechters kiezen. "Ons aanbod moet de Kerk toelaten om haar morele verantwoordelijkheid op te nemen voor seksueel misbruik dat verjaard is. Dat moet onder begeleiding gebeuren van een parlementaire opvolgingscommissie die om de maand de vorderingen bekijkt", zo heette het.

* Bovendien moet er een wet komen waardoor bisschoppen financieel aansprakelijk worden voor de pedofiele misdrijven van hun priesters. Nu is dat niet zo omdat de band bisschop-priester geen band werknemer-werkgever is. In iedere gezagsrelatie moet iemand financieel aansprakelijk worden als een ondergeschikte iemand seksueel misbruikt.

* Organisaties die de belangen van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik behartigen moeten zelf rechtszaken kunnen opstarten. Maar de slachtoffers moeten dat ook zelf in groep kunnen doen.

* De verjaringstermijn voor pedofiele feiten komt - na lange discussies - van tien op vijftien jaar. Sp.a had de afschaffing van de verjaring gevraagd, Open Vld wilde een termijn van 30 jaar, VB een termijn van 50 jaar, CD&V een van 15 jaar. En dat werd het na lang tegenpruttelen van de PS, die in navolging van het gerecht, de hulpverlening, Child Focus en het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, de huidige regeling van tien jaar gewoon wilde behouden.

Er komt bovendien een oplossing voor het Cassatiearrest van 25 oktober 2006. In de toekomst zal men pedofiele feiten van dezelfde dader aan elkaar kunnen koppelen, zodat de verjaringstermijn pas start op het moment van het laatste feit. Nu kan dat niet, maar oordeelt men feit per feit.

* Er komt geen meldplicht voor hulpverleners die seksueel misbruik vaststellen, maar het bestaande meldrecht wordt uitgebreid. Iedereen die een beroepsgeheim heeft kan seksueel misbruik van minderjarigen én van kwetsbare personen in de toekomst melden aan het gerecht. Maar hij moet dat ook in de toekomst niet. Het biechtgeheim wordt dus niet opgeheven.

* Werkgevers moeten van de strafrechter een kopie het vonnis dat een pedofiel veroordeelt kunnen krijgen, ten minste als hun werknemer in contact komt met kinderen of kwetsbare personen. Het parket moet bovendien iemands werkgever kunnen inlichten van ernstige onderzoeken rond pedofilie.

* De politiediensten die het onderzoek naar seksueel misbruik deden moeten worden ingelicht van de resultaten van hun werk.

* Child Focus moet het centraal meldpunt voor seksueel misbruik worden. De hulpverlening was geen voorstander van een centraal meldpunt en Child Focus zelf evenmin, maar het moet nu toch. De Kamercommissie Seksueel Misbruik keurde haar aanbevelingen en haar rapport unaniem goed. Iedereen was heel tevreden over de resultaten die bereikt zijn.

* Er moet één unieke tabel komen waarin de schadevergoedingen voor slachtoffers van seksueel misbruik objectief zijn uitgedrukt.

* Vlaanderen en Wallonië moeten elk in één gevangens een unit voor behandeling van seksuele delinquenten oprichten.

* De wet op de terbeschikkingstelling (TBS), waardoor een veroordeelde tot maximum 15 jaar na zijn vrijlating opnieuw kan worden opgesloten, moet onmiddellijk worden uitgevoerd. Nu is nog een oude wet van kracht met minder mogelijkheden.

* De strafrechter moet een pedofiel een verbod kunnen opleggen om na zijn vrijlating in een bepaalde wijk of buurt te gaan wonen. Renaat Landuyt (sp.a) en Bert Schoofs (VB) hadden dit voorgesteld.

* De Orde van Geneesheren moet artsen die verdacht worden van seksueel misbruik voorlopig kunnen schorsen.

* Sportfederaties en jeugdbewegingen moeten van iedere werknemer die met minderjarigen in contact komt vooraf een bewijs van goed zedelijk gedrag vragen.

* Child Focus moet een gedragscode uitwerken voor sportfederaties, jeugdbewegingen en alle sectoren die met jongeren in contact komen. Die organisaties moeten die gedragscode onderschrijven.

De Kamercommissie Seksueel Misbruik keurde haar aanbevelingen en haar rapport unaniem goed. Iedereen was heel tevreden over de resultaten die bereikt zijn. Desondanks is er nog geen tekst van de aanbevelingen. Die werden alleen mondeling toegelicht door voorzitster Karine Lalieux (PS) en dit uitsluitend in het Frans. Achteraf gaven sommige parlementsleden tegenstrijdige commentaren over de inhoud van de aanbevelingen. Het amateurisme was ook hier weer troef.

Lees ook: De hulpvereniging over seks in de kerk

JDW

Beeld: Photonews (Christian Brotcorne)

.

Nu in het nieuws